Brusel 15. decembra 2021 – Posilnenie úlohy a uľahčenie využívania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, posilnenie a ochrana spotrebiteľa, energetická bezpečnosť a riešenie metánových emisií sú najdôležitejšími témami súboru legislatívnych návrhov na dekarbonizáciu trhu EÚ s plynom, ktorý v stredu predstavila Európska komisia. Informoval o tom web ec.europa.eu.

„Európska únia potrebuje dekarbonizovať energiu, ktorú spotrebuje, aby do roku 2030 znížila emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % a do roku 2050 sa stala klimaticky neutrálnou a tieto návrhy pomôžu dosiahnuť tento cieľ,“ deklaruje Komisia. Návrhy nariadenia a smernice majú podľa nej vytvoriť podmienky na prechod od zemného plynu k obnoviteľným a nízkouhlíkovým plynom, najmä biometánu a vodíku, a posilniť odolnosť plynárenskej sústavy.

Obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny

„Jedným z hlavných cieľov je vytvorenie vodíkového trhu, vhodného prostredia pre investície a umožnenie rozvoja vyhradenej infraštruktúry, a to aj pre obchod s tretími krajinami,“ ozrejmila EK. Pravidlá trhu sa podľa nej majú uplatňovať v dvoch fázach, pred rokom 2030 a po ňom, a budú sa vzťahovať najmä na prístup k vodíkovým infraštruktúram, oddelenie činností výroby vodíka a prepravy a stanovenie taríf.

Vytvoriť sa má nová riadiaca štruktúra v podobe Európskej siete prevádzkovateľov vodíkovej siete (ENNOH) s cieľom podporiť vyhradenú vodíkovú infraštruktúru, cezhraničnú koordináciu a výstavbu prepojovacích sietí a vypracovať špecifické technické pravidlá.

Návrh Komisie predpokladá, že národné plány rozvoja siete by mali vychádzať zo spoločného scenára pre elektrinu, plyn a vodík, ktorý by mal byť v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi, ako aj s celoeurópskym desaťročným plánom rozvoja siete. „Prevádzkovatelia plynárenských sietí musia zahrnúť informácie o infraštruktúre, ktorá môže byť vyradená z prevádzky alebo nanovo využívaná, a budú predkladať samostatné správy o rozvoji vodíkovej siete, aby sa zabezpečilo, že výstavba vodíkového systému bude založená na reálnej prognóze dopytu,“ navrhuje exekutíva EÚ.

Nové pravidlá podľa nej uľahčia prístup obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov do existujúcej plynárenskej siete odstránením taríf za cezhraničné prepojenia a znížením taríf na vtláčacích bodoch. Vytvárajú tiež certifikačný systém pre nízkouhlíkové plyny, aby dokončili prácu začatú v smernici o obnoviteľnej energii s certifikáciou obnoviteľných plynov.

Tým sa podľa EK zabezpečia rovnaké podmienky pri posudzovaní celkovej emisnej stopy rôznych plynov a členským štátom sa umožní ich efektívne porovnávanie a zohľadnenie vo svojom energetickom mixe. Aby sa predišlo „uviaznutiu Európy v zemnom plyne a aby sa na európskom trhu vytvorilo viac priestoru pre čisté plyny“, Komisia navrhuje, aby sa dlhodobé zmluvy na zemný plyn nepredlžovali po roku 2049.

Posilnenie a ochrana spotrebiteľa

Ďalšou prioritou balíka je posilnenie a ochrana spotrebiteľa. V súlade s ustanoveniami, ktoré sa už uplatňujú na trhu s elektrickou energiou, môžu spotrebitelia ľahšie zmeniť dodávateľa, využívať efektívne nástroje na porovnávanie cien, získať presné, spravodlivé a transparentné informácie o fakturácii a mať lepší prístup k údajom a novým inteligentným technológiám. Spotrebitelia by mali mať možnosť zvoliť si obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny pred fosílnymi palivami, navrhuje Komisia.

