SLOVGAS je jediný slovenský odborný plynárenský časopis

Vydavateľom časopisu Slovgas je Slovenský plynárenský a naftový zväz, ktorý združuje viac ako 50 kolektívnych a vyše 160 individuálnych členov. Pôvodne bol Slovgas koncipovaný ako technicko-odborný časopis. Postupne sa však na základe požiadaviek odberateľov sformoval do dnešnej podoby. Okrem technicko-odborných článkov ponúka v súčasnosti aj strategicko-analytické materiály a rozhovory s domácimi i zahraničnými osobnosťami z oblasti plynárenstva a energetiky. Priestor dostávajú aj články od zahraničných autorov a aktuálne informácie o dianí v energetike a plynárenstve nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Rada SPNZ každoročne vyhodnocuje aj najlepších autorov článkov v kategórii technicko-odborných a strategicko-analytických. Slávnostne vyhlásenie je spojené s finančnou odmenou.

Redakčná rada:


Ing. Martin Hollý – predseda
Ing. Richard Kvasňovský
Ing. Andrea Danková
Mgr. Henrich Krejčí
Ing. Marek Paál
Ing. Milan Sedláček, PhD.
Mgr. Martina Štecová
Mgr. Milan Vanga
Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
Ing. Michal Holubčík, PhD.
Mgr. Ondrej Šebesta
Mgr. Mgr. Pavol Kubík

Historické medzníky

1921

15. 5. vyšlo prvé číslo časopisu Plyn a voda s podtitulom v českom, francúzskom, anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Vydavateľom bolo Plynárenské a vodárenské združenie československé. Predchodca Slovgasu vychádzal mesačne najskôr na 12 stranách, postupne sa jeho rozsah zväčšoval a v roku 1926 už mal 22 až 24 strán.

1928

Časopis sa stal aj orgánom juhoslovanského združenia s podtitulom Plin i voda. Pri pôvodných článkoch boli aj anotácie v srbsko chorvátskom a francúzskom jazyku. Tento stav trval až do roku 1935, keď v Juhoslávii založili vlastný časopis Voda i plin. V týchto rokoch uverejnil časopis viacero článkov od poľských a juhoslovanských autorov, neraz v materčine.

1937

Rozšíril sa názov časopisu na Plyn, voda a zdravotná technika. Od roku 1938 do roku 1942 sa vydával každé dva týždne. Potom opäť vychádzal mesačne, resp. v rokoch 1944 až 1945 len sporadicky.

1946

Názov časopisu Plyn, voda a zdravotná technika sa zmenil na Palivá a voda. Bol orgánom Plynárenského, vodárenského a zdravotno-technického zväzu Československého a Ústavu pre vedecký výskum uhlia a nerastov v Prahe. Skladal sa z časti Palivá, Voda a zdravotná technika a Vestníka hospodárskych skupín energetického priemyslu (plynární) a vodární.

1950

Časopis Palivá a voda začal vychádzať pod názvom Palivá. Vodárenský odbor mal v tom čase už svoj vlastný časopis. Po nedobrovoľnom rozchode Plynárenského, vodárenského a zdravotno-technického zväzu Československého v marci 1951 sa časopis Palivá stal orgánom Ministerstva palív a Čs. vedecko-technickej spoločnosti pre využitie palív pri ČSAV.

1967

Časopis Palivá sa transformoval na časopis so zameraním výlučne na plynárenstvo a vychádzal ako odborný mesačník Plyn. Vydavateľom bolo Ministerstvo baníctva – Odborové riaditeľstvo čs. plynárenských podnikov, neskôr Český plynárenský podnik.

1990

V januári obnovil svoju činnosť Plynárenský zväz, ktorý si ešte v tom istom roku zmenil názov na Československý plynárenský a naftový zväz. Plyn sa stal zväzovým časopisom od 1. 1. 1994.

1991

Slovenský plynárenský priemysel, š.p., začal v Naftoprojekte – CP, spol. s r.o., Poprad vydávať Slovgas, pôvodne ako vnútropodnikový časopis.

Jún 1992

Vyšlo prvé číslo časopisu Slovgas, ako celoslovenský odborný dvojmesačník. Jeho vydavateľom bol SPP, š.p. Bol registrovaný v Poprade pod číslom: OÚ Poprad 10/92. Časopis rozširoval: SPP, š.p., Bratislava a redakcia vlastnou distribúciou. V Naftoprojekte sa zabezpečovala redakčná stránka až do konca roku 1999.

Jún 1994

Po dohode s vydavateľom SPP, š. p., sa mala v časopise počínajúc jeho júnovým vydaním pravidelne publikovať aj problematika činností a aktivít SPNZ. Tento časopis začal plniť aj funkciu informačného servisu pre členov SPNZ.

1996

V tiráži časopisu sa prvý raz objavuje aj názov profesionálneho grafického štúdia: Jabĺčko, DTP štúdio, Košice. V priebehu ďalších rokov sa grafické štúdiá a tlačiarne menili.
Od augustového čísla prevzala predplatné a distribúciu profesionálna spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o., Bratislava, ktorá túto službu poskytuje dodnes
December 1998 – Univerzitná knižnica v Bratislave, Národné knižničné centrum zaregistrovalo časopis Slovgas pod číslom ISSN 1335-3853.

2000

Vydavateľom naďalej zostal SPP, š.p., vydavateľský servis a redakciu však už zabezpečoval Slovenský plynárenský a naftový zväz.

2001

Ing. Eleonóru Andreanskú vystriedal po 10 rokoch na poste editora časopisu JUDr. Tibor Repta, ktorý tento post zastával necelé tri roky.

2002

V auguste sa vydavateľom časopisu Slovgas stal Slovenský plynárenský a naftový zväz.
Časopis bol registrovaný už aj na Ministerstve kultúry SR pod číslo 2864-2002.
Od októbra 2002 sa editorkou časopisu stala na základe výberového konania Ing. Ľudmila Buláková, ktorá zastáva tento post dodnes.

2003

Slovgas zmenil svoju grafickú a čiastočne aj koncepčnú podobu.

2004

Časopis založil tradíciu udeľovania cien za najlepšie články roka. Ceny sa finančne dotujú z prostriedkov SPNZ. Od roku 2008 po zmene koncepcie časopisu udeľuje vydavateľ ceny v dvoch kategóriách: strategicko-analytické články a odborno-technické články.

2008

Od apríla 2008 zmenil Slovgas koncepciu a začal publikovať aj viac strategicko-analytických a legislatívnych článkov. Z pôvodných 32 strán sa rozšíril na 40 strán.

2009

Na jar urobil vydavateľ prieskum medzi čitateľmi Slovgasu, v ktorom zisťoval nielen ich spokojnosť s jeho úrovňou, ale aj predstavy čitateľov o jeho ďalšom smerovaní. V podstate sa potvrdilo, že časopis je pre väčšinu opýtaných zdrojom využiteľných informácií a koncepcia, v ktorej sú vyvážene uverejňované odborno-technické a strategicko-analytické články bola dobrou voľbou.

2014

Z výberového konanie vzišla nová grafika časopisu.