Bratislava 31.júla 2020- Systém podpory alternatívnych palív na báze zemného plynu, CNG a LNG, nie je na Slovensku účinný a motivujúci. Vo svojej správe to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Išlo o spoločnú kontrolnú akciu českého a slovenského kontrolného úradu zameranú plnenie cieľov v oblasti klimaticko-energetickej politiky. „Zo strany štátu neboli poskytnuté žiadne dotácie ani vypracovaný model podpory predaja vozidiel s pohonom na CNG, LNG a LPG, či zvýhodnená sadzba spotrebnej dane na tieto komodity. Jedinými stimulmi boli daňové úľavy; konkrétne, bola zavedená znížená sadzba dane z motorových vozidiel a bol znížený registračný poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie. To spôsobilo nárast počtu vozidiel s týmto pohonom, avšak bez nárastu spotreby týchto alternatívnych palív,“ píše NKÚ.

Česká republika  zaviedla v rokoch 2015 až 2018 viaceré opatrenia na podporu áut s CNG pohonom. Ich majitelia napríklad neplatili cestnú daň, štát dotačne podporoval samosprávne kraje, štátne organizácie a obchodné spoločnosti, v ktorých mal nadpolovičný podiel. „Priemerná ročná dotácia tak dosiahla v Česku viac ako 640-tisíc eur. Významnou podporou bolo aj zníženie spotrebnej dane pre stlačený zemný plyn približne na polovicu v porovnaní so sadzbami pre klasické pohony. Aj preto sa priemerná cena CNG na čerpacích staniciach v Česku pohybovala na úrovni 70 centov na liter. Výsledkom bolo zvýšenie počtu registrovaných vozidiel s týmto pohonom, ktorý sa počas kontrolovaného obdobia takmer zdvojnásobil – z 12-tisíc v roku 2015 na bezmála 23-tisíc v roku 2018,“ tvrdí NKÚ.

Slovensko sa vydalo cestou podpory elektromobility. Zaviedlo nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel, nižší registračný poplatok pri evidencii vozidiel, dotačne bol podporený nákup elektromobilov a hybridných elektromobilov. V období rokov 2015 – 2018  išlo o čiastku 4,4 milióna eur, pričom finančnú podporu mohol získať každý, kto prejavil záujem. Kontrolóri však upozorňujú, že Slovensko nevyčerpalo dotácie pre nedostatok elektromobilov na trhu. „Napriek tomu, že v ČR je ekonomika viac než dvakrát väčšia a celkový počet vozidiel v ČR výrazne vyšší než v SR, počet elektromobilov a hybridov je takmer porovnateľný. To znamená, že ČR má na jedného obyvateľa menší počet elektricky poháňaných vozidiel,“ dodáva NKÚ.

V oboch krajinách na podporu využívania vodíka ako alternatívneho paliva a budovanie infraštruktúry pre vodík vo forme verejne prístupných čerpacích staníc nebolo prijaté žiadne národné podporné opatrenie, ba nebola poskytnutá ani štátna podpora. „V kontrolovanom období nebol pohon vozidiel na vodík právnymi predpismi v ČR ani v SR osobitne upravený,“ zdôraznili kontrolóri. NKÚ zároveň upozorňuje, že obe krajiny tiež nedokážu splniť cieľ dosiahnuť desať percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Kým Česko dosiahlo 6,6 percenta, Slovensko len o málo viac – je na úrovni siedmych percent.
Spoločná kontrolná akcia dvoch najvyšších kontrolných inštitúcií sa zamerala na podporu vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov v rokoch 2015 až 2018.