Vysoké ceny energií v posledných mesiacoch podľa nej upozornili na dôležitosť energetickej bezpečnosti, najmä v časoch, keď sú globálne trhy nestabilné. Komisia navrhla zlepšiť odolnosť plynárenského systému a posilniť existujúce ustanovenia o bezpečnosti dodávok. „V prípade nedostatku nezostane žiadna domácnosť v Európe opomenutá vďaka zvýšenej automatickej cezhraničnej solidarite prostredníctvom nových, vopred definovaných opatrení a objasnení kontrol a kompenzácií v rámci vnútorného trhu s energiou,“ uvádza EK.

Návrh rozširuje súčasné pravidlá na obnoviteľné zdroje energie a nízkouhlíkové plyny a zavádza nové ustanovenia na pokrytie vznikajúcich rizík kybernetickej bezpečnosti.

„Na záver, návrh podporí strategickejší prístup k skladovaniu plynu, ktorý začlení úvahy o skladovaní do hodnotenia rizík na regionálnej úrovni. Návrh tiež umožňuje dobrovoľné spoločné obstarávanie členských štátov, aby mali strategické zásoby v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ,“ konštatuje Komisia.

Riešenie metánových emisií

V historicky prvom legislatívnom návrhu EÚ o znižovaní emisií metánu v energetickom sektore bude EK vyžadovať, aby ropný, plynárenský a uhoľný sektor merali, nahlasovali a overovali emisie metánu, a navrhne prísne pravidlá na zisťovanie a nápravu metánových únikov, ako aj obmedzenie odvzdušňovania a spaľovania.

Predkladá tiež globálne monitorovacie nástroje, ktoré majú zabezpečiť transparentnosť metánových emisií z dovozu ropy, plynu a uhlia do EÚ, čo Komisii umožní zvážiť ďalšie opatrenia v budúcnosti.

Návrhom by sa podľa EK mal vytvoriť nový právny rámec EÚ na zabezpečenie najvyššej úrovne merania, reportovania a overovania (MRV) emisií metánu. „Nové pravidlá budú od spoločností vyžadovať, aby merali a kvantifikovali svoje emisie metánu na úrovni aktív pri zdroji a vykonávali komplexné prieskumy s cieľom odhaliť a opraviť úniky metánu vo svojich prevádzkach,“ uvádza EK.

Návrh okrem toho zakazuje praktiky odvzdušňovania a spaľovania, ktoré uvoľňujú metán do atmosféry, s výnimkou presne definovaných okolností. Členské štáty by tiež mali vypracovať plány na zmiernenie emisií, v ktorých sa zohľadní zníženie metánových emisií a meranie metánu v opustených baniach a neaktívnych vrtoch.

Napokon, pokiaľ ide o emisie metánu z dovozu energie do EÚ, Komisia navrhuje dvojstupňový prístup. V prvom kroku sa od dovozcov fosílnych palív bude vyžadovať, aby predložili informácie o tom, ako ich dodávatelia vykonávajú meranie, nahlasovanie a overovanie svojich emisií a ako tieto emisie zmierňujú.

Komisia vytvorí dva nástroje transparentnosti, ktoré ukážu výkonnosť a úsilie krajín a energetických spoločností o znižovanie emisií metánu na celom svete: databázu transparentnosti, v ktorej budú verejnosti sprístupnené údaje nahlásené dovozcami a prevádzkovateľmi z EÚ; a celosvetový monitorovací nástroj na zobrazenie hotspotov uvoľňujúcich metán v rámci EÚ a mimo nej, využívajúcich svetové líderstvo Únie v monitorovaní životného prostredia prostredníctvom satelitov.

Ako druhý krok na účinné riešenie emisií dovážaných fosílnych palív v rámci dodávateľského reťazca do Európy sa Komisia zapojí do diplomatického dialógu s medzinárodnými partnermi a do roku 2025 preskúma nariadenie o metáne s cieľom zaviesť prísnejšie opatrenia týkajúce sa fosílnych palív. importuje, keď budú k dispozícii všetky údaje.