Bratislava 12. novembra 2020 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na účinnosť novely Zákona o regulácii a Zákona o podpore OZE. Do pozornosti dáva aj prvú elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET zo strany OKTE, a tiež informáciu o plánovanom opätovnom spustení aukcie MH SR na nové zdroje a odstránení stop stavu.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE áno
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

:: Novela Zákona o podpore OZE

Dňa 8.10.2020 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 277/2020 Z. z. publikovaná novela Zákona o podpore OZE. Jej znenie je k dispozícii na tomto odkaze.

Zákon o podpore OZE obsahoval ustanovenia, podľa ktorých keď výrobca elektriny mal čo i len drobný nedoplatok na dani, na zdravotnom, sociálnom alebo starobnom dôchodkovom poistení, zaniklo mu právo na celú podporu. Táto sankcia tak mala pre výrobcov likvidačný charakter. Novela však zmenila túto právnu úpravu hneď v dvoch rovinách.

V prvom rade, novela odstránila vzniknutý existenčný problém vyše 100 výrobcov elektriny, ktorým malo právo na podporu doplatkom zaniknúť z dôvodu ich nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, kvôli ktorým sa ocitli na čiernom zozname Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Situáciu týchto výrobcov novela vyriešila tak, že pokiaľ ku dňu jej účinnosti (t.j. ku 1.11.2020) dotknutí výrobcovia uhradili svoje daňové a odvodové povinnosti, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej podľa pôvodných podmienok podpory.

Zároveň však novela upravila charakter tejto spornej sankcie aj do budúcnosti. Po novom už táto sankcia nemá charakter úplného zániku práva na podporu doplatkom. Ak výrobcovi elektriny po 1.11.2020 vzniknú nedoplatky na daniach a odvodoch, právo na podporu doplatkom mu nezanikne ako celok, ale len za obdobie omeškania s plnením jeho daňových a odvodových povinností.

Viac o novele Zákona o podpore OZE nájdete v tomto článku.

Táto novela nadobudla účinnosť 1.11.2020.

:: Novela Zákona o regulácii

Dňa 8.10.2020 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 276/2020 Z. z. publikovaná novela Zákona o regulácii. Jej znenie je k dispozícii na tomto odkaze.

Cieľom novely je zabezpečenie vyššej miery kontroly hospodárenia teplárenských spoločností a vodárenských spoločností pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní služieb na účely zabezpečovania regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve (tzv. SLA zmluvy). Tieto zmluvy uzatvárané mimo proces verejného obstarávania budú podliehať preskúmaniu a schvaľovaniu zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Novela zároveň definuje aj určité výnimky, na ktoré sa povinnosť predkladať zmluvy na schválenie nebude vzťahovať.

Novela zároveň zavádza povinné zverejňovanie takýchto zmlúv v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Upozorňujeme aj na zavedenie povinnosti dodatočnej kontroly zmlúv už uzavretých mimo procesu verejného obstarávania. Zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 6 Zákona o regulácii uzatvorené pred 1.11.2020 je regulovaný subjekt povinný predložiť na schválenie Úradu najneskôr do 31.1.2021. Dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb vzniká účastníkom zmluvy právo odstúpiť od zmluvy.

Táto novela nadobudla účinnosť 1.11.2020.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Zo strany OKTE prichádza prvá aukcia záruk pôvodu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) na svojom webe dňa 22.10.2020 oznámil vyhlásenie prvej elektronickej aukcie na záruky pôvodu elektriny z OZE a záruk pôvodu elektriny vyrobenej VÚ KVET. Aukcia záruk pôvodu sa uskutočnila dňa 5.11.2020, teda iba 2 týždne od oznámenia OKTE.

Záruky pôvodu elektriny preukazujú, že odoberaná elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Výrobca z obnoviteľných zdrojov, ktorý nepoberá podporu doplatkom, môže požiadať OKTE o vydanie záruky pôvodu elektriny na jeho účet. Podporovaným výrobcom však OKTE záruky pôvodu na ich účet nevydá. Automaticky ich totiž generuje tri mesiace po výrobe elektriny z OZE a vedie na oddelenom účte. Tieto záruky pôvodu budú teraz záujemcom ponúkané na aukciách. V tejto súvislosti odkazujeme aj na náš článok týkajúci sa záruk pôvodu, ktorý je dostupný na tomto linku.

