Bratislava 13. novembra 2023 – Zemný plyn má nezastupiteľnú úlohu ako dôležitý energetický nosič umožňujúci tranzíciu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Vo svojom programovom vyhlásení (PV) to deklaruje vláda Slovenskej republiky, ktorá v tomto kontexte vníma potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás, s podporou partnerov na medzinárodnej úrovni a s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov. Prihlásila sa tiež k využívaniu vodíka a vodíkových technológií podľa platnej Národnej vodíkovej stratégie a jej Akčného plánu do roku 2026.

„Dobre fungujúca oblasť energetiky je základným predpokladom pre životaschopnosť a konkurencieschopnosť národného hospodárstva,“ konštatuje PV. Vláda v ňom jednoznačne deklaruje, že budúcnosť rozvoja energetickej politiky Slovenska vidí v podpore a rozvoji súčasného energetického mixu postavenom na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch.

„Vláda zároveň deklaruje podporu nezastupiteľnej úlohy zemného plynu ako dôležitého energetického nosiča umožňujúceho tranzíciu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. V tomto kontexte vníma potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás, s podporou partnerov na medzinárodnej úrovni a s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov,“ uvádza vláda.

Za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné efektívne a operatívne tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru.

Za vážny problém vláda považuje predpokladaný nedostatok dostupných zdrojov energie za prijateľné ceny spojený s globálnym otepľovaním. Najlacnejším spôsobom riešenia nedostatku energie je zlepšenie využívania energie – zvýšenie energetickej efektívnosti. Tento prístup paralelne prispieva aj k znižovaniu skleníkových emisií. „Pre vládu je preto prioritou zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetických úspor, a preto sa zameria na podporu a implementáciu najmodernejších spôsobov manažovania a riadenia spotreby energií v domácnostiach a u zamestnávateľov a pozornosť bude venovať aj energetickej efektívnosti budov a spotrebičov,“ píše sa v PV.

V oblasti energetiky sa vláda chce rámcovo sústrediť na:

– bezpečnosť a odolnosť vďaka diverzifikácii prepravných trás a zdrojov.

– udržateľnú cenovú dostupnosť pri zachovaní konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v tomto sektore,

– efektívnosť pri podpore moderných riešení v oblasti spotreby a environmentálnych inovácií,

– posilnenie exportných a importných možností SR výstavbou nových cezhraničných prepojení (interkonektorov) v oblasti elektroenergetiky, a to najmä smerom na Ukrajinu a v oblasti plynárenstva rozvíjaním možností prepojenia na iné diverzifikované zdroje plynu,

– súlad s požiadavkami udržateľnosti a klimatickej zmeny, najmä zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové hospodárstvo vrátane využívania vodíka a vodíkových technológií podľa platnej Národnej vodíkovej stratégie a jej Akčného plánu do roku 2026.

Krátkodobé priority

„Prvoradým cieľom energetickej politiky je zabezpečiť cenovo udržateľné, stabilné, predvídateľné a dostupné dodávky všetkých druhov energie pre domácnosti, hospodárstvo a verejný sektor,“ zdôrazňuje vláda. Prebiehajúca energetická kríza však podľa nej ovplyvňuje súčasný energetický komfort domácností, udržateľnosť poskytovania verejných služieb zo strany územných samospráv a aktuálnu konkurencieschopnosť zamestnávateľov na európskom a svetovom trhu.

Preto vláda SR:

– uplatní komplexný a efektívny systém kompenzácií cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov,

– pristúpi k jednoznačnej legislatívnej úprave energeticky zraniteľných odberateľov za účelom osobitnej a adresnej pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a podnikov,

– využije všetky dostupné a efektívne nástroje pre zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla,

– zavedie mechanizmy zabraňujúce nedostatku elektriny na území Slovenskej republiky pri dostatku výrobných kapacít na území Slovenska. Povinný výkupca (štátny) zabezpečí dostatok elektriny na území Slovenskej republiky za dostupné ceny v požadovanej kvalite.

