Bratislava 16. októbra 2021 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na návrh novely cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá má (okrem iného) priniesť zníženie G-komponentu, úpravu ustanovení o využívaní rezervovaných kapacít odberateľom elektriny a nové tarify pre nabíjacie stanice.

Zároveň Vám dávame do pozornosti aj žiadosť Slovakia Energy na zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike a plynárenstve, ktorá sa dotýka približne 300 000 zákazníkov tejto spoločnosti. O ďalších zaujímavostiach za mesiac september 2021 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu. .

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     V novele Cenovej vyhlášky sa navrhuje zníženie G-komponentu

Dňa 14.9.2021 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh novely Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) k zneniu vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa upravuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „Cenová vyhláška“).

ÚRSO v novele Cenovej vyhlášky navrhuje predovšetkým znížiť výšku platieb za prístup (tzv. G-komponent) pre výrobcov, ktorí sú pripojení do regionálnej distribučnej sústavy, a to z 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny na 10 %. Výrobcom sa tak môže znížiť výška platieb za G-komponent o dve tretiny, čo by mohlo priniesť úsporu u všetkých výrobcov v hodnote desiatok miliónov za jeden rok.

Ďalej sa v novele Cenovej vyhlášky navrhujú (okrem iného) upraviť ustanovenia o využívaní rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, pričom novela Cenovej vyhlášky má zároveň priniesť nové sadzby pre odberné miesta s nabíjacími stanicami pre elektromobily, ako aj pre inteligentné merače.

Čo sa týka odberateľov elektriny, tým sa zároveň podľa návrhu novely plánuje umožniť flexibilnejšie objednávanie rezervovanej kapacity u regionálneho distribútora, nakoľko sa ráta s možnosťou kombinovať mesačnú rezervovanú kapacitu, trojmesačnú rezervovanú kapacitu a dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu pre daný kalendárny rok.

Predmetné medzirezortné pripomienkovanie bolo začaté dňa 14.9.2021 pričom aktuálne dochádza k vyhodnocovaniu medzirezortného pripomienkovania. Novela Cenovej vyhlášky má (podľa návrhu) vstúpiť do účinnosti ku dňu 1.11.2021.

Predmetný legislatívny proces môžete sledovať TU.

Navrhované znenie vyhlášky a dôvodovú správu k zmenám nájdete TU TU.

::     Slovakia Energy požiadala ÚRSO o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike a plynárenstve

ÚRSO na svojom webovom sídle oznámil, že dňa 30.9.2021 prijal od jedného z najväčších alternatívnych dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku – spoločnosti Slovakia Energy, žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike, v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a o zrušenie povolenia na podnikanie v plynárenstve, v rozsahu podnikania: dodávka plynu.

Ako spoločnosť Slovakia Energy informovala na svojom webovom sídle, zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke zemného plynu, ktoré má uzatvorené, zaniknú najneskôr k 31.10.2021.

Dodávky elektriny a plynu pre zákazníkov Slovakia Energy bude po ukončení jej činnosti zabezpečovať takzvaný dodávateľ poslednej inštancie, a to najviac po dobu troch mesiacov.

Predmetné oznámenie ÚRSO o prijatí žiadosti Slovakia Energy nájdete TU.

Oznámenie Slovakia Energy určené pre svojich zákazníkov nájdete TU.

::     SIEA v novej výzve rozdelí 44 mil. EUR na obnovu verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci ktorej prerozdelí úspešným žiadateľom sumu 44 mil. EUR.

Predmetná výzva je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie.

Základným cieľom podpory je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie. Obnovené budovy musia byť skolaudované do konca roku 2023.

Termín prvého hodnotiaceho kola je 29.10.2021, nasledujúce kolo bude uzatvorené 30.11.2021.

Predmetné oznámenie SIEA môžete nájsť na tomto odkaze.

::     OKTE zverejnil informáciu o zmenách v Doménovom protokole

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) dňa 6.10.2021 zverejnil na svojom webovom sídle oznámenie ohľadom aktualizácie Doménového protokolu.

Zmeny sa podľa OKTE týkajú (i) vydávania a prevodov záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (ii) doplnenia informácii o aukcii záruk pôvodu a napokon (iii) zmenou mala prejsť aj časť o zverejňovaní štatistických údajov na webe OKTE.

Oznámenie OKTE a nové znenie Doménového protokolu nájdete TUTU.

Monitoring za mesiac september 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.