Bratislava 8. januára 2020 – Smogová situácia v horských oblastiach Slovenska dramaticky zhoršuje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Ružomberku a jeho okolí. Ústav zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 pre Krompachy, Martin, Vrútky a ich okolie.

SHMÚ uvádza ako príčinu smogovej situácie najmä vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov.

Slovenský plynárenský naftový zväz (SPNZ) v tejto súvilosti zdôrazňuje, že plynárenstvo ponúka riešenie problému emisií jemných prachových častíc (PM 2,5 a PM10) v oblasti vykurovania domácností a aj dopravy.

Slovensko je stále druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou po Holandsku, čo sa týka miery plynofikácie obytných sídiel. Zemný plyn tak prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska. Emisie CO2 sa dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto tuhých palív, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete. Pri rozhodovaní o type energetického zariadenia by sa však mal klásť dôraz najmä na znižovanie emisií takých látok, ktoré priamo ohrozujú zdravie obyvateľov, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a najmä tuhé znečisťujúce látky (TZL). V porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami, ako aj v porovnaní s drevnou biomasou, vzniká pri spaľovaní zemného plynu výrazne menšie množstvo emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, čo zo zemného plynu robí najekologickejšie fosílne palivo. SPNZ v tejto súvislosti oceňuje program Ministerstva životného prostredia (MŽP) na výmenu starých kotlov na tuhé palivá za nové, nízkoemisné.

V súčasnosti približne 350 000 domácností na Slovensku používa na vykurovanie tuhé palivá, pričom 120 000 kotlov je starších ako 30 rokov. Podpora náhrady starých kotlov za tepelné čerpadlá by bola trikrát drahšia ako v prípade ich náhrady za nízkoemisné plynové kotly. Problém značne znečisteného ovzdušia z lokálneho vykurovania tuhými palivami je problémom najmä vidieka a menších miest. Vo veľkých mestách, kde sa na prípravu tepla využíva prevažne nízkoemisný zemný plyn, je zdrojom znečistenia ovzdušia najmä doprava.

Podľa SPNZ zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách tak môže priniesť podpora využitie a alternatívnych palív v doprave. Ide nielen o elektromobilitu, ale aj o palivá stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG). Tieto palivá sú takmer bezemisné a ich rozšírenie dokáže významne zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách. Magistráty by mali na to myslieť pri nákupoch autobusov.  LNG je palivo, ktoré je nateraz ako jediné alternatívne palivo schopné nahradiť naftu v miestnej, cezhraničnej i diaľkovej nákladnej doprave. Oproti naftovým nákladným vozidlám produkuje nákladné vozidlo s pohonom LNG minimálne emisie znečisťujúcich látok.  Ich využitie by pozitívne pocítili obyvatelia dolín na hlavných dopravných ťahoch ako je D1, či dopravné trasy smerujúce cez Kysuce a Oravu.