Bratislava 30. marca 2021 – Národná vodíková stratégia SR je pripravená na medzirezortné pripomienkové konanie. Na Vodíkovom workshope Považie a horná Nitra Národnej vodíkovej asociácie Slovenska to povedal koordinátor jej prípravy, profesor Juraj Sinay z Technickej univerzity v Košiciach, podľa ktorého ide o základnú strategickú bázu krajiny v tejto oblasti.

Sinay označil dokument za jednu zo strategických úloh a cieľov SR, pokiaľ chce zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálne spoločnosti v súvislosti s Parížskou deklaráciou. Stratégia v preambule reflektuje aj aktuálny cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní so stavom v roku 1990.

Dokument je rozčlenený na preambulu, východiská, časť Vodíková misia klimaticky neutrálnej EÚ, a Definícia vodíka. Stratégia bude podľa Sinaya používať farebnú definíciu vodíka.

Druhá kapitola hovorí o využití vodíka napríklad v chemickom priemysle, plynárenstve, tepelnom hospodárstve a odhadovanej spotrebe vodíka.

Stratégia je podľa Sinaya postavená na strategickom princípe a nezameriava sa len na to, čo by mohlo byť  v niekoľkých najbližších rokoch, ale až na horizont rokov 2030.

Tretia kapitola je venovaná transformácii slovenského priemyslu, jednotlivým oblastiam, možnostiam zvyšovania výroby vodíka a jeho využitia

Ďalšia kapitola sa venuje vládnym opatreniam, jej finančným a iným nástrojom. Spomínané sú aj možnosti financovania z eurofondov a ďalších zdrojov.

Nasledujúca kapitola sa zaoberá úlohami vedy a výskumu ako hnacích motorov vodíkového sektora a hovorí aj o založení centra výskumu vodíkových technológii ako celonárodnej platformy a otvorenej inštitúcie. Z veľmi dôležitú súčasť stratégie považuje profesor Sinay ochranu duševného vlastníctva.

V pracovnej verzii je pripravený aj Akčný plán, členený zatiaľ na kapitoly ako napríklad Vodíkový ekosystém, Legislatívne a normatívne prostredie, Výroba vodíka, Výroba, tepla, Priemysel, atď. „ Je však možné, že sa vrátime ku štruktúre členenia, ako je to v Národnej vodíkovej stratégii, a aj podľa toho, aký bude horizont plnenia jednotlivých úloh,“ vysvetlil Sinay. Zatiaľ je nadefinovaných 34 opatrení. Ich štruktúru tvorí text , cieľ, termín a zodpovedné spolupracujúce inštitúcie.

„Držme si palce, aby národná vodíková stratégia vo vláde prešla a vytvorila podmienky na to, aby sa využívanie vodíka stalo súčasťou hospodárskej politiky SR,“ uzavrel profesor Juraj Sinay z TUKE.