Brusel 18. mája 2023 – Spoločný mechanizmus Európskej únie na agregáciu nákupu a dopytu po plyne, AggregateEU, v prvom kole výberového konania spároval celkovo 10,9 miliárd metrov kubických ponuky a dopytu, uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý tento výsledok označil za pozoruhodný úspech. Informoval o tom portál spglobal.com.

Nástroj, prvýkrát predstavený v apríli 2022 ako súčasť širšej Energetickej platformy EÚ. V prvom kole predkladania dopytu (25. 4. – 2. 5.) európske spoločnosti predložili požiadavky na celkovo 11,6 bcm plynu, z toho 2,8 bcm vo forme skvapalneného zemného plynu a takmer 9,6 bcm prostredníctvom potrubných dodávok plynovodu.

V dňoch 10. až 15. mája nasledovalo prvé kolo výberového konania na dodávky plynu. Jeho výsledkom bolo približne 25 dodávateľov, ktorí predložili ponuky na celkovo 13,4 bcm plynu, konkretizoval Šefčovič.

Prevádzkovateľ platformy, spoločnosť Prisma, bol následne poverený zosúladením ponúk dodávateľov s dopytom zákazníkov, pričom vykázal celkovo 10,9 bcm úspešne spárovaných nákupov plynu.

Približne 80 % z celkového objemu tvoria dodávky zemného plynu cez plynovody a skvapalnený zemný plyn predstavuje zvyšných približne 20 %, vyčíslil podpredseda EK. Ponuky pokrývali približne 18 z 21 virtuálnych obchodných bodov v rámci mechanizmu, pričom boli zahrnuté aj virtuálne body LNG – sever aj juh.

„Toto nie je nič iné ako pozoruhodný úspech. Ukazuje to, že sme správne spojili svoj dopyt, využili sme spoločný výtlak Európy a spolupracovali na naplnení našich zásobníkov plynu na budúcu zimu,“ povedal Šefčovič. „AggregateEU sa stal novým, dynamickým trhom pre kupujúcich a predajcov plynu v Európe – navrhnutý tak, aby posilnil našu energetickú bezpečnosť, keďže postupne vyraďujeme ruský plyn, a vyhovel potrebám trhových operátorov v Európe,“ dodal.

Ďalšie kroky

Eurokomisár potvrdil, že po úspešnom úsilí EK zosúladiť dopyt po plyne so „spoľahlivými medzinárodnými dodávateľmi“, budú teraz zmluvné rokovania prebiehať mimo mechanizmu. Medzitým bude EK naďalej pomáhať pri organizácii priebežných tendrov platformy, ktoré sa budú konať každé dva mesiace počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Zverejnenie výsledkov procesu párovania bude konečnou fázou výberového konania zameraného na agregáciu dopytu, ktoré sa začalo 25. apríla.

V druhej polovici júna EK spustí druhé kolo výberového konania na spoločný nákup plynu, pričom do konca roka budú nasledovať ďalšie tri kolá, uviedol Šefčovič. Komisia dodala, že plánuje pokračovať v úsilí o podporu väčšej účasti medzinárodných dodávateľov na trhu v systéme s tým, že AggregateEU im ponúka „príležitosť na rozšírenie zákazníckej základne“.

Šefčovič zároveň oznámil, že budúci týždeň plánuje usporiadať virtuálny riadiaci výbor, ktorý bude pozostávať z vysokých predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ako aj krajín Energetického spoločenstva, s cieľom prediskutovať výsledky a ďalšie kroky.

Zraniteľné krajiny

Podpredseda EK tiež uviedol, že do mechanizmu AggregateEU je aktuálne zapojených viac ako 110 spoločností, ktoré zastupujú prevádzkovateľov, ako aj priemyselných odberateľov plynu.

Snahy EK o spájanie ponuky a dopytu boli v prvom kole úspešné aj v prípade takzvaných „najzraniteľnejších krajín“, konkrétne Bulharska, Ukrajiny a Moldavska, poznamenal Šefčovič. Konkrétne, v prípade Ukrajiny pokryli 100 % a pri Moldavsku a 80 % požadovaného dopytu.

Podmienky

Nákupy plynu sú podľa Komisie stanovené na minimálne 5 GWh prostredníctvom národných bilančných bodov a 300 GWh v tendroch na LNG, pričom obe sú založené na lokalite a mesiaci.

