Brusel 16. marca 2023 – Rozšírenie výroby čistých technológií v EÚ a zabezpečenie, aby bola dobre vybavená na prechod na čistú energiu, má byť cieľom zákona na podporu čistých technológií, tzv. Net-Zero Industry Act, ktorý ako súčasť priemyselného plánu Green Deal vo štvrtok predložila Európska komisia. Medzi preferované technológie, ktoré majú prispieť k dekarbonizácii Komisia zaradila aj bioplyn/biometán, obnoviteľný vodík, zachytávanie, skladovanie a využívanie uhlíka či trvalo udržateľné technológie alternatívnych palív. Informuje o tom webové sídlo EK.

Zákon má podľa exekutívy EÚ posilniť odolnosť a konkurencieschopnosť výroby klimatických neutrálnych technológií v Únii a prispieť k tomu, aby bol jej energetický systém bezpečnejší a udržateľnejší.

Má tiež vytvoriť lepšie podmienky na založenie klimaticky neutrálnych projektov v Európe a prilákanie investícií s cieľom, aby sa celková strategická výrobná kapacita klimaticky neutrálnych technológií Únie priblížila alebo dosiahla aspoň 40 % potrieb Únie v oblasti ich zavádzania do roku 2030.

„Potrebujeme regulačné prostredie, ktoré nám umožní rýchlo rozšíriť prechod na čistú energiu. Zákon Net-Zero Industry Act presne toto urobí. Vytvorí najlepšie podmienky pre tie sektory, ktoré sú pre nás kľúčové na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050: technológie ako veterné turbíny, tepelné čerpadlá, solárne panely, obnoviteľný vodík, ako aj ukladanie CO2,“ povedala šéfka EK Ursula von der Leyenová. Dopyt podľa nej rastie v Európe aj na celom svete a navrhované kroky majú zabezpečiť, aby viac tohto dopytu pokryla európska ponuka.

Spolu s návrhom európskeho zákona o kritických surovinách a reformou koncepcie trhu s elektrickou energiou stanovuje Net-Zero Industry Act jasný európsky rámec na zníženie závislosti EÚ od vysoko koncentrovaného dovozu, tvrdí EK. Využitím skúseností z pandémie Covid-19 a energetickej krízy vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu pomôže zvýšiť odolnosť európskych dodávateľských reťazcov čistej energie.

Navrhovaná legislatíva rieši technológie, ktoré výrazne prispejú k dekarbonizácii. Patria sem solárna fotovoltaická a solárna tepelná energia, obnoviteľná energia na pevnine a na mori, batérie a skladovanie, tepelné čerpadlá a geotermálna energia, elektrolyzéry a palivové články, bioplyn/biometán, zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka a sieťové technológie, trvalo udržateľné technológie alternatívnych palív, pokročilé technológie na výrobu energie z jadrových procesov s minimálnym odpadom z palivového cyklu, malé modulárne reaktory a súvisiace najlepšie palivá. Strategické klimaticky neutrálne technológie uvedené v prílohe k nariadeniu dostanú osobitnú podporu a budú podliehať referenčnej hodnote 40 % domácej produkcie.

Princípy zákona Net-Zero Industry Act:

Stanovenie umožňujúcich podmienok: Zákon zlepší podmienky pre investície do klimaticky neutrálnych technológií zlepšením informovanosti, znížením administratívnej záťaže pri zakladaní projektov a zjednodušením procesov udeľovania povolení. Okrem toho sa v zákone navrhuje uprednostniť strategické projekty s čistou nulou, ktoré sa považujú za nevyhnutné na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti priemyslu EÚ vrátane miest na bezpečné skladovanie zachytených emisií CO2. Budú môcť využívať kratšie lehoty na povoľovanie a zjednodušené postupy.

Urýchlenie zachytávania CO2: Zákon stanovuje cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 ročnú kapacitu vtláčania 50 miliónov ton na strategických úložiskách CO2 v EÚ s proporcionálnymi príspevkami od producentov ropy a plynu v EÚ. Tým sa odstráni hlavná prekážka rozvoja zachytávania a ukladania CO2 ako ekonomicky životaschopného riešenia v oblasti klímy, najmä pre energeticky náročné odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú.

Uľahčenie prístupu na trhy: S cieľom podporiť diverzifikáciu ponuky klimaticky neutrálnych technológií zákon vyžaduje, aby verejné orgány zvážili kritériá udržateľnosti a odolnosti pre takéto technológie pri verejnom obstarávaní alebo aukciách.

Zlepšenie zručností: Zákon zavádza nové opatrenia na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá podporuje výrobu klimaticky neutrálnych technológií v EÚ, vrátane zriaďovania priemyselných akadémií Net-Zero s podporou a dohľadom platformy Net-Zero Europe. To prispeje ku kvalitným pracovným miestam v týchto dôležitých sektoroch.

Podpora inovácií: Zákon umožňuje členským štátom vytvoriť regulačné karantény na testovanie inovatívnych klimaticky neutrálnych technológií a stimuláciu inovácií za flexibilných regulačných podmienok.

Platforma Net-Zero Europe bude pomáhať Komisii a členským štátom pri koordinácii činností a výmene informácií, a to aj v oblasti priemyselných partnerstiev Net-Zero. Komisia a členské štáty budú tiež spolupracovať na zabezpečení dostupnosti údajov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov Net-Zero Industry Act.

Platforma Net-Zero Europe bude podporovať investície identifikáciou finančných potrieb, prekážok a osvedčených postupov pre projekty v celej EÚ. Podporí tiež kontakty v európskych klimaticky neutrálnych sektoroch, pričom sa budú využívať najmä existujúce priemyselné aliancie.

Podpora obnoviteľného vodíka

Na ďalšiu podporu využívania obnoviteľného vodíka v rámci EÚ, ako aj dovozu od medzinárodných partnerov, dnes Komisia tiež predstavuje svoje nápady týkajúce sa dizajnu a funkcií Európskej vodíkovej banky. Vysiela to jasný signál, že Európa je miestom výroby vodíka, tvrdí EK.

„Ako je avizované v Priemyselnom pláne Green Deal, prvé pilotné aukcie na výrobu obnoviteľného vodíka budú spustené v rámci Inovačného fondu na jeseň 2023. Vybraným projektom bude udelená dotácia vo forme fixnej prémie za kg vyrobeného vodíka po max. 10 rokov prevádzky. Zvýši sa tým schopnosť projektov produkovať výnosy a znížia sa celkové kapitálové náklady,“ uviedla Komisia.

Aukčná platforma EÚ môže tiež ponúkať „aukcie ako službu“ pre členské štáty, čo tiež uľahčí výrobu vodíka v Európe. Komisia ďalej skúma, ako navrhnúť medzinárodný rozmer Európskej vodíkovej banky s cieľom stimulovať dovoz obnoviteľného vodíka. Do konca roka by mali byť funkčné všetky prvky vodíkovej banky.