Londýn 28. decembra 2022 – Energetická politika v Európe a Spojených štátoch sa vo vzťahu k zemnému plynu začala po ruskej invázii na Ukrajinu meniť. V dôsledku vojny sa dynamika presunula od postupného odchodu od zemného plynu k znižovaniu emisií z tohto tradičného paliva, zatiaľ čo sa vyvíjajú a zavádzajú čistejšie alternatívy. V roku 2023 sa očakáva zvýšenie investícií do zemného plynu vrátane takých, ktoré znížia intenzitu skleníkových plynov (GHG) zemného plynu a súvisiacej infraštruktúry. Vo svojom výhľade pre ropný a plynárenský priemysel v roku 2023 to uviedla poradenská spoločnosť Deloitte.

Európa a Spojené štáty podľa nej v roku 2022 oznámili niekoľko politík na stimuláciu investícií do zemného plynu a zároveň zabezpečenie zníženia emisií.

Patrí medzi ne napríklad taxonómia EÚ, ktorá aktuálne považuje zemný plyn za environmentálne udržateľnú hospodársku činnosť za predpokladu, že nové projekty zemného plynu nahradia uhoľné jednotky, dosiahnu zníženie emisií a do roku 2035 začnú úplne využívať obnoviteľné alebo nízkouhlíkové plyny.

Ďalšou politikou je spoločné vyhlásenie medzi Spojenými štátmi a Európskou komisiou o európskej energetickej bezpečnosti. Dohoda načrtla záväzky týkajúce sa zvýšenia vývozu LNG z USA do Európy do roku 2030 a súčasne úsilia o zníženie intenzity skleníkových plynov v novej LNG infraštruktúre.

K stimulácií investícií do zemného plynu podľa Deloitte prispieva aj americký Zákon o znižovaní inflácie, ktorý zvyšuje počet offshore prenájmov na ťažbu ropy a zemného plynu. Zároveň ukladá poplatky za nadmerné emisie metánu a ponúka granty ropným a plynárenským spoločnostiam na monitorovanie a znižovanie metánu.

V roku 2023 sa očakáva, že trhy so zemným plynom zostanú napäté, keďže európsky a ázijský dopyt pohltí prírastkové objemy vývozu LNG, ktoré sa dostanú do prevádzky, tvrdí Deloitte. Približne 45 % opýtaných spoločností uviedlo, že nepriaznivé regulačné prostredie a značné kapitálové investície brzdili viac investícií do výroby zemného plynu. Očakáva sa, že tieto podmienky sa v roku 2023 zlepšia a investície do infraštruktúry zemného plynu uskutočnené v rokoch 2022 – 2023 by neskôr v aktuálnej dekáde mohli prispieť k vyváženiu trhu.

Signály rastúcich investícií

Výhľad Deloitte vyzdvihol niektoré možné signály rastúcich investícií na trhu so zemným plynom. Prvým z nich je uzatvorenie dlhodobých zmlúv o dodávkach LNG zo strany severoamerických spoločností v roku 2022 s objemom takmer 34 miliónov ton ročne (MTPA). To predstavuje 68-percentný nárast oproti poslednému rekordu z roku 2021. Väčšina týchto zmlúv zakotvuje nové alebo rozšírené projekty skvapalňovania, ktorých cieľom je dosiahnuť rozhodnutia o finančných investíciách koncom rokov 2022 a 2023.

Ďalším signálom rastu investícií je osem plávajúcich skladovacích a regasifikačných jednotiek (FSRU), ktoré by mali začať fungovať v niekoľkých európskych krajinách na prelome rokov 2022 až 2023, čím sa celková európska dovozná kapacita zvýši o viac ako 20 %.

Počas prvých siedmich mesiacov roku 2022 bolo celosvetovo objednaných približne 103 plavidiel na skvapalnený zemný plyn, čo je najvyšší doteraz zaznamenaný počet.

