Bratislava 26. novembra 2020 – Spoločnosť NAFTA dosiahla ďalší významný míľnik a rozšírila svoje pôsobenie o Veľkú Britániu. Od roku 2020 NAFTA poskytuje svoje technicko – servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu Humbly Grove, ktorý sa nachádza blízko mesta Alton, 50 km od Londýna.

Vstupom na britský trh spoločnosť posilnila svoju európsku pozíciu v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. Celkovo dnes NAFTA zabezpečuje prevádzku a rozvoj zásobníkov s viac ako 64 TWh skladovacej kapacity vo viacerých európskych krajinách, čím významne prispieva k bezpečnosti dodávok plynu. Zásobník Humbly Grove do svojho portfólia zakúpila spoločnosť EP UK Investments Ltd, ktorá je spolu so spoločnosťou NAFTA členom energetickej skupiny EPH. NAFTA pre EPH riadila už samotný akvizičný proces podzemného zásobníka a zabezpečovala aj rolu technického poradcu.

Zásobník Humbley Grove je pre Veľkú Britániu kľúčový

Zatvorením podzemného zásobníka zemného plynu Rough (Centrica Storage Ltd.) v júni 2017 z bezpečnostných dôvodov prišla krajina o podstatnú časť svojej skladovacej kapacity – spolu približne o 3,2 mld. m3. Zásobník Humbley Grove sa nachádza v blízkosti mesta Alton v regióne Hampshire, 50 km juho-západne od Londýna. Po uzatvorení zásobníka Rough je jedným z najväčších zásobníkov zemného plynu vo Veľkej Británii s pracovným objemom 243,5 mil. m3 zemného plynu, čo tvorí približne 14 % z celkovej britskej skladovacej kapacity. Jeho vplyv na bezpečnosť dodávok plynu vo Veľkej Británii je teda významný.

Podľa dostupných údajov sa súčasná skladovacia kapacita Veľkej Británie pohybuje na úrovni 1,7 mld. m3, pričom jej podstatná časť (1,3 mld. m3) sa nachádza v soľných kavernách. Zostávajúca časť (0,4 mld. m3) je uskladnená vo vyťažených plynových a ropných ložiskách. Jedným z dvoch takýchto zásobníkov je aj spomínaný Humbly Grove, ktorý na uskladňovanie plynu využíva geologické štruktúry ešte stále odťažovaného ložiska ropy, a tým zvyšuje jej vyťažiteľnosť. A práve s prevádzkou podzemných zásobníkov vo vyťažených plynových a ropných ložiskách má spoločnosť NAFTA takmer 50-ročné skúsenosti.

Priame napojenie na prepravnú sieť operátora National Grid plc, ako i schopnosť zásobníka Humbly Grove reagovať na zmenu požiadavky v priebehu dvoch hodín zvyšuje jeho atraktívnosť aj z pohľadu obchodných príležitostí. Tie vyplývajú z volatility cien plynu, resp. rozdielov ceny medzi zimou a letom. Zjednodušuje tiež proces obchodovania v britskom virtuálnom obchodnom bode. Denný maximálny vtlačný výkon zásobníka dosahuje 89 GWh/deň a ťažobný výkon je na úrovni 79  GWh/deň, čím vie pokryť cca 3 % dennej spotreby plynu vo Veľkej Británii.

NAFTA svoje odborné know-how v kľúčových činnostiach využíva medzinárodne

V rámci svojej expanznej stratégie NAFTA aktívne vyhľadáva vhodné zásobníky, kde by mohla využiť svoje skúsenosti v oblasti podzemného skladovania a diverzifikovať predaj skladovacích kapacít do viacerých obchodných oblastí.

NAFTA svoje know-how posúva ďalej a poskytuje inžinierske, technické, ako aj servisné činnosti v oblasti podzemného skladovania na Slovensku a v Českej republike. Svoje expertné skúsenosti uplatňuje v slovenských komplexoch PZZP Láb, PZZP Láb IV – Pozagas a.s., ale aj v susednom Česku na PZP Dolní Bojanovice. V roku 2019 NAFTA, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, rozšírila svoje portfólio o kúpu troch zásobníkov v Bavorsku – Inzenham, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt – a úspešne pokračuje vo svojej expanzii v oblastiach prevádzky podzemných zásobníkov zemného plynu a prieskumu a ťažby uhľovodíkov.