Bratislava 19. septembra 2023 – Nová stavebná legislatíva, teda nový zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré vstúpia do platnosti od 1. apríla 2024, majú za cieľ zjednodušiť povoľovanie stavieb a zrýchliť konania, ktoré sú v súčasnosti reálne neprimerane dlhé a komplikované. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Výstavba a EIA po novom“ to uviedli experti z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS, člena SPNZ.

„Nová stavebná legislatíva má za cieľ zjednodušiť povoľovanie stavieb. Zjednoduší ho tým, že konanie by nemalo byť rozkúskované, ako je v súčasnosti, teda že najprv je územné rozhodnutie, potom stavebné povolenie a kolaudácia, ale celé konanie a povoľovanie by malo prebiehať v jednom kole, v ktorom by sa malo vyriešiť všetko,“ vysvetlil seniorný advokát kancelárie POLÁČEK & PARTNERS Šimon Hudák. „Pre stavebníka to má byť rýchlejšie a jednoduchšie. Ak ide o jednoduchú stavbu, napríklad klasický menší rodinný dom, ten by mohol byť povolený rýchlejšie, do 45 dní, podľa lehôt, o ktorých zákon hovorí,“ uviedol príklad.

Pôvodná časť, týkajúca sa územného plánovania, bude nahradená záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania, ktoré bude mať ďalej „svoj život“ v procese výstavby, konštatoval seniorný advokát kancelárie POLÁČEK & PARTNERS Jakub Žák. Aktivita, ktorá bola doteraz vyvíjaná v územnom konaní, bude vo veľkej miere presmerovaná do tvorby územnoplánovacej dokumentácie. „Adresáti normy, potenciálni stavebníci, by mali viacej vnímať tvorbu územnoplánovacej dokumentácie, viacej sa do nej zapájať,“ hovorí Žák.

Elektronizácia a nový orgán

Ďalšou základnou novinkou, ktorá sa tiahnu naprieč novou stavebnou legislatívou, je podľa neho elektronizácia. „Máme ambíciu upustiť od listinnej formy konaní, na ktorú sme boli zvyknutí a prejsť do elektronickej formy s istými predpokladanými míľnikmi v prechodných ustanoveniach. Napríklad, že fyzické osoby budú môcť komunikovať do decembra 2028 stále aj listinnou formou,“ uviedol. Právnické osoby, teda firmy a veľké stavebné spoločnosti, budú komunikovať výlučne elektronicky. „To je cieľ zefektívnenia procesu,“ doplnil Hudák.

Zásadnou zmenou, ktorá sa týka ako územného plánovania, tak aj výstavby, je zriadenie nového orgánu štátnej správy – Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, zdôraznil Žák. „Ten má zásadné kompetencie, napríklad v oblasti územného plánovania vie nahrádzať záväzné stanovisko orgánov územného plánovania svojím. To je síce centralistická, ale dôležitá kompetencia, ktorá bola v pôvodnom znení zákona daná orgánu v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Čiže zákon sa vyvíja a mení v procese ešte pred jeho účinnosťou,“ povedal Žák.

Zmena v procese tvorby územnoplánovacej dokumentácie

K ďalšej zásadnej zmene podľa neho došlo v procese tvorby územnoplánovacej dokumentácie. Dotknutý orgán alebo právnická osoba sú vyzvaní v procese územného plánovania, aby podali svoje stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Toto stanovisko majú dať v lehote najmenej 30 dní. „Ak sa v lehote, ktorá mu bola stanovená, nevyjadrí a nepožiada o predĺženie tejto lehoty najviac o 30 dní, platí, že v podstate nemá pripomienky. Týmto stanoviskom je viazaný v ďalšom procese, čo v konečnom dôsledku znamená, že v prípade, že bude prijatá územnoplánovacia dokumentácia, bude ju musieť akceptovať, dokiaľ bude platná. Môže sa stať, že meniť sa bude až po ďalších štyroch rokoch,“ vysvetlil Žák.

EIA

Pokiaľ ide o povoľovanie väčších projektov, ambíciou novej legislatívy je, aby sa vplyv projektu na životné prostredie – EIA – posúdil spolu pri povoľovaní stavby, čo má za cieľ výrazne urýchliť celý proces povoľovania, skrátiť ho a zjednodušiť, zdôraznil Hudák. „To znamená, že nebude prebiehať niekoľko konaní, v ktorých sa bude povoľovať, ale iba jedno, v ktorom sa posúdi všetko – vplyv na životné prostredie, stavebné povolenie – a následne bude stavebník môcť ísť do realizácie,“ dodal Hudák.

Zákon je účinný od apríla 2024, keď by sa už malo fungovať podľa nových pravidiel. Avšak podľa oboch expertov sa počíta s tým, že niektoré stavby už sú začaté a konanie prebieha. Pri takýchto typoch sa ráta s ich dokončením podľa starej právnej úpravy.

Kľúčový informačný systém

Po prvom apríli 2024 sa už pôjde podľa novej právnej úpravy, pričom s prechodným obdobím sa neráta. „Zákon je nastavený tak, že od 1. apríla to bude fungovať. Či to tak reálne bude, je ešte otázne, pretože informačný systém, kľúčový preto, aby povoľovanie prebiehalo takto rýchlo, ešte nie je hotový, nie je obstaraný a sú indície, že sa to nemusí stihnúť v lehote do prvého apríla 2024,“ poznamenal Hudák s tým, že v takom prípade by sa musel meniť zákon a posúvať sa jeho účinnosť na neskoršie obdobie, aby sa stihli tieto zmeny dopracovať.

Ambícia zrýchliť a zjednotiť procesy bola tvorcami novej legislatívy deklarovaná a nemožno povedať, že je nenaplnená, myslí si Žák. Napríklad pri jednoduchých stavbách je vidno výrazný posun v prospech zrýchlenia výstavby. Ako pri každej novej veci a novej úprave, sú prítomné fázy odmietania, odporu a istého uzrozumenia.

„Nemožno povedať, že nová úprava je dokonalá, má svoje chyby. Výčitkám na jej adresu nemožno uprieť isté rácio. Zároveň nemožno povedať, že celá nová úprava je obštrukčná, že za ňou stojí vyložene zlý zámer, pretože zámer smeruje k zrýchleniu konaní, ktoré sú v súčasnosti reálne neprimerane dlhé a komplikované,“ zdôraznil Žák.

Podobne ako Hudák poznamenal, že nová úprava je výrazne naviazaná na nový informačný systém s pracovným názvom Urbion. „Uvidíme, ako sa pretaví do reálneho života v nadväznosti na reálne fungovanie tohto informačného systému,“ uzavrel seniorný advokát kancelárie POLÁČEK & PARTNERS Jakub Žák na workshope SPNZ „Výstavba a EIA po novom“.  Jeho záznam si môžete pozrieť na youtubovom kanáli SLOVGAS.