– vytvorí podmienky pre intenzívne využívanie dynamických taríf a riadenia na strane spotreby.

– bezodkladne zabezpečí, aby finančné prostriedky Environmentálneho fondu, minimálne vo výške 20 % a Modernizačného fondu, boli v maximálnej možnej miere použité na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a na podporu realizácie dekarbonizačných investícií pre priemyselné podniky a ostatných zamestnávateľov.

Vláda si taktiež uvedomuje, že Slovensko je jednou z najplynofikovanejších krajín v Európe, a preto bude:

1. Pokračovať v úsilí diverzifikácie zdrojov a prepravných trás zemného plynu, ako aj dopravných ciest prostredníctvom stabilných obchodných partnerov a primeraného využitia existujúceho dlhodobého kontraktu. V tejto súvislosti je potrebné pripraviť sa na možné prerušenia prepravy plynu cez ukrajinské územie, čo predstavuje reálnu hrozbu v blízkej budúcnosti. Reálnym sa javí realizácia projektu Solidarity Ring a projektu Eastring.

2. Podporovať energetické spoločnosti pri využívaní efektívnych nástrojov pre stabilizáciu cien a dodávok zemného plynu.

3. Motivovať domácnosti a podniky k efektívnej spotrebe.

4. Motivovať k zásadnému zlepšeniu v oblasti nevyužitých plynových pripojení domácností a obcí, a tým zlepšovať kvalitu ovzdušia v obciach.

Strednodobé priority

Vláda podľa dokumentu vníma, že naplnenie klimatických záväzkov Slovenska dominantne závisí od zvyšovania efektívnosti individuálnych systémov výroby tepla a dekarbonizácie systémov centrálneho zásobovania teplom, využívanie geotermálneho potenciálu, zmysluplného nasadzovania tepelných čerpadiel.

„V oblasti zvyšovania efektívnosti individuálnych systémov výroby tepla si vláda kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre zvýšenie dostupnosti, zjednodušenie a zásadné rozšírenie možností podpory komplexnej obnovy rodinných domov pre nízkopríjmové domácnosti,“ píše sa v PV.

V oblasti dekarbonizácie systémov centrálneho zásobovania teplom vláda podporí kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie s integrovaním OZE so zvýšením využitia odpadového tepla. V tejto súvislosti vláda taktiež prijme také opatrenia, aby akcelerovala energetické a nízkoemisné využitie odpadov – ako potencionálnej suroviny aj pre výrobu elektriny a tepla a jej distribúcie pre odberateľov.

Vláda taktiež vníma potrebu, v spolupráci s dotknutými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku, aktualizácie pravidiel zavádzania dopravy s alternatívnym pohonom a nových impulzov pre rozvoj elektromobility. Dôraz bude kladený na rozvoj infraštruktúry, legislatívy a zjednodušenie súvisiacich procesov. Vláda deklaruje zásadnú podporu výskumu a vývoja batérií s cieľom podporiť rozvoj elektrifikovanej dopravy. Vláda bude podporovať aj výskum a vývoj nových komponentov vhodných pre moderné energeticky úsporné nabíjacie systémy.

„Pre podporu implementácie predmetných riešení strednodobých priorít vláda vyvinie úsilie pre:

– rozširovanie domácich produkčných a servisných kapacít na výstavbu a prevádzku nových energetických zdrojov,

– zvýšenie kapacít stredoškolských a vysokoškolských technických odborov, vrátane rozšírenia kapacít pre potrebné rekvalifikácie, vrátane vytvorenia podmienok pre návrat kvalifikovaných občanov pôsobiacich v zahraničí do podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR,

– posilnenie regionálnej spolupráce a výmenu informácií a dát v strategických hospodárskych oblastiach na úrovni krajín V4 a s ostatnými krajinami EÚ,

– zefektívnenie administratívnych a povoľovacích procesov (najmä procesu EIA a stavebného konania) v prípadoch odôvodneného strategického hospodárskeho záujmu.“

