Bratislava 15. februára 2023 – Domáca ťažba plynu na Slovensku má potenciál. Pomôcť jej môže výrazné zrýchlenie povoľovacích procesov aj úprava legislatívy. Slovensko sa v tomto ohľade môže inšpirovať legislatívou okolitých krajín, ako aj ich postupmi pri schvaľovaní projektov prieskumu a ťažby uhľovodíkov. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Energetická bezpečnosť a význam domácej ťažby zemného plynu“ to povedal generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA Martin Bartošovič.

„Domáca produkcia zemného plynu je z geopolitického a bezpečnostného hľadiska najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok,“ zdôraznil šéf spoločnosti NAFTA s tým, že plyn vyťažený na Slovensku ide priamo do domácej distribučnej siete a končí u slovenských zákazníkov.

Pripomenul súčasne odhady renomovaných poradenských spoločností, ktoré očakávajú, že ani v prípade najradikálnejších scenárov ciest ku klimatickej neutralite v roku 2050 nebude spotreba plynu „na nule“, ale bude sa globálne pohybovať na úrovni okolo 2500 miliárd m3.

Plyn bude naďalej potrebný aj pri rastúcom podiele OZE. Nárast produkcie elektriny z nich zvýši význam zemného plynu v energetickom mixe vďaka flexibilite a možnosti regulácie sústavy, podotkol Bartošovič, ktorý v tejto súvislosti vyzdvihol, dostupnosť, vysokú efektívnosť a extrémnu rýchlosť paroplynových cyklov pri dopĺňaní prerušiteľných OZE, ako je solár či vietor. Výroba elektriny z plynu navyše je a bude určujúcim faktorom pre ceny elektriny na európskych trhoch.

Súčasná ťažba a oblasť pri Trnave

Bartošovič pripomenul, že ťažba uhľovodíkov na území Slovenska sa začala už pred 110 rokmi a predchodcovia spoločnosti NAFTA boli prví ťažiari vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

Od 50.-90. rokov sa na Slovensku ťažilo cca 20 – 30 % domácej spotreby, kým v súčasnosti sa ťažba pohybuje okolo 1 – 2 %. Aj pri týchto nízkych číslach ide o ekonomicky zaujímavú ťažbu, konštatoval Bartošovič, ktorý zdôraznil, že ťažobný potenciál na Slovensku stále je a najperspektívnejšou lokalitou pre prieskum a potenciálnu ťažbu plynu v SR je oblasť severne od Trnavy.

NAFTA v nej s partnerom v licencii, kanadskou spoločnosťou Vermilion, v roku 2017 realizovala 3D seizmické merania v rozsahu 250 km2, čo bola historicky najväčšia plocha.

O rok nato boli identifikované záujmové oblasti a lokality na vŕtanie prvých prieskumných vrtov. Riešili sa strety záujmov s vlastníkmi pôdy a užívateľmi. Bol podaný návrh EIA na zisťovacie konanie k dvom prieskumným vrtom v PÚ Trnava a jeden vrt v rámci DP Trakovice.

V rokoch 2019-2021 bol realizovaný vrt Trakovice 13 v rámci DP Trakovice. Následne sa do veci zaangažovala malá skupina lokálnych aktivistov, ktorá začala aktivity projektu blokovať s cieľom zastaviť prieskumné vrty. Zapojila do konaní, predlžovala ich a využila aj možnosť súdnej žaloby.

NAFTA spolu s partnerom „minula takmer 9 miliónov eur a nepohla sa z miesta“, poznamenal Bartošovič. V inej časti licencie spoločnosť čaká na rozhodnutie EIA.

Zahraničné skúsenosti a inšpiratívne Maďarsko

Spoločnosť NAFTA má skúsenosti aj so schvaľovacím procesom v Maďarsku a Chorvátsku a jej generálny riaditeľ v tejto súvislosti poukázal na neúmernú dĺžku povoľovacieho procesu pre vrt na Slovensku v porovnaní s týmito krajinami. Zatiaľ čo v nich proces trvá 5-6 mesiacov, v SR až 16 mesiacov, z toho samotný proces EIA v Maďarsku zaberie dva mesiace, v Chorvátsku štyri a na Slovensku až 10 mesiacov.

„Toto je 16 mesiacov, keď aktivisti spia doma, neposielajú žiadne námietky a nedávajú žiadne podnety na súdy,“ konštatoval Bartošovič. Pretože aktivisti napadli rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Trnave, celá vec stojí už tri roky, hoci NAFTA bola schopná vŕtať už na prelome rokov 2018/2019.

Inšpiratívnym príkladom je podľa Bartošoviča Maďarsko, ktoré má viaceré, časovo prísne nastavené nástroje na urýchlenie procesu povoľovania. „Tie podporujú podnikanie v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov,“ zdôraznil šéf spoločnosti NAFTA.

