Oslo 28. júna 2024 – Ropný a plynárenský sektor je v kritickom bode. Na jednej strane čelí tlaku na investovanie trvalo udržateľných energetických riešení , na druhej strane musí pokrývať vysoký globálny dopyt po fosílnych palivách. Napriek týmto bezprecedentným energetickým výzvam vyjadruje 68 % lídrov ropného a plynárenského priemyslu optimizmus, pokiaľ ide o rast sektora v budúcom roku. Vyplýva to to z prieskumnej štúdie „Ropný paradox – Ako neistota mení ropný a plynárenský sektor“ spoločnosti DNV, ktorá sa venuje poisteniu a riadeniu rizík, poradenstvu, certifikácii a ďalším činnostiam. Prieskumom zistená dôvera podľa nej podčiarkuje odolnosť sektora, pretože vyvažuje okamžité požiadavky s dlhodobými environmentálnymi zodpovednosťami.

„Sektor ropy a zemného plynu sa nachádza v kritickom bode. Jeho duálna úloha investovať do nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov energie pre splnenie klimatických cieľov a zároveň uspokojiť globálny dopyt a udržať prevádzkovú efektívnosť a ziskovosť nemá jednoduché riešenie,“ konštatoval Ditlev Engel, generálny riaditeľ Energy Systems v DNV. Prieskum spoločnosti podľa neho ukazuje, že lídri v sektore sú presvedčení o svojej úlohe pri prechode na energetiku a aktívne hľadajú riešenia na zvládnutie transformácie. „Na urýchlenie tejto transformácie v sektore sú potrebné ziskovejšie obchodné modely a jasné politiky. Ako DNV budeme naďalej podporovať ropný a plynárenský sektor s cieľom znižovať emisie uhlíka a udržiavať jeho súčasné operácie bezpečné, udržateľné a čo najefektívnejšie, dodal Engel.

Najnovší prieskum DNV zhromaždil poznatky od takmer 450 skúsených ropných a plynárenských profesionálov, s cieľom preskúmať rýchlo sa vyvíjajúce trendy a vyhliadky tohto odvetvia v blízkej budúcnosti. Prieskum poukazuje na dôveru v sektore po poklese v roku 2020.

Priemysel intenzívne investuje do alternatívnych zdrojov energie, ako je veterná, solárna, vodíková, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka (CCUS) a biopalivá. Tieto investície pripravujú pôdu pre nové zdroje príjmov, a to aj napriek výzvam, ako sú vyššie úrokové sadzby a narušenia dodávateľského reťazca. Pozitívny výhľad sektora je poháňaný oživením a obnoveným zameraním sa na energetickú bezpečnosť, čiastočne poháňaným geopolitickými udalosťami, ako je konflikt na Ukrajine.

Odvetvové výzvy v oblasti investícií, prevádzkovej výkonnosti a ziskovosti

V odvetví však existujú značné obavy. Podľa prieskumu DNV sa 51 % vedúcich pracovníkov domnieva, že globálne investície do nových kapacít na ťažbu ropy a zemného plynu sú nedostatočné, pričom 70 % vedúcich pracovníkov v Severnej Amerike je obzvlášť znepokojených v porovnaní so 40 % v Európe.

Prioritou zostáva prevádzkový výkon: 62 % spoločností plánuje zvýšiť investície do energetickej účinnosti a 78 % chce štandardizovať nástroje a procesy na zníženie nákladov. Okrem toho 82 % respondentov uznáva potrebu nových prevádzkových modelov na dosiahnutie tejto efektívnosti. Ziskovosť je naďalej výzvou vzhľadom na vysoko rizikový charakter investícií do ropy a zemného plynu. Spoločnosti, ako napríklad nórsky Equinor, upravujú kapitálové stratégie, aby vyvážili ziskovosť so strategickými cieľmi, najmä v sektoroch obnoviteľnej energie.

Prekážky investícií do obnoviteľnej energie

Prieskum pomenoval hlavné prekážky, ktoré bránia ropným a plynárenským spoločnostiam uprednostňovať obnoviteľné a čistejšie zdroje energie. Najväčšou výzvou, ktorú uviedlo 49 % respondentov, je nízka finančná návratnosť alebo ziskovosť týchto iniciatív. Okrem toho 33 % respondentov poukazuje na obmedzenia ich existujúcich obchodných modelov a rizikových profilov, ako aj nejasnej energetickej alebo emisnej politiky.

Požadované kapitálové investície sú významnou prekážkou pre 30 % opýtaných, zatiaľ čo 26 % poukazuje na obmedzenia v organizačných schopnostiach, infraštruktúre a technológii. Prevádzkové náklady znepokojujú 21 %, nasleduje firemná kultúra (19 %) a ťažkosti so zvyšovaním alebo rastom výnosov (18 %).

Riešenie nedostatku zručností pre budúci rast

Prilákanie mladých kvalifikovaných pracovníkov je kľúčové, pričom 66 % vedúcich pracovníkov ho považuje za vysokú prioritu podpory expanzie, dekarbonizácie a modernizácie. Na prilákanie a udržanie talentov sú nevyhnutné inovatívne stratégie rozvoja pracovnej sily, ako sú školenia zamerané na technológie a využívanie globálnych zdrojov talentov.

Odvetvie je tiež pevne odhodlané znižovať vplyv na životné prostredie. 61 % vedúcich pracovníkov plánuje zvýšiť investície do dekarbonizácie. Vyváženie tohto úsilia s prebiehajúcimi potrebami ropy a zemného plynu je rozhodujúce pre účinnú podporu energetického prechodu.

Paradox dopyt verzus dekarbonizácia

Budúcnosť sektora závisí od jeho schopnosti uspokojiť dopyt spotrebiteľov a podnikov a splniť ciele v oblasti dekarbonizácie, uviedla DNV. Spoločnosti ako CPC Corporation Taiwan a TotalEnergies podnikajú strategické kroky na zabezpečenie stability a zníženie intenzity skleníkových plynov. Ako priemysel prechádza týmto kľúčovým momentom, balancovanie medzi vysokou spotrebou fosílnych palív a napredovaním smerom k vysoko dekarbonizovaným energetickým systémom naďalej diktuje jeho strategické zameranie. Využitím digitálnych nástrojov, nových stratégií pracovnej sily a zvýšeného úsilia o dekarbonizáciu je priemysel pripravený na štrukturálny prechod, konštatuje správa DNV.

Tento paradox zmien a kontinuity podľa nej definuje súčasnú podobu energetiky. Zatiaľ čo existuje silný tlak na nízkouhlíkovú energiu, svetová vysoká spotreba ropných produktov zostáva významným faktorom. Okrem toho existuje veľký záujem o dlhodobú bezpečnosť dodávok, čo podčiarkuje potrebu priemyslu vyvážiť okamžitý dopyt po fosílnych palivách s nevyhnutnosťou investovať do trvalo udržateľných energetických riešení. „Riešenie tejto komplexnej duality bude rozhodujúce pre strategické smerovanie odvetvia ropy a zemného plynu v nadchádzajúcich rokoch,“ uzavrela spoločnosť DNV.