Brusel 26. novembra 2021 – Návrh Európskej komisie na boj proti metánovým emisiám zahŕňa zákaz rutinného spaľovania a odplyňovania, ako aj sankcie za únik z infraštruktúry fosílnych palív, ale neobsahuje záväzné ciele znižovania emisií. Vyplýva to z uniknutého návrhu nariadenia o znižovaní emisií metánu v energetickom sektore, ktorý mal k dispozícii portál EURACTIV.

Metán je silný skleníkový plyn, ktorý má počas 20-ročného pôsobenia v atmosfére viac ako 80-krát väčší potenciál otepľovania planéty ako oxid uhličitý. Doteraz sa v oblasti regulácie na zníženie metánových emisií metánu urobilo málo, tvrdí euractiv.com s tým, že Európska komisia to zrejme zmení návrhom nariadenia zameraného na zníženie emisií metánu ako súčasti legislatívneho balíka o plyne, ktorý má byť predstavený 14. decembra.

Zatiaľ čo poľnohospodárstvo a odpady sú najväčšími producentmi metánu (53 %, resp. 26 %), cieľom legislatívy je znížiť emisie v sektore fosílnych palív, ktoré sú najlacnejšie a najjednoduchšie riešiteľné. Patria sem emisie z prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu, z prepravy a distribúcie, ako aj z uhoľných baní – či už sú zatvorené alebo stále v prevádzke.

Návrh obsahuje zákaz bežného spaľovania a odplyňovania, ktoré uvoľňuje oxid uhličitý a metán do atmosféry. Zavádza tiež požiadavky pre krajiny EÚ na monitorovanie metánových emisií a pre spoločnosti, aby odstraňovali úniky v infraštruktúre, ako sú plynovody alebo zásobníky.

Krajiny EÚ budú musieť určiť orgán, ktorý bude zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie nových pravidiel, a to aj prostredníctvom inšpekcií. Prevádzkovatelia budú musieť predložiť úradu na schválenie správu o metánových emisiách na úrovni zdroja a pripraviť program zisťovania únikov a opráv.

Minimálne dvakrát do roka budú musieť prevádzkovatelia vykonať prieskum únikov a opravy. Všetky komponenty, u ktorých sa zistí, že uvoľňujú metán nad určitú hranicu – v súčasnosti 500 častíc na milión – budú musieť byť opravené alebo vymenené.

Krajiny EÚ budú mať tiež právomoc ukladať sankcie za porušenie pravidiel a budú musieť prijať „všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie implementácie pravidiel“. Sankcie musia byť „účinné, primerané a odrádzajúce“ a môžu zahŕňať pokuty za škody na životnom prostredí a pravidelné platby, kým sa porušenie pravidiel neodstráni.

Návrh nadväzuje na minuloročnú metánovú stratégiu EÚ, ktorá sa zamerala na medzinárodnú spoluprácu pri znižovaní metánu, ako aj na zlepšenie podávania správ a monitorovania.

Absencia záväzných cieľov

V Európe je potrebné znížiť emisie metánu o tretinu, aby EÚ dosiahla svoj klimatický cieľ do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %, uviedla minulý rok komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová.

Uniknutý návrh nezavádza záväzné ciele znižovania emisií, ktoré zákonodarcovia v Európskom parlamente požadovali začiatkom tohto roka.

Cieľ uvedený v návrhu je zavedený v rámci Global Methan Pledge, dobrovoľnej dohody podpísanej medzi krajinami na klimatickom samite COP26, ktorej cieľom je znížiť emisie metánu o 30 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou v roku 2020.

Návrh sa vzťahuje aj na dovážané fosílne palivá, pričom energetické spoločnosti budú musieť poskytnúť informácie orgánu dovážajúcej krajiny.

Európska komisia zriadi „databázu transparentnosti metánu“, ktorá bude obsahovať informácie, ako je krajina, kde bolo fosílne palivo vyrobené, či sú v tejto krajine povinné regulačné opatrenia týkajúce sa metánu a či podpísala Parížsku dohodu.

EÚ dúfa, že tým bude stimulovať  tieto krajiny, aby dobrovoľne znížili svoje emisie metánu“ alebo zaviedli záväzné opatrenia.