Brusel 16. novembra 2023 – Európska únia dosiahla v stredu (15. 11.) neformálnu dohodu o svojom vôbec prvom nariadení na zníženie metánových emisií v energetickom sektore. Po nadobudnutí platnosti by nová legislatíva mala okrem iného nariadiť ropným a plynárenským spoločnostiam vykonávanie pravidelných prieskumov ich zariadení s cieľom zisťovať a opraviť úniky metánu, zakázať bežné odplyňovanie a spaľovanie v ropnom a plynárenskom odvetví a obmedziť nerutinné odplyňovanie a spaľovanie za nevyhnutných okolností či zaviazať dovozcov fosílnych palív do Únie, aby od roku 2030 dodržiavali minimálne normy. Informoval o tom web Európskej komisie a portál euractiv.com.

„Cieľom nariadenia je zastaviť uvoľňovanie metánu do atmosféry, ktoré sa dá odvrátiť, a minimalizovať úniky metánu, za ktoré zodpovedajú podniky pôsobiace v EÚ v oblasti energie z fosílnych zdrojov,“ uviedla Európska komisia.

V nariadení sa podľa nej vyžaduje, aby prevádzkovatelia pravidelne podávali príslušným orgánom správy o kvantifikácii a meraniach emisií metánu na úrovni zdroja, a to aj v prípade neprevádzkovaných zariadení.

Ropné a plynárenské spoločnosti sú podľa nariadenia povinné vykonávať pravidelné prieskumy svojich zariadení s cieľom zisťovať a opraviť úniky metánu na území EÚ v rámci konkrétnych lehôt. Pri detekcii a oprave únikov (Leak Detection and Repair – LDAR) sa vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady  dohodli na prahových hodnotách 17 gramov metánu za hodinu pre úniky pod vodou, 5 gramov pre podzemné a 1 gram pre nadzemné úniky.

V súlade s požiadavkami priemyslu bude Európska komisia oprávnená zmeniť prahové hodnoty jeden rok po nadobudnutí účinnosti zákona prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Nariadenie zakazuje bežné odplyňovanie a spaľovanie v ropnom a plynárenskom odvetví a obmedzuje nerutinné odplyňovanie a spaľovanie za nevyhnutných okolností, napríklad z bezpečnostných dôvodov alebo v prípade poruchy zariadenia.

Od roku 2027 sa podľa nariadenia obmedzí odplyňovanie z baní na energetické uhlie, pričom tieto podmienky sa po roku 2031 ešte sprísnia.

„Od podnikov v ropnom, plynárenskom a uhoľnom priemysle sa v nariadení vyžaduje, aby vykonali súpis uzavretých, neaktívnych, zrušených a opustených zariadení, ako sú vrty a bane, monitorovali svoje emisie a čo najskôr prijali plán na zmiernenie týchto emisií,“ ozrejmila EK.

Zvýšenie transparentnosti a opatrení v oblasti emisií z dovážanej ropy, plynu a uhlia

Keďže EÚ veľkú časť svojej spotreby ropy, plynu a uhlia, 80 %, pokrýva dovozom, nariadenie sa venuje aj riešeniu metánových emisií, ktoré s dovozom uvedených palív súvisia.

Legislatívou sa zriaďuje databáza transparentnosti metánu, pričom údaje o emisiách metánu nahlasované dovozcami a prevádzkovateľmi z EÚ budú sprístupnené verejnosti.

V nariadení sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila výkonnostné profily krajín a podnikov týkajúce sa metánu a umožnila tak dovozcom prijímať informované rozhodnutia o svojom dovoze energií. 

EK zavedie aj nástroj na monitorovanie globálnych zdrojov emisií metánu a mechanizmus rýchleho varovania v prípade udalostí s nepomerne vysokými emisiami, pričom budú poskytnuté informácie o množstve, výskyte a polohe zdrojov veľkého množstva emisií metánu, či už v rámci EÚ alebo mimo nej. V rámci tohto nástroja bude môcť Komisia požadovať rýchle informácie o opatreniach dotknutých krajín na riešenie týchto únikov.

