Brusel 21. októbra 2021 – Objasniť opatrenia prijaté prevádzkovateľmi plynárenských sústav na zníženie emisií metánu a podporiť výmenu znalostí zásadnú pre zvýšenie dekarbonizácie všetkých sektorov a regiónov je cieľom spoločnej deklarácie, ktorú združenie Gas Infrastructure Europe (GIE) pripravilo v spolupráci s asociáciami ENTSOG, Eurogas, GERG a Marcogaz.

„Realizácia klimatickej neutrality je pre Európsku komisiu, ako aj pre európsky plynárenský priemysel, najvyššou prioritou. Prevádzkovatelia plynárenských sústav, ktoré predstavujú približne 4 % celkových európskych emisií metánu, od roku 1990 vďaka zavedeniu niekoľkých zmierňujúcich opatrení výrazne znížili emisie metánu,“ konštatuje dokument.

Aby sa emisie ešte viac znížili, je podľa neho nevyhnutné pokračovať v zvyšovaní informovanosti a zároveň posilňovaní spolupráce medzi sektormi a regiónmi. Vylepšovanie detekčných a kvantifikačných technológií, zmierňovacích techník a zdieľania osvedčených postupov predstavuje jasnú príležitosť pokračovať v dláždení cesty ku klimatickej neutralite prostredníctvom znižovania emisií metánu, uvádza deklarácia.

„Emisie metánu súvisiace s činnosťou prevádzkovateľov plynárenských sústav predstavovali v roku 2019 menej ako 0,5 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a približne 4 % celkových emisií metánu. Od roku 1990 sa emisie metánu z plynárenského sektora znížili o 61%, čiastočne vďaka zmierňujúcim opatreniam,“ konkretizuje dokument s tým, že prevádzkovatelia plynárenských sústav sú odhodlaní podniknúť ešte ráznejšie kroky na dosiahnutie ďalšieho znižovania emisií.

Príkladom záväzkov a budúceho úsilia dosiahnuť tieto zníženia sú jednotlivé ambiciózne ciele zníženia deklarované spoločnosťami. Prevádzkovatelia plynárenskej infraštruktúry podľa deklarácie zavádzajú najlepšie dostupné techniky na zníženie emisií čo najskôr s prihliadnutím na bezpečnostné, technické, environmentálne a ekonomické aspekty.

„Okrem toho európski prevádzkovatelia plne podporujú zriadenie robustného systému monitorovania podávania správ a overovania (MRV) založeného na OGMP 2.03 a vytvorenie nezávislého medzinárodného observatória pre emisie metánu (IMEO),“ uvádza dokument, podľa ktorého by to malo priniesť spoločné, zdieľané a spoľahlivé vykazovanie údajov o emisiách metánu na základe najlepšieho štandardu pre podávanie správ.

Dokument pripomína, že sa vyvíja aj dôležité úsilie na zvýšenie spoľahlivosti údajov o emisiách metánu a ich minimalizáciu prostredníctvom povinných a dobrovoľných programov a iniciatív, akými sú napríklad OGMP 2.0 a hlavné zásady týkajúce sa metánu. Na tento účel prispievajú európske a medzinárodné plynárenské asociácie, ktoré podporujú spoluprácu v rámci priemyslu a organizujú činnosti súvisiace so šírením a školenia.

„Európski prevádzkovatelia plynárenských sústav sa v súčasnosti intenzívne podieľajú na vývoji európskej technickej špecifikácie CEN s cieľom zvýšiť presnosť kvantifikácie emisií metánu,“ uvádza deklarácia.

Technológie sa podľa vyvíjajú veľmi rýchlo a budú sa aj naďalej vyvíjať s cieľom podporiť európskych prevádzkovateľov plynárenských sústav smerom k ďalšiemu obmedzovaniu ich metánových emisií.

„Okrem ďalšieho znižovania emisií musia prevádzkovatelia plynárenskej infraštruktúry tiež zohrávať dôležitú úlohu pri transformácii energetiky tým, že budú prijímať nízkouhlíkové a obnoviteľné plyny. To ďalej urýchli prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo,“ dodáva spoločná deklarácia GIE, ENTSOG, Eurogas, GERG a Marcogaz.