Dlhodobé priority

Zámerom vlády je podľa PV čo najdlhšie, s ohľadom na jadrovú bezpečnosť, využívať existujúce zdroje s ich ďalším rozvojom, preto si je vláda vedomá, že aj napriek jednoznačnému záväzku zvyšovať mieru energetických úspor v horizonte 25 až 30 rokov zásadne vzrastie spotreba elektrickej energie, a preto vytvorí podmienky pre:

– dostavbu štvrtého bloku Atómovej elektrárne v lokalite Mochovce,

– prípravu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice,

– hľadanie možností diverzifikácie dodávok jadrového paliva s dôrazom na optimalizáciu nákladov na výrobu elektrickej energie a zvýšenie spoľahlivosti bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární,

– rozvoj systému nakladania s vyhoreným jadrovým palivom,

– posilnenie výskumu, vývoja a medzinárodnej spolupráce v oblasti využitia malých modulárnych reaktorov na Slovensku spolu s identifikovaním vhodných pilotných projektov na území Slovenska,

– prípravu výstavby nových regulovateľných točivých zdrojov na výrobu elektriny a efektívne využívanie existujúcich na využitie ich kompenzačného potenciálu pre zabezpečenie bezpečnosti a stability elektrizačnej sústavy,

– vytváranie podmienok pre výstavbu obnoviteľných zdrojov (najmä fotovoltika a veterné elektrárne) pri zohľadnení potenciálu a reálnych možností SR v súlade s finančnými nástrojmi EÚ, vrátane Plánu obnovy a odolnosti SR, s dôrazom na využitie hnedých priemyselných parkov (brownfieldov) a strešných plôch, hlavne v ucelených parkoch s cieľom pozitívneho dopadu na zníženie cien elektriny,

– preskúmanie možností a podporu výroby elektrickej energie a tepla z geotermálnych zdrojov, z energetického spracovania odpadov nízkoemisnými technológiami (napr. plazmové technológie a pod.),

– výstavbu uskladňovacích zariadení, zhodnotenie potenciálu výstavby prečerpávacích vodných elektrární vrátane akumulácie do vodíka pre lepšiu integráciu nestabilných obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy s dôrazom na minimalizáciu dopadu na cenu elektriny pre všetkých odberateľov,

– modernizáciu existujúcich vodných elektrární, a to predovšetkým vodných elektrární, ktoré sú súčasťou Vážskej kaskády,

– rozvoj a posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy, vedení a distribučných sústav v hlavných uzlových bodoch,

– zefektívnenie administratívnych procesov v oblasti zapájania nových zdrojov do elektrizačnej sústavy,

– maximalizáciu využívania inteligentných prvkov a technológií pri riadení distribučných a prenosových sústav (smart grids, smart metering, kreditných meracích systémov a pod.),

– aktívne využívanie veľkých dát na analýzu, predikciu a zdieľanie dôležitých trhových signálov a podporu cezhraničnej spolupráce a spoločných projektov v rozvoji energetických projektov s využitím rozvojových cezhraničných európskych podporných finančných mechanizmov,

– trvalé vytváranie podmienok pre využívanie vodíka v ťažkej doprave a priemysle s dôrazom na ekonomickú návratnosť a pozitívny dopad na ceny energií.

Zefektívnenie činnosti ÚRSO

Nevyhnutným krokom je podľa PV zefektívnenie činnosti národného energetického regulátora. Za uvedeným účelom vytvorí personálne, materiálne, organizačné a legislatívno-právne predpoklady pre revitalizáciu jeho činnosti.

„Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov. Je nevyhnutná súčinnosť medzi nástrojmi energetickej cenovej regulácie a energetickej inšpekcie zameranej na vytvorenie efektívneho kontrolného mechanizmu v energetike, vrátane potierania špekulatívneho zdražovania energií, predchádzania možností zneužívania kompenzačných cenových mechanizmov a pod,“ píše sa v PV. Rovnako je nevyhnutný aj návrat k medzinárodnej spolupráci, podporujúcej autoritu energetických regulátorov, vrátane potierania cezhraničných špekulatívnych obchodov s energiami. Veľký význam má obnova spolupráce energetických regulátorov štátov V4.