Brusel 9. marca 2022 –  Európska komisia plánuje predložiť do apríla legislatívny návrh, v ktorom sa vyžaduje, aby zásobníky plynu v celej EÚ boli do 1. októbra každého roka naplnené aspoň na 90 % svojej kapacity. V utorok (8. 3.) tiež predstavila plán REPowerEU, ktorý hovorí o diverzifikácii dodávok plynu a vyšších objemoch výroby biometánu či vodíka s cieľom znížiť závislosť EÚ od ruského dovozu. informoval o tom web ec.europa.eu.

Ruská invázia na Ukrajinu zhoršila situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok a zvýšila ceny energie na bezprecedentnú úroveň, uviedla eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová s tým, že Európa má na zostávajúce týždne tejto zimy dostatočné množstvo plynu, ale na budúci rok musí bezodkladne doplniť zásoby. „Komisia preto navrhne, aby boli zásobníky plynu v EÚ do 1. októbra naplnené aspoň na 90 % svojej kapacity. Načrtli sme aj reguláciu cien, štátnu pomoc a daňové opatrenia na ochranu európskych domácností a spoločností pred vplyvom neobyčajne vysokých cien,“ dodala Simsonová.

Súčasťou návrhu by malo byť aj monitorovanie a presadzovanie úrovní naplnenia, ako aj dohoda o solidarite medzi členskými štátmi. EK informovala, že pokračuje vo svojom skúmaní trhu s plynom v reakcii na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže zo strany hospodárskych subjektov, najmä spoločnosti Gazprom.

Komisia tvrdí, že postupné odstránenie závislosti EÚ od dovozov palív z Ruska možno dosiahnuť už pred rokom 2030. S týmto cieľom navrhuje vypracovať plán REPowerEU, ktorým sa ma zvýšiť odolnosť celoeurópskeho energetického systému na základe dvoch pilierov.

Prvým je diverzifikácia dodávok plynu prostredníctvom vyššieho dovozu skvapalneného zemného plynu a plynu z plynovodov od iných ako ruských dodávateľov.

Druhým má byť vyšší objem výroby a dovozu biometánu (35 bcm do roku 2030) a vodíka z obnoviteľných zdrojov (20 mt do roku 2030) a rýchlejšie znižovanie využívania plynu, ropy a uhlia v európskych domácnostiach, budovách, priemysle a energetickom systéme posilnením energetickej efektívnosti, zvyšovaním obnoviteľných zdrojov energie a elektrifikácie a riešením prekážok v infraštruktúre.

Komisia tvrdí, že úplná realizácia jej návrhov v balíčku „Fit for 55“ by predstavovala zníženie ročnej spotreby fosílnych palív do roku 2030 o 30 %. Od opatrení z plánu REPowerEU očakáva postupnú úsporu aspoň 155 miliárd m3 zemného plynu, čo zodpovedá objemu dovezeného z Ruska v roku 2021.

EK si myslí, že takmer dve tretiny tohto zníženia možno dosiahnuť do jedného roka, čo by ukončilo závislosť EÚ od jedného dodávateľa. Komisia navrhuje spolupracovať s členskými štátmi na určení najvhodnejších projektov na splnenie týchto cieľov, a to na základe rozsiahlej práce, ktorá sa už vykonala v súvislosti s národnými plánmi podpory obnovy a odolnosti.

S cieľom riešiť prudký nárast cien energií chce Komisia preskúmať všetky existujúce možnosti mimoriadnych opatrení s cieľom obmedziť vplyv cien plynu na ceny elektrickej energie, ako sú dočasné cenové limity. Posúdi aj možnosti optimalizácie usporiadania trhu s elektrinou, pričom zohľadní záverečnú správu únijnej Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a ďalšie príspevky o výhodách a nevýhodách alternatívnych mechanizmov stanovovania cien s cieľom udržať elektrickú energiu cenovo dostupnú bez narušenia dodávok a ďalších investícií do zelenej transformácie.