Ďalším príznakom rastu investícií sú deklarácie niekoľkých krajín vyvážajúcich zemný plyn, že zvyšujú jeho produkciu. Týka sa to najmä Kataru, ale napríklad aj Izraela, ktorý by mal svoju produkciu plynu exportovať cez Egypt. V Spojených štátoch dosiahol počet vrtných súprav zameraných na ťažbu zemného plynu najvyššiu úroveň od septembra 2019.

Deloitte tiež pripomína, že v Spojených štátoch sa zvýšila produkcia zemného plynu prihliadajúca na znižovanie emisií uhlíka a metánu. Objem zemného plynu certifikovaného ako nízkouhlíkový vzrástol za posledný rok 100-krát. Vývozcovia LNG podpísali zmluvy s dodávateľmi certifikovaného zemného plynu na export „čistejšieho“ LNG. Okrem toho najmenej tri navrhované projekty skvapalňovania v USA oznámili plány na vybudovanie zariadení na zachytávanie a skladovanie CO2 pre výrobu LNG s nižším obsahom uhlíka. Očakáva sa, že certifikovaný zemný plyn a LNG s nízkym obsahom uhlíka budú v roku 2023 naďalej rásť.

Finančná kondícia firiem a budúcnosť

Pri všeobecnom hodnotení roka 2022 Deloitte konštatuje, že súbeh niekoľkých ekonomických, geopolitických, obchodných, politických a finančných faktorov zhoršil problém nedostatočných investícií a spustil zmenu na širšom energetickom trhu.

Všetky tri zložky vyváženej energetickej rovnice – energetická bezpečnosť, diverzifikácia dodávok a nízkouhlíkový prechod – sú pod silným tlakom alebo čelia „trileme“ obáv, ktorá zahŕňa abnormálne skoky a rozdiely v cenách energií, hrozbu „slepej uličky“ pre alokáciu kapitálu a neistotu týkajúcu sa energetickej politiky.

Odvetvie ropy a zemného plynu sa podľa Deloitte riadilo investorským mandátom pre meranú investíciu a finančnú disciplínu, ale tento prístup znížil kapitálové výdavky a prispel k napätiu na trhu v uplynulom roku.

Narušenie obchodu s energiou medzi Európou a Ruskom vyhnalo svetové trhy s plynom na nové maximá – dosahujúce šesť až desaťnásobok cien Henry Hub v USA. Nedostatok poľnohospodárskych produktov pre výrobu obnoviteľných palív a problémy dodávateľského reťazca pre nízkouhlíkové technológie navyše ovplyvnili pokrok energetického prechodu.

Hoci bezprostredným dopadom tejto nerovnováhy sú vysoké ceny energií a rekordné peňažné toky pre ropné a plynárenské spoločnosti, ako a kam bude toto odvetvie v budúcnosti investovať, zostáva neisté. Investičná trajektória odvetvia v roku 2023 bude pravdepodobne určená mnohými akciami a dnešnými rozhodnutiami, konštatuje výhľad Deloitte.

Patria medzi ne rovnováha, ktorú producenti plynu a ropy dosahujú medzi rastúcimi investíciami a pokračujúcou kapitálovou disciplínou, úloha ropných a plynárenských spoločností pri urýchľovaní a zabezpečovaní energetického prechodu, dynamika dopytu po zemnom plyne a výsledné politické prostredie, adaptácia rafinérskeho priemyslu na zmeny na energetických trhoch, ako aj trajektória uzatvárania dohôd uprostred súhry energetickej bezpečnosti a prechodu, definoval Deloitte vo svojom výhľade.

Odvetvie podľa pravdepodobne vstúpi do roku 2023 so svojou doteraz najzdravšou súvahou a s pokračujúcou kapitálovou disciplínou.

To by mohlo pomôcť spoločnostiam prekonať nedostatočné investície do energetiky v posledných rokoch a pomôcť umožniť zrýchlený energetický prechod. Výsledky prieskumu výhľadu do roku 2023 ukazujú, že 93 % respondentov zostáva v nadchádzajúcom roku pozitívnych až opatrne pozitívnych, uzavrela poradenská spoločnosť Deloitte.