Bratislava 30.júla 2020- Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) víta zverejnenie Stratégie využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy zo strany Európskej komisie ako dôležitého kroku na ceste k uhlíkovo neutrálnej ekonomiky do roku 2050 a nevyhnutný základ rozvoja trhu v tomto sektore. SPNZ vníma pozitívne, že sa aj Slovenská republika prihlásila k väčšiemu využitiu vodíka na ceste k dekarbonizácií európskej energetiky a je zároveň presvedčený, že v tejto súvislosti môže kľúčovú rolu zohrať využitie existujúcej plynárenskej infraštruktúry.

Pri tvorbe ďalšieho regulačného rámca považuje SPNZ za zásadné zohľadnenie národných špecifík, akými sú vysoká miera plynofikácie Slovenska, existencia vybudovaných systémov centrálneho zásobovania teplom, nevyhnutnosť riešenia zlej kvality ovzdušia a implementácia riešení na odstraňovanie energetickej chudoby. „Voľbu zloženia energetického mixu však naďalej považujeme za základné právo členského štátu priamo zakotvené v primárnom práve EÚ,“ zdôraznil prezident SPNZ Tomáš Malatinský. Prioritné oblasti pre implementáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, by preto, podľa šéfa SPNZ, mali  určiť členské štáty, so zohľadnením národných špecifík a rešpektujúc technologickú neutralitu.

Slovenská republika má v európskom meradle druhú najhustejšiu distribučnú sieť plynu, ktorej využitie by malo byť čo najviac zachované aj v budúcnosti. „Plne si uvedomujeme, že na splnenie cieľa znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovo neutrálnej ekonomiky v roku 2050 je nevyhnutné vynaložiť nemalé úsilie aj v oblasti dekarbonizácie plynárenstva, a SPNZ je pripravený sa na tomto procese podieľať,“ vyhlásil Malatinský.

SPNZ víta, že Stratégia využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy umožňuje ďalšie využívanie už existujúcich sietí prostredníctvom integrácie obnoviteľných a nízko-uhlíkových plynov, respektíve zmesi zemného plynu a vodíka, ako aj využitie skúseností z už zrealizovaných projektov uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov a podobne.   

Členovia SPNZ sú pripravení spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva SR ohľadne možností využitia plynárenskej infraštruktúry aj v budúcnosti, prostredníctvom technicky bezpečných úrovní zmiešavania zmesí zemného plynu a vodíka alebo skúsenosťami z už zrealizovaných projektov uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov vo forme zmesi zemného plynu a vodíka.