SLOVGAS je jediný slovenský odborný plynárenský časopis

Vydavateľom časopisu Slovgas je Slovenský plynárenský a naftový zväz, ktorý združuje viac ako 50 kolektívnych a vyše 160 individuálnych členov. Pôvodne bol Slovgas koncipovaný ako technicko-odborný časopis. Postupne sa však na základe požiadaviek odberateľov sformoval do dnešnej podoby. Okrem technicko-odborných článkov ponúka v súčasnosti aj strategicko-analytické materiály a rozhovory s domácimi i zahraničnými osobnosťami z oblasti plynárenstva a energetiky. Priestor dostávajú aj články od zahraničných autorov a aktuálne informácie o dianí v energetike a plynárenstve nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Rada SPNZ každoročne vyhodnocuje aj najlepších autorov článkov v kategórii technicko-odborných a strategicko-analytických. Slávnostne vyhlásenie je spojené s finančnou odmenou.

Historické medzníky

1921

15. 5. vyšlo prvé číslo časopisu Plyn a voda s podtitulom v českom, francúzskom, anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Vydavateľom bolo Plynárenské a vodárenské združenie československé. Predchodca Slovgasu vychádzal mesačne najskôr na 12 stranách, postupne sa jeho rozsah zväčšoval a v roku 1926 už mal 22 až 24 strán.

1928

Časopis sa stal aj orgánom juhoslovanského združenia s podtitulom Plin i voda. Pri pôvodných článkoch boli aj anotácie v srbsko chorvátskom a francúzskom jazyku. Tento stav trval až do roku 1935, keď v Juhoslávii založili vlastný časopis Voda i plin. V týchto rokoch uverejnil časopis viacero článkov od poľských a juhoslovanských autorov, neraz v materčine.

1937

Rozšíril sa názov časopisu na Plyn, voda a zdravotná technika. Od roku 1938 do roku 1942 sa vydával každé dva týždne. Potom opäť vychádzal mesačne, resp. v rokoch 1944 až 1945 len sporadicky.

1946

Názov časopisu Plyn, voda a zdravotná technika sa zmenil na Palivá a voda. Bol orgánom Plynárenského, vodárenského a zdravotno-technického zväzu Československého a Ústavu pre vedecký výskum uhlia a nerastov v Prahe. Skladal sa z časti Palivá, Voda a zdravotná technika a Vestníka hospodárskych skupín energetického priemyslu (plynární) a vodární.

1950

Časopis Palivá a voda začal vychádzať pod názvom Palivá. Vodárenský odbor mal v tom čase už svoj vlastný časopis. Po nedobrovoľnom rozchode Plynárenského, vodárenského a zdravotno-technického zväzu Československého v marci 1951 sa časopis Palivá stal orgánom Ministerstva palív a Čs. vedecko-technickej spoločnosti pre využitie palív pri ČSAV.

1967

Časopis Palivá sa transformoval na časopis so zameraním výlučne na plynárenstvo a vychádzal ako odborný mesačník Plyn. Vydavateľom bolo Ministerstvo baníctva – Odborové riaditeľstvo čs. plynárenských podnikov, neskôr Český plynárenský podnik.

1990

V januári obnovil svoju činnosť Plynárenský zväz, ktorý si ešte v tom istom roku zmenil názov na Československý plynárenský a naftový zväz. Plyn sa stal zväzovým časopisom od 1. 1. 1994.

1991

Slovenský plynárenský priemysel, š.p., začal v Naftoprojekte – CP, spol. s r.o., Poprad vydávať Slovgas, pôvodne ako vnútropodnikový časopis.

Jún 1992

Vyšlo prvé číslo časopisu Slovgas, ako celoslovenský odborný dvojmesačník. Jeho vydavateľom bol SPP, š.p. Bol registrovaný v Poprade pod číslom: OÚ Poprad 10/92. Časopis rozširoval: SPP, š.p., Bratislava a redakcia vlastnou distribúciou. V Naftoprojekte sa zabezpečovala redakčná stránka až do konca roku 1999.

Jún 1994

Po dohode s vydavateľom SPP, š. p., sa mala v časopise počínajúc jeho júnovým vydaním pravidelne publikovať aj problematika činností a aktivít SPNZ. Tento časopis začal plniť aj funkciu informačného servisu pre členov SPNZ.

1996

V tiráži časopisu sa prvý raz objavuje aj názov profesionálneho grafického štúdia: Jabĺčko, DTP štúdio, Košice. V priebehu ďalších rokov sa grafické štúdiá a tlačiarne menili.
Od augustového čísla prevzala predplatné a distribúciu profesionálna spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o., Bratislava, ktorá túto službu poskytuje dodnes
December 1998 – Univerzitná knižnica v Bratislave, Národné knižničné centrum zaregistrovalo časopis Slovgas pod číslom ISSN 1335-3853.

2000

Vydavateľom naďalej zostal SPP, š.p., vydavateľský servis a redakciu však už zabezpečoval Slovenský plynárenský a naftový zväz.

2001

Ing. Eleonóru Andreanskú vystriedal po 10 rokoch na poste editora časopisu JUDr. Tibor Repta, ktorý tento post zastával necelé tri roky.

2002

V auguste sa vydavateľom časopisu Slovgas stal Slovenský plynárenský a naftový zväz.
Časopis bol registrovaný už aj na Ministerstve kultúry SR pod číslo 2864-2002.
Od októbra 2002 sa editorkou časopisu stala na základe výberového konania Ing. Ľudmila Buláková, ktorá zastáva tento post dodnes.

2003

Slovgas zmenil svoju grafickú a čiastočne aj koncepčnú podobu.

2004

Časopis založil tradíciu udeľovania cien za najlepšie články roka. Ceny sa finančne dotujú z prostriedkov SPNZ. Od roku 2008 po zmene koncepcie časopisu udeľuje vydavateľ ceny v dvoch kategóriách: strategicko-analytické články a odborno-technické články.

2008

Od apríla 2008 zmenil Slovgas koncepciu a začal publikovať aj viac strategicko-analytických a legislatívnych článkov. Z pôvodných 32 strán sa rozšíril na 40 strán.

2009

Na jar urobil vydavateľ prieskum medzi čitateľmi Slovgasu, v ktorom zisťoval nielen ich spokojnosť s jeho úrovňou, ale aj predstavy čitateľov o jeho ďalšom smerovaní. V podstate sa potvrdilo, že časopis je pre väčšinu opýtaných zdrojom využiteľných informácií a koncepcia, v ktorej sú vyvážene uverejňované odborno-technické a strategicko-analytické články bola dobrou voľbou.

2014

Z výberového konanie vzišla nová grafika časopisu.