Podľa oznámenia OKTE sa do aukcie mohol prihlásiť každý subjekt, ktorý:

  • informačného systému OKTE,

Záruky pôvodu elektriny, ktoré budú ponúkané vo forme aukcie, sú viazané na elektrinu vyrobenú v zariadeniach, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu doplatkom alebo príplatkom v zmysle § 8b odseku 3 Zákona o podpore OZE.

Podrobnosti o aukcii sú dostupné na tomto linku.

::     OKTE opäť mení svoj Prevádzkový poriadok

Dňa 23.10.2020 bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválená zmena prevádzkového poriadku OKTE.

Dôvodom zmeny má byť skutočnosť, že banka, u ktorej sú vedené účty pre potreby zloženia depozitu na finančnú zábezpeku pre zúčtovanie odchýlok a pre krátkodobý trh, oznámila svoje rozhodnutie od októbra 2020 uplatňovať pre tieto účty negatívnu úrokovú sadzbu. OKTE zároveň uviedol, že v súvislosti so zmenou prevádzkového poriadku boli dotknuté subjekty informované a bola im daná možnosť prejsť vo finančnom zabezpečení na využitie bankovej záruky. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii pod týmto linkom.

OKTE zatiaľ konsolidované zmeneného svojho prevádzkového poriadku nezverejnil, avšak k dispozícii je rozhodnutie ÚRSO o zmene prevádzkového poriadku, ktoré nájdete na tomto odkaze.

Nový prevádzkový poriadok OKTE je účinný od 1.11.2020.

::     MH SR avizuje opätovné spustenie aukcie na nové zdroje OZE a KVET a plánuje odstrániť stop stav

Štátny tajomník MH SR Karol Galek na konferencii Energoforum oznámil, že MH SR chce do konca roka spustiť veľkú aukciu na podporu zelenej energetiky.

V prípade jej zrealizovania pôjde o historicky prvú aukciu na nové zariadenia, ktoré budú vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. Úspešní záujemcovia aukcie môžu získať podporu formou príplatku, ktorú im bude zúčtovateľ podpory (OKTE) vyplácať po dobu 15 rokov. Na základe aukcie by mohlo pribudnúť až 50 MW zelenej energie. Rozhodujúcim kritériom pre výber zariadení bude ponúknutá cena elektriny.

Pripravovaná aukcia by mala vychádzať z podmienok predchádzajúcej plánovanej aukcie, ktorá bola na jar tohto roku zrušená z dôvodu obmedzení vplyvom koronavírusu. Predošlá aukcia bola určená pre slnečné, veterné, biomasové, bioplynové, vodné a geotermálne elektrárne, a tiež zdroje využívajúce skládkový plyn a plyn z čističiek odpadových vôd. V rámci podmienok predošlej akcie bola pre slnečné elektrárne dovolená kapacita od 100 kW do 2 MW na jeden zdroj. Pri slnečných elektrárňach zároveň mala platiť podmienka, aby sa nestavali na poľnohospodárskej pôde. Pri ostatných druhoch obnoviteľných zdrojov bolo rozpätie stanovené na 500 kW až 10 MW.

Celú diskusia z konferencie Energofórum si môžete pozrieť na tomto linku a informácie o aukcii si môžete prečítať v tomto článku.

Zároveň, na seminári SAPI „Fotovoltika a OZE v roku 2021“ konanom dňa 27.10.2020, štátny tajomník MH SR Karol Galek a Michal Pokorný zo SEPS uviedli, že začiatkom budúceho roku by malo dôjsť aj k reálnemu odstráneniu stop stavu, teda zákaz pripájania nových zdrojov do distribučnej siete mimo niekoľkých povolených výnimiek. Uvedené zaznelo dokonca aj na spomínanej konferencii Energofórum.

