Berlín 25. marca 2020 – Nemecká Spolková sieťová agentúra o niekoľko týždňov rozhodne, či bude plynovod Nord Stream 2 vyňatý z regulácie EÚ. Nadchádzajúce rozhodnutie má pre investorov zásadný význam. Poukazujú na právne stanovisko, ktoré podporuje ich žiadosť o výnimku. Informuje o ňom denník Handelsblatt.

Ide podľa neho o to, či sa zásady nariadenia o sieti, predtým uplatňované iba na plynovody začínajúce a končiace v EÚ, vzťahujú aj na plynovod Nord Stream 2, ktorý má viesť zemný plyn z Ruska cez Baltské more do Nemecka. Výstavba plynovodu ešte nie je dokončená.

Koncom minulého roka tlak zo strany Spojených štátov prerušil pokladanie zvyšnej časti potrubia. Ak by sa na Nord Stream 2 uplatňovali zásady regulácie európskej siete, prevádzkovatelia ropovodu v nemeckej časti Baltského mora by tiež museli poskytnúť prístup k vedeniu tretím stranám, pričom  poplatky za používanie plynovodu by kontroloval regulačný orgán.

Ešte závažnejšie by bolo odčlenenie, pri ktorom by výrobca plynu a prevádzkovateľ úseku potrubia na nemeckom území nesmeli byť totožní. Ropovod je projektom ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, ktorá chce plynovod prevádzkovať a dodávať plyn.

Spoločnosť Nord Stream 2 AG, ktorá je v úplnom vlastníctve spoločnosti Gazprom, predložila pred týždňom Spolkovej sieťovej agentúre žiadosť o oslobodenie od regulácie EÚ. Smernica o vnútornom trhu s plynom EÚ v zásade umožňuje výnimku z regulácie, tá však platí len pre plynovody dokončené pred 23. májom 2019.

Nord Stream 2 AG tvrdí, že jej práva boli porušené, pretože nariadenie EÚ bolo prijaté až potom, ako spoločnosť už dávno prijala dôležité investičné rozhodnutia a dokončila podstatné časti potrubia.

Právne stanovisko lektorov univerzity v Tübingen Martina Nettesheima a Stefana Thomasa poskytuje spoločnosti nové argumenty. Vo svojej správe, ktorú má Handelsblatt k dispozícii, dospeli právnici k záveru, že chýba „zrozumiteľné odôvodnenie, aký by mal byť zmysel regulácie vedení, ktoré vedú k EÚ od tretej strany, pre fungovanie vnútorného trhu v rámci EÚ“.

„Nová regulácia náhle a bez prípravy zasahuje plynové infraštruktúry, ktorých výstavba je v pokročilom štádiu. Keby investori vedeli o novej regulácii pri plánovaní a podávaní žiadostí, mohli by kalkulovať celkom inak, “uviedol Thomas.

Správa sa osobitne zameriava na pojem dokončenie. Nestačí „interpretovať tento pojem výlučne v štrukturálno-technickom zmysle,“ povedal Thomas. „Je potrebné vziať do úvahy, že spoločnosť Nord Stream 2 AG už k momentu účinnosti novej smernice o trhu so zemným plynom investovala miliardy dolárov, spoliehajúc sa na vtedy platný právny rámec,“ dodal.

Musí sa tiež podľa neho zohľadniť „ak už boli stavebné práce na nemeckom území, na ktoré je obmedzená uplatniteľnosť novej smernice, prakticky ukončené“. Thomas je presvedčený, že termín dokončenie tohto sa musí chápať v „ekonomickom a funkčnom zmysle“. Zužujúci výklad pojmu by podľa právnika mohol viesť v porovnateľných prípadoch k nerovnakému zaobchádzaniu.

„Pretože štrukturálne dokončené plynovody a plynovod Nord Stream 2, ktorý ešte nie je úplne dokončený, sú vo svojej podstate porovnateľné. Uskutočnili sa investície, ktoré boli nezvratné. Bolo by neprimerané, ak by sa s nimi nezaobchádzalo rovnako,“ upozornil Thomas.

Oponenti projektu to vidia inak. Tvrdia, že Nord Stream 2 zvyšuje závislosť Európy od dodávok ruského plynu a oslabuje hospodársku súťaž. Podľa sieťovej agentúry sa jedenásť krajín EÚ zúčastnilo konzultácií, ktoré sú súčasťou tohto procesu.

Štáty „v niektorých prípadoch predložili rozsiahle stanoviská,“ uviedol úrad pre Handelsblatt s tým, že príslušná rozhodovacia komora agentúry ich v súčasnosti vyhodnocuje. Podľa agentúry sa konzultácii zúčastnili Dánsko, Estónsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Slovensko.

Najmä krajiny východnej Európy už roky tvrdo bojujú proti projektu. Okrem toho by podľa hovorcu orgánu onedlho malo byť na webe agentúry zverejnené rozhodnutie o pozvaní spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť konania.

Sieťová agentúra podľa Handelsblattu už 17. marca rozhodla o tom, ktoré by to mali byť, rozhodnutie však zatiaľ nezverejnila. Poľská sieťová spoločnosť PGNiG však už koncom minulého týždňa oznámila, že ju Federálna sieťová agentúra pozvala.

Spoločnosť môže v tomto procese prezentovať svoj názor a tiež nahliadnuť do spisov. „Nord Stream 2 nesmie byť vyňatý z regulácie,“ povedal šéf PGNiG Jerzy Kwiecinski. Výnimka je podľa neho možná výlučne pre plynovody, ktoré boli dokončené pred nadobudnutím účinnosti smernice EÚ o trhu so zemným plynom.