Bratislava 24. novembra 2022 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na prijatie novely  Zákona o energetike a novely Zákona o regulácii, ako aj ďalšie prebiehajúce legislatívne procesy z oblasti energetiky.

Do popredia rovnako dáva informáciu o uvoľnení pravidiel pre pripájanie nových lokálnych zdrojov spoločnosťou SEPS.

Taktiež upozorňuje na vyhlásenie výziev MH SR, a to konkrétne výzvy pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu a výzvy pre kompenzácie energeticky náročným podnikom.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac október 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac október 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike áno
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (bude nahradená vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike) nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

::       Novela Zákona o energetike a Zákona o regulácii

Dňa 7.10.2022 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 324/2022 Z. z. zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike) a Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Predmetný zákon bol prijatý v reakcii na vysoké ceny elektriny a plynu a riziko ich budúcej kúpyschopnosti pre slovenských odberateľov.

Navrhuje sa rozšírenie konceptu stavu núdze v elektroenergetike a v plynárenstve o stavy, kedy cena veľkoobchodných energetických produktov na veľkoobchodných trhoch s energiou dosahuje po dlhšiu dobu hodnoty, ktoré môžu spôsobiť cenovú nedostupnosť komodity pre odberateľov a súčasne môžu viesť k ohrozeniu bezpečnosti štátu, života a zdravia veľkej skupiny odberateľov alebo značným hospodárskym škodám u koncových odberateľov. Stav núdze z tohto dôvodu je oprávnená vyhlásiť len vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). V stave núdze bude možné napr. na základe rozhodnutia vlády (s jej súhlasom) nariadiť účastníkom trhu s elektrinou a plynom opatrenia na zabezpečenie dostupnosti elektriny a plynu za určené ceny resp. za primeranú náhradu vo forme úhrady primeraných nákladov.

Zároveň sa zavádzajú nové oblasti všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny a dodávku vyrobenej elektriny a v súvislosti so zabezpečením štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu. Rozhodnutia v tzv. všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24 zákona o energetike je možné vydať aj v situácii, ktorá nevyžaduje núdzový stav.

Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 7.10.2022.

Dôvodová správa vrátane celej predloženej sprievodnej dokumentácie k prijatému zákonu je dostupná na tomto odkaze.

Prijatá novela zákona je dostupná TU.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Novela Zákona o podpore OZE

Dňa 8.11.2022 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 363/2022 Z. z. zverejnený zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú:

  • (zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby);
  • (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach); a
  • (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike).

Účelom prijatého návrhu zákona je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11.12.2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov do slovenského právneho poriadku.

Transpozíciou vyššie uvedenej európskej smernice má dôjsť predovšetkým k:

Novela nadobudne účinnosť od 1.12.2022, okrem čl. I bodov 78 a 83, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2023, a zároveň okrem čl. I bodu 42, ktorý nadobúda účinnosť 31.12.2023.

Dôvodová správa k novele zákona a ďalšia sprievodná dokumentácia je dostupná TU.

Samotné znenie prijatého zákona je dostupné na tomto odkaze.

::       Návrh novely Zákona o energetike

Dňa 17.10.2022 bol NR SR predložený vládny návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh zákona bol už schválený v tretom čítaní a aktuálne postúpil do redakcie.

Predmetný návrh zákona je reakciou na hroziacu energetickú krízu a energetickú chudobu obyvateľov Slovenska. Jeho prijatím by sa malo zlepšiť právne postavenie odberateľov elektriny v domácnostiodberateľov plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu.

Návrh zákona, okrem iného, predlžuje odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti lehotu splatnosti ich podlžností, pokiaľ neuhradia preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je v takomto prípade povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku danému odberateľa elektriny alebo plynu.

Návrh zákona ďalej upravuje náležitostí predmetného upozornenia dodávateľa ohľadom nedoplatku. Upozornenie má obsahovať napríklad informácie pre odberateľa o možnosti požiadať o určité dávky/nároky s cieľom nasmerovať ho na systém sociálneho zabezpečenia, čo by mohlo odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

Schválený návrh zákona tiež nadväzuje na novelu Zákona o energetike účinnú od 1.10.2022, pričom precizuje novú úpravu v oblasti vyúčtovania za dodávku elektriny a dodávku plynu v § 17f Zákona o energetike.

Predmetný zákon bol NR SR schválený dňa 8.11.2022, doposiaľ však nebol zverejnený v Zbierke zákonov SR.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR okrem čl. I bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Schválené znenie zákona spolu s dôvodovou správou sú k dispozícii na tomto odkaze.

::       Návrh novely Zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) predložilo dňa 13.10.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu).