V dôsledku dokončenia cezhraničného spojenia s Maďarskom sa má totižto uvoľniť kapacita v elektrizačnej sústave na úrovni cca 260 MW.

Informácia je dostupná na tomto odkaze.

::     Európska komisia pripravuje novú „vlnu obnovy“, chce ňou zlepšiť energetickú hospodárnosť budov

Európska komisia pripravuje novú stratégiu označovanú ako „Vlna obnovy,“ ktorej cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov.

V stratégii sa bude klásť dôraz na opatrenia v troch oblastiach:

Podľa odhadov, budovy v štátoch  EÚ produkujú až jednu tretinu celkových európskych emisií, avšak napriek tomu až 75% takýchto budov nespĺňa zodpovedajúce energetické štandardy. Zámerom Komisie je v nasledujúcich 10 rokoch aspoň zdvojnásobiť mieru obnovy a zabezpečiť, aby renovácie viedli k vyššej energetickej hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov.

Podľa predpokladov Európskej komisie by sa do roku 2030 mohlo zrenovovať 35 miliónov budov. V stavebníctve by sa zároveň mohlo vytvoriť až 160 000 ďalších zelených pracovných miest.

Viac sa dozviete v článku energie-portal.sk, ktorý je k dispozícii na tomto linku.

::     Ceny tepla sa znížia pre väčšinu zákazníkov štátnych teplární

Generálny riaditeľ spoločnosti MH Manažment Ľuboš Lopatka uviedol, že väčšina zákazníkov štátnych teplární sa môže tešiť na nižšie ceny tepla. Spoločnosť MH Manažment spravuje šesticu najväčších teplárenských podnikov na Slovensku. Od roku 2016 je nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100 % akcionárom je MH SR.

V Bratislave by mali ceny klesnúť o 10 % oproti minulému roku, v Žiline o 4 % a v Košiciach o takmer 2 %.V Martine sa znížia o 0,6 % a v Trnave o 0,4 %. Nie však všade bude prebiehať iba znižovanie – vo Zvolene ceny naopak stúpnu o 3 %.

Teplárenské spoločnosti aktuálne tvoria tzv. MH teplárenský holding. „MH teplárenský holding je štandardný model riadenia, keď sme centralizovali všetky činnosti, ktoré týchto 6 spoločností zabezpečovalo, ibaže to bolo roztrieštené. Výhodou je, že to prináša výrazné zníženie počtu riadiacich stupňov a činnosti, ktoré sú podporné, sa dajú zdieľať v rámci skupiny. Výsledkom by malo byt efektívnejšie hospodárenie,“ priblížil Lopatka. Posilnená by mala byť aj kontrola.

Oznam MH SR si môžete pozrieť na tomto linku.

::     ÚRSO začína používať pojem „5. regulačné obdobie“

ÚRSO na svojom webe oznámil, že pre súčasné regulačné obdobie zavádza označenie „5. regulačné obdobie“. Tento pojem nahradí doteraz používané číselné označenie súčasného regulačného obdobia: „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021“, resp. po predpokladanom prijatí Dodatku k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 označenie: „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022“.

Úrad začne tento pojem uplatňovať aj vo svojich cenových rozhodnutiach.

Oznam Úradu je dostupný na tomto odkaze.

::     ÚRSO zverejnil sumár vykonaných kontrol za 3. štvrťrok 2020

Podľa zverejnených informácii na webe ÚRSO bolo za 3. štvrťrok 2020 zo strany ÚRSO vykonaných spoločne 18 kontrol, v rámci ktorých zistil 36 porušení a uložil spolu 12 pokút v celkovej výške 41 900 EUR.

Najčastejšie porušenia mali byť v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva vo vykonávaní regulovaných činností (distribúcia elektriny, plynu a dodávka elektriny, plynu) bez platného, Úradom vydaného povolenia, a nesplnenia oznamovacej povinnosti.

Zverejnené oznámenie ÚRSO nájdete na tomto odkaze.

___________________________________________________________

   

Monitoring za mesiac október 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.