Brusel 12. apríla 2020 – Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, ako ho stanovuje Európska zelená dohoda, si žiada vynaloženie veľkého úsilia v sektoroch energetiky a dopravy. Budú potrebovať technológie, ktoré sú nielen realistické, ale hlavne dosiahnuteľné čo najskôr alebo, v ideálnom prípade, už existujú. Kľúčovú úlohu v tomto smere hrá g-mobilita – využívanie zemného plynu a ďalších plynov ako paliva vo vozidlách rôzneho druhu. Tvrdí to generálny tajomník európskeho Združenia vozidiel na zemný plyn a bioplyn (NGVA Europe) Andrea Gerini.

„Technológie zemného plynu či obnoviteľného plynu sú pripravené hrať svoju úlohu pri uhlíkovo neutrálnej doprave v Európe so širokou škálou misií: od úsporných osobných automobilov až po široké portfólio ťažkých úžitkových vozidiel, nákladných automobilov, mestských autobusov a autokarov,“ myslí si Gerini a dodáva, že plynové úžitkové vozidlá sa vyrovnajú svojim dieselovým náprotivkom pokiaľ ide o výkon aj dojazd.

NGVA vo svojom katalógu automobilov pre rok 2019 zostavila zoznam viac ako 68 modelov s plynovým pohonom. Pri porovnaní s konvenčnými palivami a meraním na výfuku už terajšie vozidlá na zemný plyn ponúkajú zníženie emisií CO2 až o 23%. „Pri pohone na obnoviteľný plyn produkovaný z komunálneho odpadu alebo technológiou power-to-gas (vodík, metán) je na základe metódy Well-to-Wheel (analyzujúcej celý palivový cyklus) možné realizovať redukciu skleníkových plynov až o 95 %,“ skonštatoval zástupca NGVA s tým, že pri využití biometánu z hnoja možno dokonca dosiahnuť zápornú úroveň emisií CO2. Znamená to, že z atmosféry sa zachytávajú a premieňajú emisie CO2, ktoré sú aktívne pohlcované. „Inými slovami, systém funguje ako les,“ dodal.

Navyše, v porovnaní s benzínovým pohonom ušetrí plynový viac ako 50 % a s dieselovým 30 – 35 % palivových nákladov, a ponúka tak užívateľom plusové celkové náklady na vlastníctvo.

Pokiaľ ide o víziu do roku 2030, trh g-mobility má podľa Geriniho potenciál na 10-násobný rast v porovnaní s dneškom, čo predstavuje 13-miliónovú flotilu vozidiel. Podľa tohto scenára bude jeden z troch mestských autobusov autokarov jazdiť na plyn. „Nákladná doprava poháňaná CNG alebo LNG bude v roku 2030 tvoriť štvrtinu nových registrácií, ponúkajúc realistickú alternatívu bežným palivám ako je diesel, hlavne pokiaľ ide diaľkové trasy,“ priblížil generálny tajomník NGVA.

V súvislosti s tým dramaticky stúpne výroba obnoviteľného plynu, konzervatívny odhad hovorí o takmer 45 mld. m3, čo je viac ako celý budúci dopyt po plyne zo sektoru dopravy, odhadovaný na 30 mld. m3. „To by bol významný príspevok k európskej ceste dekarbonizácie, 30-percentný podiel obnoviteľného plynu v mixe zaistí zníženie skleníkových emisií o 45 % pri porovnaní s bežnými palivami na základe Well-to-Wheel,“ ozrejmil Gerini, ktorý načrtol aj výhľad g-mobility do roku 2050.

Spolu s rastúcou mierou premeny odpadu a zvyškov na biometán sa budúca rozsiahla výroba veternej a solárnej energie premietne do väčšej dostupnosti obnoviteľnej elektrickej energie. V čase prevahy ponuky nad dopytom môže byť táto energia použitá na elektrolýzovú výrobu vodíka, ktorý môže byť vtláčaný do plynárenskej siete. Miešanie vodíka so zemným plynom poskytuje aj ďalšie benefity v boji proti klimatickej zmene a redukcii škodlivín. Vďaka kompletnejšiemu procesu spaľovania v motore je možné dosiahnuť úroveň emisií blízku nule. Aktuálne skúsenosti dokazujú, že zmes s podielom 20 – 30 % vodíka je technicky zvládnuteľná, ak sa skombinuje s istou adaptáciou materiálov a optimalizáciou parametrov motora. „Schopnosť integrovať významné objemy vodíka robí z g-mobility cenovo dostupnú technológiu, ktorá môže prispieť k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy stanovených do roku 2050,“ tvrdí Gerini.

S cieľom komunikovať svoju víziu a prínosy plynu v doprave a premietnuť ich do konkrétnej politiky, NGVA Europe navrhuje 5 odporúčaní. Pokiaľ ide o dekarbonizáciu, zaviesť metodiku, ktorá objasní úspory emisií CO2 z obnoviteľných plynov, aby sa vytvorili rovnaké podmienky medzi technológiami pri posudzovaní ich celkového vplyvu na klímu.

Vo vzťahu k plynovej tankovacej infraštruktúre urýchliť implementáciu legislatívy infraštruktúry alternatívnych palív pri zachovaní neutrálneho prístupu k technológiám. Infraštruktúra zachová zemný a obnoviteľný plyn (CNG, LPG) ako alternatívne palivové zdroje v súlade unijným cieľom dekarbonizácie.

Čo sa týka zdaňovania, NGVA Europe odporúča uplatňovať preferenčné zdanenie plynu ako dopravného paliva v súvislosti s jeho príspevkom k nízkoemisnej mobilite a prenikaním na trh.

Z hľadiska začleňovania rastúceho podielu obnoviteľných zdrojov združenie žiada uznať potenciál obnoviteľného plynu v právnych predpisoch týkajúcich sa trhu s plynom vytvorením vhodných podmienok na podporu budúcej výroby určenej odvetviu mobility.

Pokiaľ ide o vývoj emisných štandardov a kvalitu ovzdušia. NGVA navrhuje pri zavádzaní budúcich štandardov emisií zvážiť špecifickosť zemného plynu ako zdroja čistého paliva. Zemný plyn poskytuje rovnaké alebo lepšie emisné vlastnosti ako dieselové motory, ale s oveľa jednoduchším a nákladovo efektívnejším systémom následného spracovania.

Politické rozhodovanie by malo čo najskôr prekonať „rozpor medzi elektrónom a molekulou“, myslí si Gerini. Ekosystém mobility budúcnosti bude definovaný rôznymi alternatívnymi palivami a novými koncepciami mobility. “Využívaním existujúcich investícií do plynárenskej infraštruktúry budú zelené plyny vrátane zemného plynu, bioplynu a vodíka kľúčové pri umožňovaní dostupného, čistého a ekonomicky realizovateľného prechodu našej budúcej mobility smerom k uhlíkovej neutralite,“ uzavrel.