V zmysle predloženej dôvodovej správy k návrhu zákona je hlavným zámerom zákona:

Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1.12.2022, okrem čl. I bodov 1 až 56 a 58 a 59, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť k 1.3.2023.

Predmetný návrh zákona sa aktuálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k predloženému návrhu je možné sledovať na tomto odkaze.

::       Návrh novely Vyhlášky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Zo strany MH SR bol dňa 3.10.2022 predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky MH SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Cieľom predloženého návrhu zákona je prechodne znížiť teploty určené pre vykurovanie administratívnych priestorov v sektore verejnej správy počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Vnútorné teploty vykurovaných priestorov by sa v zmysle predloženej vyhlášky mali v administratívnych budovách (kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne) upraviť z 20 °C na 19°C.

Navrhovaná účinnosť vyhlášky je k 1.11.2023.

Predložený návrh vyhlášky je v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, pričom aktuálny stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k predloženému návrhu a samotný návrh vyhlášky sú dostupné TU.

::       SEPS navýšila limity pre nové žiadosti o pripojenie nových lokálnych zdrojov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zverejnila dňa 2.11.2022 informáciu, že k 1.11.2022 uvoľnila pravidlá pre pripájanie nových lokálnych zdrojov.

Vďaka uvoľneniu pravidiel bude pre nových žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov k dispozícii inštalovaný výkon 136,4 MW. Daný výkon by mal uspokojiť pripojenie ďalších asi 1 350 subjektov.

Spoločnosť SEPS svojím konaním vyhovela vysokému záujmu o inštaláciu nových výrobných zariadení, vrátane lokálnych zdrojov, a to najmä  na západnom Slovensku, kde bolo vybavovanie žiadostí o pripojenie od júla 2022 pozastavené.

Spoločnosť SEPS ďalej informovala, že na základe nových pravidiel pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy budú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vybavovať žiadosti o pripojenie lokálnych zdrojov bez započítavania schváleného inštalovaného výkonu týchto zdrojov do limitov sústavy. A to nielen z pohľadu flexibility, ale aj z pohľadu priepustnosti sústavy.

Žiadateľom bude schválený inštalovaný výkon prideľovaný jednotlivými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav podľa ich technických a obchodných podmienok.

Bližšie informácie k tlačovej správe spoločnosti SEPS sa dočítate TU.

::       Vyhlásená výzva MH SR na podporu inovácií a technologického transferu

Dňa 31.10.2022 MH SR informovalo na svojom webovom sídle o vyhlásení výzvy s č. OPII-MH/DP/2022/9.5-35 v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu.

K zverejneniu výzvy došlo zo strany MH SR dňa 28.10.2022.

Základným cieľom vyhlásenej výzvy je podporiť realizácie inovačných opatrení v mikro, malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo výrobného procesu.

Nenávratné finančné príspevky budú poskytnuté na obstaranie výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologických celkov a pod., pričom ich výška bude závisieť od miesta realizácie projektuveľkosti podniku žiadateľa.

Podľa informácií zverejnených na webovom sídle MH SR je indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu vo výške 15 mil. EUR. Minimálna výška finančného prostriedku na projekt je 200 000 EUR, maximálna výška finančného prostriedku na projekt nesmie presiahnuť 5 mil. EUR.

Pomoc je určená podnikateľom na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Žiadosť je možné predložiť elektronicky najneskôr do 30.12.2022.

Bližšie informácie k zverejnenej výzve vrátane samotnej výzvy a jej príloh nájdete TU.

::       MH SR vyhlásilo výzvu pre kompenzácie energeticky náročným podnikom

MH SR správou zo dňa 18.10.2022 informovalo o tom, že pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené Zákonom o podpore OZE a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom.

Zámerom predmetnej kompenzácie je znížiť náklady pre energeticky náročné podniky z dôvodu vysokých platieb za cenu elektrickej energie.

Predmetom kompenzácie je poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu pre elektroenergeticky náročné podniky. Štátna pomoc sa poskytne vo forme „vratiek“, t. j. vrátenie časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov podľa Zákona o podpore OZE a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Disponibilný objem zdrojov na rok 2022 na výzvu je 40 mil. EUR.

Pre spustenie kompenzácie bolo nevyhnutné schválenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, v NR SR. Predmetný zákon, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte, bol NR SR schválený dňa 18.10.2022 a vyhlásený v Zbierke zákonov SR dňa 4.11.2022.

V nadväznosti na vyhlásenie zákona bola zo strany MH SR dňa 9.11.2022 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom. Lehota na predkladanie žiadostí uplynie dňa 25.11.2022.

Zverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom nájdete na tomto odkaze.

Bližšie informácie ku kompenzácii podnikateľom pre rok 2022 sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva na tomto odkaze.

