Bratislava 25. júna 2021 – Finančná podpora z Plánu obnovy (PO) a smernica o obnoviteľných zdrojoch môžu naštartovať rozvoj trhu s biometánom na Slovensku. V rámci webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Podpora biometánu“ to uviedol riaditeľ odboru palív a energetiky sekcie energetiky na Ministerstve hospodárstva (MH) SR Martin Pitorák. Rezort chce v tejto súvislosti vyhlásiť prvé výzvy už v prvej polovici roka 2022.

Pitorák pripomenul, že podpora rozvoja biometánu je zahrnutá v komponente Plánu obnovy, ktorý sa venuje obnoviteľným zdrojom. Ten patrí do pôsobnosti MH  a je naň vyčlenených viac ako 230 mil. eur, ktoré zahŕňajú aj technickú asistenciu. V rámci komponentu sa miesto pre bioplyn a biometán nájde predovšetkým pri modernizácii existujúcich zariadení, uviedol zástupca MH s tým, že na túto časť je vyčlenených 62 mil. eur a podporené by mali byť dve aktivity. Prvou je modernizácia bioplynových staníc, druhou modernizácia vodných elektrární.

„Modernizácia bioplynových staníc zahŕňa modernizáciu zariadenia na výrobu bioplynu s cieľom zvýšiť kapacitu, ale aj premenu týchto staníc na výrobu biometánu, ktorý by bol následne vtláčaný do sústavy,“ priblížil Pitorák, podľa ktorého ide o jeden z rozhodujúcich prostriedkov, ako naštartovať rozvoj biometánu finančným spôsobom. „K dispozícii bude investičná podpora pre takéto aktivity na rozdiel od minulosti, kde zariadenia vyrábajúce elektrinu, predovšetkým z OZE, boli podporované prevádzkovou podporou,“ dodal.

V tejto súvislosti zdôraznil časový rámec PO – rok 2026. „Do roku 2026 by všetky investície z PO mali byť vykonané, realizované, fyzicky odovzdané a uzavreté, pretože v druhej polovici roku 2026 prídu na Slovensko posledné finančné prostriedky pre projekty, ktoré sú uzavreté. Všetko, čo bude ukončené po roku 2026, spadne mimo PO,“ skonštatoval a dodal, že časový faktor môže sťažiť realizáciu projektov, keďže práve projekty v sektore energetiky trvajú istý čas.

Pokiaľ ide o balík peňazí na modernizáciu, rekonštrukciu a premenu bioplynových staníc pripomenul ďalšie špecifikum PO, kritérium DNSH, podľa ktorého investície zo zdrojov EÚ by nemali škodiť životnému prostrediu a aby bol projekt v súlade s týmto princípom, musí dodržiavať kritéria trvalej udržateľnosti podľa smernice o podpore energie z OZE. „Avšak to kritérium je ešte o čosi prísnejšie. Keďže táto smernica do roku 2025 dáva úsporu skleníkových plynov 70 % oproti fosílnym palivám, PO vyžaduje až 80 %,“ poznamenal. Každý producent bioplynu alebo biometánu, ktorý dostane podporu z PO, tak bude musieť preukázať, že vyrobené plyny majú 80-percentnú úsporu emisií v porovnaní s tradičnými palivami.

„Čo sa týka PO, vzhľadom na termín do roku 2026 bude pre nás dôležité rozbehnúť podporu modernizácie bioplyniek a ich premeny na biometánové čo najskôr,“ zdôraznil zástupca MH. Prvé výzvy by mali byť zverejnené v priebehu prvej polovice roka 2022, keďže v súčasnosti rezort nastavuje mechanizmus, personálne kapacity, nástroje pre toky peňazí a začína diskusiu o tom, aké by mali byť podmienky v schémach štátnej pomoci v jednotlivých výzvach. „Je to proces, ktorý chvíľu trvá. Chceli by sme naskočiť do rozbehnutého vlaku už budúci rok, aby všetky projekty mali dostatok času a sily byť realizované do roku 2026,“ skonštatoval.

Druhým aspektom, ktorý by mal rozhýbať trh s biometánom a celkovo plynnými palivami, by mala byť smernica o OZE a slovenský záväzok predovšetkým v oblasti teplárenstva a dopravy, keďže smernica stanovuje pevné ciele v oblasti dopravy a záväzky vykonať opatrenia v sektore teplárenstva, kde sa musí každoročne navyšovať podiel OZE.

„V súčasnosti sa snažíme v rámci novelizácie zákona č. 309 o podpore výroby elektriny z OZE a kombinovanej výroby elektriny a tepla nastaviť prostredie, ktoré umožní, aby sa aj obnoviteľné plyny stali súčasťou mixu v oblasti teplárenstva,“ povedal Pitorák. Malo by sa to dosiahnuť predovšetkým vydávaním záruk pôvodu nielen pre biometán, ale pre všetky plyny. „Systém záruk pôvodu pre biometán by mal byť zachovaný s tým, že tu vstupujú kritéria trvalej udržateľnosti, ktoré sa budú týkať všetkých produktov. Budú nastavené podobným spôsobom ako v sektore dopravy, kde takáto prax dodržiavania kritérií trvalej udržateľnosti existuje,“ ozrejmil.

„Tieto kritériá sa budú vzťahovať na všetky zariadenia s kapacitou väčšou ako 2 MW pri bioplyne a zásadným spôsobom ovplyvnia, čo bude podporené z našich zdrojov, pretože všetko, čo nebude spĺňať tieto kritériá, síce môže byť vyrobené, ale nedostane to záruku pôvodu, ktorá bude kľúčovým aspektom pri rozvoji trhu s plynmi,“ doplnil.

Posledným nástrojom je Modernizačný fond, teda prostriedky získané z predaja emisných povoleniek, ktoré majú primárne smerovať do sektoru teplárenstva. Avšak na relatívne veľký počet prostriedkov sa budú týkať aj podpory OZE, uviedol Pitorák.

V najbližšej budúcnosti budú podľa neho oslovení aj zástupcovia sektora  v súvislosti s tým, ako tieto pravidlá čo najlepšie nastaviť. „Čiže oslovíme aj sektor so žiadosťou o spoluprácu pri zadaní kritérií, ktoré umožnia nastaviť to, aby sa nevytvorili zbytočné bariéry pre čerpanie prostriedkov,“ uzavrel riaditeľ odboru palív a energetiky sekcie energetiky MH Martin Pitorák.