Budapešť 5. decembra 2022 – Vzájomná spolupráca pri realizácii tzv. „Vertikálneho koridoru“, ktorý umožní obojsmerné toky zemného plynu zo severu na juh a z juhu na sever je hlavným cieľom Memoranda o porozumení (MoU), ktoré 1. decembra v Aténach podpísali prevádzkovatelia prepravných sietí Bulgartransgaz (Bulharsko), DESFA (Grécko), FGSZ (Maďarsko), Transgaz (Rumunsko), ICGB ako nezávislý prevádzkovateľ grécko-bulharského prepoja IGB a Gastrade, vlastník, developer a budúci prevádzkovateľ LNG terminálu Alexandroupolis v severnom Grécku. Informujú o tom spoločnosti FGSZ a Transgaz na svojich webových sídlach.

Podpis MoU sa uskutočnil v rámci 22. svetového summitu LNG, ktorý v Aténach hostila grécka DESFA pod záštitou Ministerstva životného prostredia a energetiky od 29. novembra do 2. decembra 2022.

Signatári podpisom dokumentu potvrdili svoj záväzok – spoločne aj jednotlivo – vypracovať potrebné projekty na realizáciu Vertikálneho koridoru. Dohoda vychádza z Memoranda o porozumení/Spoločného vyhlásenia podpísaného ministrami energetiky Grécka, Bulharska, Rumunska a Maďarska o rozvoji „Vertikálneho koridoru“ zemného plynu na stretnutí skupiny pre plynové prepojenie krajín strednej a juhovýchodnej Európy CESEC (Central and South Eastern Europe energy connectivity), ktoré sa konalo v Budapešti 8. september 2016. Prvé memorandum bolo podpísané v roku 2019.

Rámec spolupráce definovaný v MoU predpokladá, že spoločnosti preskúmajú technické špecifikácie nových prepojení, plynovodov, prepojení alebo posilnení existujúcich sietí a rozvinú plánované projekty v regióne, pričom zohľadnia energetické stratégie a politiky EÚ, ako aj relevantný vývoj na regionálnom trhu s plynom.

Spoločnosti sa ďalej dohodli, že predmetné memorandum bude v budúcnosti tvoriť základ intenzívnej spolupráce z hľadiska možnosti vybudovania potrebnej infraštruktúry na prepravu zemného plynu do tranzitných krajín a na trh EÚ z Grécka cez Bulharsko a Rumunsko do Maďarska, ako aj v opačnom smere.

Signatári sa tiež dohodli, že vynaložia primerané úsilie na dosiahnutie neexkluzívneho dlhodobého partnerstva pre rozvoj plynárenských sústav štyroch krajín a iniciujú diskusiu o regulačných a ekonomických aspektoch implementácie Vertikálneho koridoru. Tam, kde je to vhodné a relevantné, budú hľadať pomoc a usmernenie zo strany Európskej komisie.

Podľa MoU by zúčastnené strany mohli zvážiť zapojenie krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ak je takýto prípad relevantný pre implementáciu cieľového Vertikálneho koridoru, uviedol Transgaz. Signatári tiež vyjadrili záväzok podporovať spoločné alebo individuálne projekty PCI a ďalšie potrebné projekty, ktoré výrazne posilniť realizáciu Vertikálneho koridoru – vrátane, ale nie výlučne – gréckych, bulharských, rumunských a maďarských projektov.

Memorandum o porozumení o Vertikálnom plynárenskom koridore bude platné 3 roky odo dňa jeho podpisu s možnosťou automatického predĺženia o ďalší rok.