Podrobnosti k danej problematike sa dočítate v článku MH SR dostupnom TU.

::       Bola zverejnená zmena č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR

Dňa 3.8.2022 MH SR zverejnilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice. Cieľom danej výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Dňa 7.10.2022 MH SR prostredníctvom svojho webového sídla informovalo, že zverejnilo zmenu č. 1 tejto výzvy, ktorá nadobudla účinnosť 7.10.2022.

Zmenou č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovné:

–        znenie výzvy,

–        príloha č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti,

–        príloha č. 4 výzvy – Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“,

–        formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu,

–        znenie vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Zmenou č.1 výzvy rovnako dochádza aj k doplneniu záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti – Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice a tiež k predĺženiu trvania výzvy z 31.10.2022 na 30.11.2022.

Viac informácií k danej téme sa dozviete TU.

Výzvu, v znení zmeny č. 1, spolu s prílohami nájdete na tomto odkaze.

::       SIEA zvýšila výšku finančných prostriedkov pre výzvu zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 26.10.2022 zverejnila správu o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75, ktorá je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru, a to o sumu 3 mil. EUR.

Po úprave predstavuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sumu
18 mil, EUR.

Zverejnená výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru je dostupná TU.

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75 je dostupná TU.

::       SIEA navýšila finančné prostriedky pre výzvu zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Dňa 13.10.2022 SIEA informovala aj o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74, ktorá je zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, a to o sumu 2,2 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na danú výzvu tak po úprave predstavuje 17,2 mil. EUR.

Do pozornosti dávame, že dňa 30.11.2022 SIEA plánuje danú výzvu uzatvoriť, a to z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov na ňu vyčlenených.

Zverejnená výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE je dostupná TU.

Viac o navýšení alokácie a uzatvorení výzvy sa dočítate v tlačovej správe dostupnej TU.

::       Finančná podpora zameraná na zníženie produkcie emisií skleníkových plynov

MŽP SR dňa 12.10.2022 informovalo o tom, že Slovensku boli schválené dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030.

Táto finančná pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

750 miliónov EUR v celkovej sumy bude možné využiť z Modernizačného fondu a ďalších viac ako 300 miliónov EUR z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Jednotlivé projekty sa budú vyberať na základe súťažného ponukového konania, kde jedinými výberovými kritériami poskytnutia finančnej podpory budú celkové zníženie emisií v rámci výroby a náklady na zníženie emisií o jednu tonu.

Prednosť dostanú projekty, ktoré najviac znížia emisie za najnižšiu cenu.

Schválené schémy štátnej pomoci by mali prispieť k premene priemyselných podnikov na modernú výrobu zohľadňujúcu podmienky klimatickej zmeny.

Predmetná tlačová správa MŽP SR je dostupná na tomto odkaze

::       Nové cenové rozhodnutia vydané pre SEPS

Dňa 11.10.2022 a 13.10.2022 zverejnila spoločnosť SEPS informácie o tom, že spoločnosti boli zo strany ÚRSO vydané nové cenové rozhodnutia.

Dňa 11.10.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0001/2023/E, ktorým určil na rok 2023 maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb v časti dodávky regulačnej elektriny.

Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E je k dispozícii na tomto odkaze.

Dňa 12.10.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0002/2023/E, ktorým určil na rok 2023 maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb v časti plánované náklady na nákup podporných služieb.

Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2023/E je k dispozícii na tomto odkaze.

Bližšie informácie k správam spoločnosti SEPS sa dočítate TU a TU.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac október 2022 publikované žiadne zmeny z vyššie uvedených právnych predpisov.

Nová Vyhláška MŽP o stavebných odpadoch

V monitoringu za mesiac máj 2022 sme vás informovali o pripravovanom návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (Vyhláška MŽP o stavebných odpadoch).

Vyhláška MŽP o stavebných odpadoch bola schválená pod č. 344/2022 Z. z. a tvorí súčasť reformy nakladania so stavebným odpadom.

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov.

Vo vyhláške sa ustanovujú požiadavky na oddelené zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, ale aj požiadavky na prevádzkovanie mobilných zariadení na spracovanie stavebných odpadov.

Vyhláškou sú ustanovené aj špecifické požiadavky pre zaradenie ako vedľajší produkt nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránené asfaltové zmesi  a odstránené stavebné materiály. Vo vyhláške sa ustanovujú podrobnosti o ohlásení začiatku a ukončenia demolačných prác prostredníctvom jednoduchého formulára.

Dátum účinnosti Vyhlášky MŽP o stavebných odpadoch je odo dňa 25.10.2022 z dôvodu priamej väzby na reformu nakladania so stavebným a demolačným odpadom. Znenie Vyhlášky MŽP o stavebných odpadoch nájdete TU.