„V nariadení sa vyžaduje, aby sa od januára 2027 mohli nové zmluvy na dovoz ropy, plynu a uhlia uzatvárať len vtedy, ak si vývozcovia plnia rovnaké povinnosti týkajúce sa monitorovania, vykazovania a overovania ako výrobcovia z EÚ. V nariadení sa stanoví metodika intenzity metánu a určia sa aj maximálne úrovne, ktoré majú spĺňať nové zmluvy na ropu, plyn a uhlie,“ uviedla Komisia, ktorá je splnomocnená stanoviť normy intenzity metánu tri roky po nadobudnutí účinnosti legislatívy.

Tieto nové povinnosti medzinárodných partnerov v oblasti transparentnosti budú podľa EK podkladom pre dvojstranné a viacstranné dialógy EÚ s globálnymi partnermi v oblasti energetiky.

Výrobcom, ktorých fosílne palivá sú spojené s vysokým stupňom emisií metánu, bude zakázané obchodovať s dovozcami z EÚ alebo obnovovať existujúce zmluvy. Dovozcovia, ktorých zmluvy sú dlhodobé, budú požiadaní, aby „urobili maximum“ s cieľom presvedčiť svojich dodávateľov, aby prijali podobné nové klauzuly, uviedol euractiv.com.

Zmluvy, aké má napríklad rakúska OMV s Ruskom, zaväzujúce spoločnosť nakupovať ruský plyn do roku 2040, tak podľa portálu euractiv.com nebudú dotknuté.

Napriek tomu nariadenie zasiahne výrobcov so sídlom v USA alebo Rusku – dvoch najväčších producentov metánu.

Prvá fáza sa zameria na zber údajov a vytvorenie globálneho monitorovacieho nástroja pre emitentov metánu a mechanizmu rýchlej reakcie pre super emitentov, po ktorých budú nasledovať opatrenia na zabezpečenie rovnocenných opatrení v oblasti monitorovania, podávania správ a overovania, ktoré budú platiť od roku 2027.

Od roku 2030 budú platiť limity intenzity metánu, čo znamená, že dovozcom z EÚ by mohol byť zakázaný nákup najšpinavšieho plynu, ropy a uhlia na svete – toto ustanovenie sa však vzťahuje len na nové zmluvy.

Či dôjde k zákazu dovozu alebo nie, bude závisieť od noriem definovaných Európskou komisiou – a od ochoty krajín EÚ ich presadzovať.

„Príslušné orgány každého členského štátu budú mať právomoc ukladať správne sankcie, ak tieto ustanovenia nebudú dodržané,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ, ktorá zastupuje 27 členských štátov.

Na rozdiel od európskych protimonopolných nariadení sa prípadné sankcie nebudú odvíjať od celosvetového predaja.

Ohlasovacia povinnosť

Z vnútroštátneho hľadiska bude nariadenie vyžadovať, aby spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá v Európe, začali vykazovať údaje 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti legislatívy. Údaje by potom mali byť detailnejšie, keďže o dva roky neskôr budú musieť firmy merať každú lokalitu samostatne.

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti zákona musí byť každý jeden zdroj metánu v EÚ – od opustených uhoľných baní až po čerstvo vyvŕtané ropné vrty – nahlásený. Podávanie správ bude ročné, pričom kontroly budú prebiehať minimálne každé tri roky.

Na bane, ktoré sú staršie ako 70 rokov, sa zákon nevzťahuje. Nejde ani o bane, ktoré sú zatopené alebo zablokované viac ako desať rokov. Ropné a plynové vrty, ktoré boli uzavreté pred viac ako 30 rokmi, tiež nie sú zahrnuté.

Predbežnú dohodu teraz musí oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada. Po dokončení tohto postupu sa nový právny predpis uverejní v Úradnom vestníku Únie a nadobudne účinnosť.