Brusel 22. novembra 2022 – Európska komisia navrhla mechanizmus korekcie trhu na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred prípadmi nadmerne vysokých cien plynu v EÚ a stanovila bezpečnostný cenový strop na 275 €/MWh pre deriváty TTF na najbližší mesiac. Má dopĺňať opatrenia na zníženie dopytu po plyne a zabezpečenie bezpečnosti dodávok prostredníctvom diverzifikácie dodávok energie. EK o tom informuje na svojom webovom sídle.

„Cieľom nového mechanizmu je znížiť volatilitu na európskych trhoch s plynom a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dodávok plynu,“ uviedla EK. Po ruskej invázii na Ukrajinu a využívaní dodávok energie „ako zbrane“ zaznamenali ceny zemného plynu v celej EÚ bezprecedentné cenové vrcholy, ktoré v druhej polovici augusta tohto roka dosiahli historické maximá, konštatuje EK.

Extrémny nárast cien počas takmer dvoch týždňov v auguste bol podľa nej pre európsku ekonomiku veľmi škodlivý a mal škodlivý vplyv na ceny elektriny a zvýšenie celkovej inflácie. Komisia navrhuje zabrániť opakovaniu takýchto epizód dočasným a dobre cieleným nástrojom na automatické zasahovanie na trhoch s plynom v prípade extrémneho zvýšenia cien plynu.

Navrhovaný nástroj pozostáva z bezpečnostného cenového stropu 275 eur/MWh pre deriváty TTF na najbližší mesiac. Mechanizmus by sa spustil automaticky, keď budú splnené obe nasledujúce podmienky:

– zúčtovacia cena derivátu TTF na najbližší mesiac bude počas dvoch týždňov presahovať 275 €/MWh,

-rozdiel medzi cenami TTF a skvapalneného zemného plynu (LNG) bude väčší ako 58 eur počas 10 po sebe nasledujúcich obchodných dní v rámci dvojtýždňového obdobia.

Ak sú tieto podmienky splnené, Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) bezodkladne uverejní oznámenie o korekcii trhu v Úradnom vestníku Európskej únie a informuje o tom Komisiu, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsku centrálnu banku (ECB).

Nasledujúci deň nadobudne účinnosť mechanizmus korekcie cien a objednávky na deriváty TTF na najbližší mesiac, ktoré presahujú bezpečnostný cenový strop, nebudú akceptované. Mechanizmus je možné aktivovať od 1. januára 2023.

Záruky na zaistenie bezpečnosti dodávok a stability trhu

Navrhované nariadenie Rady podľa EK obsahuje záruky, ktoré zabránia narušeniu trhu s energiou a finančných trhov. Aby sa predišlo problémom s bezpečnosťou dodávok, cenový strop je obmedzený len na jeden termínovaný produkt (TTF produkty na mesiac dopredu), aby účastníci trhu mohli naďalej spĺňať požiadavky na strane dopytu a obstarávať plyn na spotovom trhu a mimoburzovom trhu, uvádza EK.

S cieľom zabezpečiť, že dopyt po plyne sa nezvýši, návrh vyžaduje, aby členské štáty oznámili opatrenia, ktoré prijali na zníženie spotreby plynu a elektriny, a to do dvoch týždňov od aktivácie mechanizmu korekcie trhu.

Po prijatí dnešného návrhu mechanizmu korekcie trhu v Rade Komisia tiež navrhne vyhlásenie výstrahy EÚ v rámci nariadenia „Save Gas for a Safe Winter“, ktoré bolo prijaté v júli, čím sa spustia povinné úspory plynu na zabezpečenie zníženia dopytu.

Okrem toho bude neustále prebiehať monitoring zo strany ESMA, ECB, ACER, Koordinačnej skupiny pre plyn a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSO-G).

S cieľom reagovať na možné nezamýšľané negatívne dôsledky cenového limitu návrh počíta s tým, že mechanizmus bude možné kedykoľvek okamžite pozastaviť. To sa môže stať:

– automaticky, deaktiváciou, keď jeho fungovanie už nie je odôvodnené situáciou na trhu so zemným plynom, a to vtedy, keď už medzi cenou TTF a cenou LNG počas 10 po sebe nasledujúcich obchodných dní nie je uvedený rozdiel 58 eur,

– rozhodnutím Komisie o pozastavení, keď sa zistia riziká pre bezpečnosť dodávok do Únie, pre snahy o zníženie dopytu, pre toky plynu v rámci EÚ alebo finančnú stabilitu.

Komisia má tiež možnosť zabrániť aktivácii mechanizmu v prípade, že príslušné orgány vrátane ECB budú varovať pred naplnením takýchto rizík.

O širšom súbore opatrení vrátane cenového stropu, spoločného nákupu plynu či núdzového mechanizmu na zdieľanie plynu medzi krajinami majú vo štvrtok (24. 11.) v Bruseli rokovať ministri energetiky EÚ, pričom uvedené opatrenia môžu vstúpiť do platnosti až po schválení vládami členských krajín EÚ.

Reakcie

Predstaviteľ Únie, ktorý si neželal byť menovaný, už pred predložením návrhu avizoval, že Komisia navrhne vyššiu cenu, ako chcú zástancovia stropu. Podľa diplomata zo skupiny krajín, ktorá takéto opatrenie presadzuje, skupina očakáva limit na úrovni približne 150 – 180 eur za megawatthodinu (MWh) aktivovaný niekoľkokrát do roka. „V opačnom prípade budeme mať na papieri strop, ktorý sa nikdy nepoužije,“ povedal diplomat pod podmienkou zachovania anonymity.

„Ani na vrchole Putinovej manipulácie s plynom v auguste (pre turbínu Nord Stream 1) cena nezostala nad 275 €/MWh dlhšie ako týždeň,“ pripomenul Phuc-Vinh Nguyen, výskumník energetickej politiky z Inštitútu Jacquesa Delorsa.

Tento návrh je „vtip“, hovorí Simone Tagliapietra, výskumník z ekonomického think-tanku Bruegel. „Teraz máme strop, ktorý nemá strop. Bruselský strop,“ dodal Javier Blas, energetický novinár z Bloombergu.

Opatrenie „žiadnym spôsobom nechráni pred „príliš rýchlym nárastom“ cien plynu v Európe,“ povedal Nicolas Goldberg, senior manažér pre energetiku v konzultačnej firme Colombus, ktorá je zodpovedná za rozvoj európskeho trhu s plynom.