Brusel 22. júna 2021 – Európska komisia plánuje väčšiu podporu nízkouhlíkovým palivám vrátane nízkouhlíkového plynu a vodíku v rámci svojich reforiem Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Dekarbonizáciu plynu a reformu trhu s plynom však bude riešiť v samostatných legislatívnych návrhoch neskôr v tomto roku. Informoval o tom portál spglobal.com.

Priemyselné skupiny vyzvali EK, aby zahrnula záväzné ciele týkajúce sa úrovne emisií z používania plynu v EÚ a používania biometánu ako súčasť legislatívnych návrhov EK „Fit for 55“, ktoré sa očakávajú v júli.

Balík je navrhnutý tak, aby predstavil cestovný plán pre EÚ na splnenie revidovaného cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % oproti úrovniam v roku 1990.

Na plyn – aj keď nebude hlavným zameraním nového balíka – sa podľa spglobal.com nezabudne, keďže Brusel pripravuje legislatívne návrhy týkajúce sa aj najčistejšieho z fosílnych palív.

Antonio Lopez-Nicolas, zástupca vedúceho oddelenia EK pre politiku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetických systémov, v máji uviedol, že Komisia zvažuje svoje návrhy nového balíka dekarbonizácie plynu, ktorý sa očakáva koncom jesene, spolu s preskúmaním RED.

„Vidíme výrazný príspevok plynárenského odvetvia k cieľom v oblasti podnebia a energetiky s jasným posunom plynného energetického mixu a jasnou potrebou obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, ktoré hrajú túto úlohu pri dekarbonizácii,“ uviedol Lopez-Nicolas. „Pozeráme sa na balík dekarbonizácie trhu s plynom veľmi koordinovaným spôsobom spolu s preskúmaním RED,“ uviedol.

Plyn získal istú podporu 11. júna, keď sa ministri energetiky EÚ dohodli na prechodnom období do konca roku 2029, ktoré umožní financovanie projektov v oblasti plynu zo strany EÚ podľa nariadenia o TEN-E za predpokladu, že preukážu cestu k prechodu na vodík.

Európsky plynárenský priemysel v súčasnosti čoraz viac zameriava svoje úsilie na zavádzanie „zelených“ plynov, ako sú bioplyn, biometán, bio-LNG a iné formy obnoviteľného plynu, ako aj na zachytávanie a ukladanie uhlíka či prechod na vodík.

V rámci revízie RED má EK navrhnúť „plnohodnotný“ systém certifikácie vodíka vrátane obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka, ale aj ďalších nízkouhlíkových a obnoviteľných palív, ako je bioplyn, uviedol podpredseda EK Frans Timmermans. „Robustná, jasná a spoľahlivá certifikácia je dôležitým prvým krokom, ktorý umožní obchodovanie s obnoviteľnými a nízkouhlíkovými plynmi v celej Európe,“ uviedol.

Očakáva sa, že plánovaná revízia právnych predpisov EÚ o trhu s plynom, ktorú má EK prijať do konca roku 2021, bude obsahovať opatrenia na podporu zavádzania obnoviteľného a nízkouhlíkového plynu a rozvoja trhu s vodíkom v EÚ.

Priemysel sa domnieva, že sú potrebné cielené kroky na dekarbonizáciu plynárenského odvetvia s výzvami na vyvážený prístup využívajúci obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny spolu s energetickou účinnosťou, aby sa nákladovo efektívnym spôsobom dosiahla čistá nula.

Koncom mája 12 európskych priemyselných združení v spoločnom liste tvorcom politík EÚ uviedlo, že EÚ potrebuje záväzné ciele do roku 2030, a to tak v oblasti znižovania intenzity skleníkových plynov, ktoré sa spotrebúvajú v bloku, ako aj v oblasti zvyšovania dopytu po obnoviteľnom plyne.

V liste skupiny uviedli, že plyn – zemný, obnoviteľný a dekarbonizovaný- bude hrať „rozhodujúcu úlohu v úsilí o dekarbonizáciu každého odvetvia vrátane budov, priemyslu, energetiky a mobility, ako aj poľnohospodárstva“.

„Ciele do roku 2030, za ktoré sa zasadzujeme, by investorom vyslali jasné signály, pokiaľ ide o dekarbonizáciu plynu a rozšírenie obnoviteľných plynoch,“ uviedol generálny tajomník spoločnosti Eurogas James Watson. „Tieto signály sú nevyhnutne potrebné – nemôžeme si dovoliť čakať,“ dodal.

Prvým návrhom podporeným 12 skupinami je, že do roku 2030 by sa intenzita skleníkových plynov plynnej energie spotrebovanej v EÚ mala znížiť o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 2018 prostredníctvom využívania obnoviteľných a dekarbonizovaných plynov.

Druhým cieľom je, aby obnoviteľné plyny predstavovali najmenej 11 % z hľadiska energetického obsahu spotrebovaného plynu.

„Cieľ zníženia intenzity skleníkových plynov a cieľ obnoviteľných plynov by malo byť možné splniť na základe existujúcich mechanizmov RED,“ uviedli združenia.

Posledným prvkom v nadchádzajúcich legislatívnych návrhoch EÚ je spôsob, ako bojovať proti metánovým emisiám z dodávateľského sektoru.

EK podľa spglobal.com naznačila, že sa najskôr zameria na „nízko visiace ovocie“ vrátane legislatívy týkajúcej sa detekcie, merania, hlásenia a opráv úniku metánu, ako aj na elimináciu spaľovania plynu.