Prvým je arbitráž. V prípade nesúhlasu vlastníka pozemku s ponúknutou cenou za využitie pozemku zo strany investora arbitrážny súd záväzne rozhodne do 2 mesiacov od začiatku arbitráže, pričom cena za prenájom/kúpu pozemku stanovená arbitrážou môže byť nižšia ako pôvodne investorom ponúknutá cena. „Rozhodnutie sa nedá napadnúť, musí byť akceptované jednou aj druhou stranou,“ poznamenal Bartošovič.

Verejnosť sa môže zapojiť do procesu EIA, ale akceptované sú výhradne relevantné pripomienky a argumenty z titulu vplyvov na životné prostredie. V opačnom prípade sú pripomienky zamietnuté na základe právomoci Inšpektorátu životného prostredia, ktorý je zodpovedným orgánom. Naopak na Slovensku si môže jeden človek otvoriť Enviroportál a jedným mailom napadnúť všetko, poznamenal Bartošovič.

Všetky aktivity súvisiace s prieskumom a ťažbou uhľovodíkov – vrt, prípojka, stredisko – sú v Maďarsku v kompetencii Banského zákona. Maďarsko má post banského kapitána, ktorý veľmi dávno fungoval aj u nás. Banský kapitán kontroluje kompletnú dokumentáciu, vydáva finálne povolenie k realizácii vrtu, výstavbe prípojky a strediska a veľmi efektívne tlačí na súvisiace aktivity. Spoločnosť NAFTA aj vďaka tomu spolu s partnermi vyvŕtala v Maďarsku od konca roka 2021 po dnešok 6-7 vrtov, konštatoval šéf spoločnosti NAFTA.

Medzi ďalšie výhody maďarského prístupu napríklad patrí, že povolenie je vydané na základe predbežného projektu, čiže nie je potrebný realizačný projekt. Autorizovaný projektant je „garantom“ že projekt bude vypracovaný na základe technických a legislatívnych predpisov. Stavebná firma je „garantom“ že práce budú realizované v súlade s projektom. Neprebieha územné a stavebné konanie ako na Slovensku, podľa Stavebného zákona.

Niektoré projekty môžu navyše získať status „Investície vo verejnom záujme“ Účelom je ešte viac zrýchliť a zjednodušiť jednotlivé postupy a lehoty.

Potenciál ťažby a jej budúcnosť

Pokiaľ ide o detailný objem ťažby plynu v oblasti Trnavy, je potrebné zrealizovať prieskumné vrty, zdôraznil Bartošovič s tým, že odhad geológov je okolo 400-500 mil. m3 plynu ročne, čo je výrazne viac ako dnešných 60 – 70 mil. m3. „Je to napríklad spotreba najväčšieho slovenského korporátneho klienta,“ priblížil Bartošovič, podľa ktorého je plyn možné využiť ju pre nemocnice či školy.

V rámci prieskumu a ťažby sa NAFTA snaží, aby sa povoľovacie procesy výrazne zrýchlili a schvaľovanie sa nastavilo tak, aby boli projekty implementovateľné a realizovateľné v rozumnom čase, uviedol šéf spoločnosti NAFTA.

Pre podporu domácej ťažby je vhodné inšpirovať sa legislatívou okolitých krajín, pričom je potrebná jednak textová úprava legislatívy, ako aj prístup úradníkov a ich rozhodovanie „Toto je úplne kľúčové pre to, aby sme na Slovensku ťažili,“ zdôraznil Bartošovič.

Vrty , ktoré NAFTA realizuje, sú podľa neho extrémne drahé a vysoko nákladové. Majú však aj následné využitie, ktoré sa NAFTA snaží komunikovať s obcami a miestnymi podnikateľmi. Napríklad v Trnavskom kraji je veľký pokles hladiny pitnej vody. Po ukončení ťažby by bolo možné vrty odovzdať obciam alebo Trnavskej vodárenskej ako zdroje pitnej vody. Dajú sa uzavrieť v hĺbke cca 150 -200 metrov, kde je pitná voda najčistejšia, ozrejmil Bartošovič.

Pri hlbších vrtoch ako 2 km prichádza podľa neho do úvahy aj využitie suchého tepla. Príslušný projekt neďaleko Trebišova stojí na schvaľovaní EIA, hoci ide o staré vrty, ktoré doťažili a už cez EIA prešli pri ťažbe. Suché teplo z vrtu by sa následne dalo využiť na ohrev teplej úžitkovej vody, vysvetlil šéf spoločnosti NAFTA, ktorá intenzívne pracuje aj na výskumných projektoch v oblasti skladovania zmesi metánu s vodíkom, samotného vodíka, ako aj syntetických plynov, bioplynu a biometánu.