Bratislava 2.septembra 2019- Podzemné zásobníky plynu vytvárajú veľký potenciál pre skladovanie energie z rôznych zdrojov. Tvrdí to spoločnosť NAFTA, ktorá testuje uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v podzemných zásobníkoch zemného plynu. „Hlavným nedostatkom veterných, ako aj fotovoltaických elektrárni je nepredvídateľnosť výroby vzhľadom na závislosť od počasia a tým ich nestálosť. Vzhľadom k tomu, že elektrickú energiu zatiaľ nevieme vo veľkom rozsahu efektívne skladovať, je potrebné OZE skombinovať s inými energonosičmi, pričom jedným z nich je vodík a jeho primiešavanie do zemného plynu. Týmto spôsobom je možné využiť existujúcu plynárenskú infraštruktúru, čo môže významne zlacniť transformáciu energetiky a urobiť ju ekonomicky dostupnejšou. Navyše vodík je považovaný za jednu z najčistejších foriem energie na Zemi, nakoľko pri jeho reakcii s kyslíkom nevznikajú žiadne oxidy uhlíka,“ upozorňuje vo svojom stanovisku NAFTA.

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z rôznych zdrojov. Takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom NAFTA spolupracovala s partnerom spoločnosti RAG. „Projekt ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu,“ vysvetľuje NAFTA.

Možnosti vodíka pre využitie v priemysle, energetike, ale aj doprave, v kombinácii s vybudovanou plynárenskou infraštruktúrou, možnosťou veľkoobjemového skladovania v zásobníkoch zemného plynu sa ukazuje ako ideálna možnosť pre ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. NAFTA pripravila k tejto problematike v spolupráci s výskumnými inštitúciami a univerzitami na Slovensku spoločný projekt. „Zámerom je preskúmať správanie vodíka (H2) v podzemných ložiskách zemného plynu, jeho interakciu s abiotickými a biotickými zložkami, ako aj jeho správanie v samotných makroštruktúrach úložiska energie. Cieľom je tiež vytvorenie metodiky prieskumu podzemných prírodných štruktúr vhodných pre bezpečné skladovanie energie vo forme H2. Chceme získať finančné prostriedky aj z verejných zdrojov, keďže projekt bude významným prínosom pre celý energetický trh,“ dodala NAFTA s tým, že úspešný projekt môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z OZE. Takéto riešenie by zvýšilo atraktivitu OZE, dovolilo by im naďalej rásť a odrazilo by sa aj na významnom znižovaní emisií CO2.