Bratislava 12. novembra 2021 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na novelu cenovej vyhlášky v plynárenstve, ktorá (okrem iného) upresňuje výpočet ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a predlžuje regulačné obdobie do konca roku 2022.

Zároveň dáva do pozornosti aj rozsiahly 100-stranový návrh novely Zákona o energetike, ktorý mení aj Zákon o regulácii a Zákon o podpore OZE. Cieľom tohto návrhu je prebrať časť tzv. Zimného energetického balíčka. O ďalších zaujímavostiach za mesiac október 2021 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac september 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve áno
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::     Novela Cenovej vyhlášky v plynárenstve

Dňa 20.10.2021 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 376/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (Cenová vyhláška v plynárenstve), počas regulačného obdobia 2017 až 2021.

Novelou Cenovej vyhlášky v plynárenstve sa predovšetkým upresňuje výpočet ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, ktorú je možné započítať do ceny za dodávku plynu odberateľom plynu. Upravuje sa tiež vymedzenie predkladaných podkladov k návrhu ceny v prípade regulovaného subjektu, ktorý nevykonával regulovanú činnosť prístupu do distribučnej siete a distribúciu plynu v predchádzajúcom regulačnom období.

Novela zároveň pri regulácii dodávky plynu zraniteľným odberateľom po novom rozlišuje medzi (i) dodávkou plynu odberateľom plynu v domácnosti a (ii) dodávkou plynu malým podnikom, ktorým zároveň vymedzuje osobitnú cenovú reguláciu dodávky plynu.

Medzi ďalšie zmeny, ktoré boli prijaté novelou patrí (okrem iného) aj predĺženie regulačného obdobia do konca roku 2022, čím sa umožní použitie doterajšieho spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj na regulačný rok 2022 a urýchlené vydávanie cenových rozhodnutí na rok 2022.

Novela Cenovej vyhlášky v plynárenstve je účinná od 20.10.2021, pričom predmetné zmeny sa aplikujú až pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.

Cenová vyhláška v plynárenstve v znení predmetnej novely je dostupná na tomto odkaze.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Návrh novely Zákona o energetike preberá Zimný energetický balíček

Dňa 12.10.2021 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (Zákon o energetike), ktorý (okrem iného) mení aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Cieľom novely Zákona o energetike je potreba transponovať do slovenského právneho poriadku časť balíka úniových opatrení, ktoré sú označované ako „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Energetikom sú tieto opatrenia známe aj pod označením „Zimný energetický balíček“. Predmetné nariadenia a smernice Európskej únie sme bližšie rozobrali v našom Sprievodcovi zimným energetickým balíčkom dostupnom TU.

Návrh novely Zákona o energetike by mal priniesť predovšetkým tieto zmeny:

K podrobnej analýze novely Zákona o energetike z našej strany pristúpime až potom ako dôjde k vyhláseniu jej finálneho znenia v Zbierke zákonov.

Novela Zákona o energetike má (podľa aktuálneho návrhu) vstúpiť do účinnosti ku dňu 1.10.2022, pričom niektoré časti zákona majú mať odloženú účinnosť k 1.1.2023.

Predmetný legislatívny proces, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, môžete sledovať TU.

Navrhované znenie zákona a dôvodovú správu k zmenám nájdete TUTU.

::     Návrh novely Zákona o DPH má dočasne znížiť sadzbu DPH na 5%

Dňa 1.10.2021 bol NR SR doručený návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Zákon o DPH).

Poslanci v reakcii na aktuálny stav predpokladaného výrazného zdražovania cien energií navrhujú dočasne znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 5 % na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou, ich predajom, prenosom, distribúciou a dodávkou. Podľa ÚRSO by sa totiž pre rok 2022 mohla vzhľadom na vývoj cien na komoditných burzách zvýšiť cena elektriny až o 15 % a cena plynu o 25 až 30 %.

Takéto mimoriadne zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty by platilo počas roka 2022 a následne od 1.1.2023 by pre tieto služby mala opätovne platiť základná sadzba dane.

V rámci legislatívneho procesu sa novela zákona aktuálne nachádza v I. čítaní. Novela Zákona o DPH má (podľa návrhu) vstúpiť do účinnosti ku dňu 1.1.2022.

Predmetný legislatívny proces môžete sledovať TU.

Navrhované znenie zákona a dôvodovú správu k zmenám nájdete TU TU.

::     Zmena Prevádzkového poriadku OKTE upravuje použitie finančnej zábezpeky

ÚRSO na svojom webovom sídle zverejnil rozhodnutie č. 0084/2021/E-PP zo dňa 19.10.2021, na základe ktorého rozhodol o zmenách Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinovou – spoločnosti OKTE, a.s. (OKTE).

Zmeny Prevádzkového poriadku sa týkajú použitia finančnej zábezpeky v prípade neuhradenia splatných záväzkov subjektu zúčtovania voči OKTE a úpravy týkajúcej sa zálohových predpisov.

Predmetné zmeny Prevádzkového poriadku OKTE nadobudnú účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia (nie však skôr ako 1.11.2021).

Rozhodnutie so schválenými zmenami Prevádzkového poriadku OKTE nájdete na tomto odkaze.

::     Zverejnený návrh 2. podnikateľského „kilečka“ ráta s viacerými zmenami v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojom webovom sídle informovalo o predložení balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom „Kilečko 2“ do medzirezortného pripomienkového konania.

Predložený materiál aktuálne obsahuje celkovo 207 návrhov opatrení, z toho viac ako 30 sa týka oblasti energetiky. 

Predmetné návrhy v energetike sa tak napríklad týkajú (i) zrušenia cenovej a vecnej regulácie elektriny a plynu pre malé podniky, (ii) odstránenia zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete a distribučnej sústavy za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou, (iii) zrušenia povinnosti predkladať osobitné obchodné podmienky dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu na schválenie ÚRSO, (iv) zjednodušenie procesu schvaľovania prevádzkového poriadku a obchodných podmienok pre regulované subjekty, (v) doplnenie dôvodov na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnutia u regulovaných subjektov a iné.

Podľa informácii MH SR by sa mohlo o predmetných legislatívnych návrhoch  rokovať už koncom novembra.

Oznámenie MH SR o predložení „Kilečka 2“ do medzirezortného pripomienkového konania nájdete TU.

Celkový zoznam 207 navrhovaných zmien v rámci „Kilečka 2“ nájdete TU.