Alternatívne sa nákupy plynu môžu uskutočňovať aj prostredníctvom mechanizmu dvojitého systému centrálnych nákupcov alebo zástupcov v mene. V prípade centrálnych nákupcov (Central Buyers) kupujúci požiadajú iné spoločnosti, aby v ich mene konali ako centrálny nákupca, ktorý by pre nich nakupoval plyn.

V prípade zástupcu iných podnikov (Agent-on-behalf) kupujúci poveria inú spoločnosť, aby konala ako zástupca poskytujúci služby, ktoré by mohli zahŕňať napríklad rezerváciu slotu na termináli LNG, prepravu z lode na miesto spotreby alebo zúčtovacie služby

Podľa prevádzkovateľa kapacitnej platformy, spoločnosti Prisma, ponúkalo k 16. máju ponúkalo prostredníctvom AggregateEU služby centrálneho nákupcu v Európe celkovo deväť spoločností spolu so 14 spoločnosťami, ktoré sa zaregistrovali ako zástupcovia v mene.

Energetická platforma EÚ

Energetická platforma EÚ, dobrovoľný koordinačný mechanizmus na podporu nákupu plynu a vodíka pre EÚ, vznikla 7. apríla 2022 na základe mandátu Európskej rady, v reakcii na potrebu diverzifikácie dodávok a odchodu od ruského plynu. Zahŕňa celý rad opatrení týkajúcich sa zemného plynu a LNG (a v budúcnosti vodíka) na podporu bezpečnosti dodávok a prístupu EÚ k cenovo dostupnej energii vrátane medzinárodného dosahu, agregácie dopytu a efektívneho využívania plynárenských infraštruktúr EÚ.

Cieľom platformy je koordinovať činnosť a rokovania EÚ s externými dodávateľmi tak, aby sa zabránilo vzájomnej konkurencii krajín EÚ a „prebíjaniu“ cien, ktoré by mohlo prispievať k ich neúmernému zvyšovaniu.

Už počas minulého roka bola platforma kľúčová pre úsilie EÚ o diverzifikáciu, uľahčila podpísanie memoránd o porozumení s hlavnými partnerskými krajinami vyvážajúcimi plyn a zvýšila medzinárodný dosah pri podpore plánu REPowerEU.

V októbri 2022 Európska rada schválila spoločný nákup plynu, koordinujúci a uprednostňujúci rokovania so spoľahlivými partnermi s cieľom hľadať vzájomne výhodné partnerstvá využívaním kolektívnej politickej a trhovej váhy EÚ a plným využívaním energetickej platformy EÚ, ako jedno z opatrení na riešenie energetickej krízy v Európe.

O dva mesiace neskôr bolo prijaté nariadenie Rady (EÚ) 2022/2576 o posilňovaní solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, výmeny plynu cez hranice a spoľahlivých cenových štandardov. Poskytuje právny rámec pre energetickú platformu EÚ na podporu krajín EÚ pri príprave na zimu 2023/24 a najmä pri plnení ich zásobníkov plynu. Členské štáty majú podľa nariadenia spájať dopyt plyne, ktorý zodpovedá aspoň 15 % ich príslušných povinností, pokiaľ ide o naplnenie zásobníkov plynu na 90 %, čo zodpovedá približne 13,5 bcm plynu.

AggregateEU

Po prijatí nariadenia bol zriadený AggregateEU – nový mechanizmus EÚ, ktorý umožňuje spájanie dopytu a spoločný nákup plynu na európskej úrovni. Účelom mechanizmu AggregateEU je zhromažďovať a združovať dopyt po plyne od spoločností so sídlom v EÚ alebo v krajinách Energetického spoločenstva a včas nájsť zodpovedajúce najkonkurencieschopnejšie ponuky dodávok pre ďalšie vtláčacie obdobie. To znamená, že agregácia dopytu je otvorená pre spoločnosti využívajúce plyn, ako aj pre spoločnosti obchodujúce s plynom zo všetkých krajín EÚ a zo zmluvných strán Energetického spoločenstva (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severomacedónska republika, Srbsko, Ukrajina).

Na to, aby sa spoločnosti mohli zúčastniť na verejných súťažiach, musia sa najprv zaregistrovať u poskytovateľa služby PRISMA European Capacity Platform GmbH a prihlásiť sa do mechanizmu AggregateEU. Európska komisia poverila Prismu zriadením mechanizmu prostredníctvom zabezpečenej online platformy. Ako dodávatelia sa môžu zapájať spoločnosti z EÚ aj z krajín mimo Únie s výnimkou ruských spoločností.