Brusel 4. marca 2021 – Európska komisia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány Slovenskej republiky na podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach pripojených k sieťam diaľkového vykurovania na Slovensku, a to vo výške 1,050 miliardy eur. Informuje o tom web ec.europa.eu.

„Toto slovenské opatrenie vo výške viac ako 1 mld. eur významne prispeje k cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy bez toho, aby neprimerane narušilo hospodársku súťaž,“ uviedla výkonná podpredsedníčka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová.

Slovensko oznámilo Komisii svoj plán podpory zariadení KVET pripojených k sieťam diaľkového vykurovania na Slovensku. Cieľom schémy je zvýšiť alebo zachovať vysokú účinnosť existujúcich zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, stimulovať ich prechod z uhlia na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje a podporiť investície do nových, vysoko efektívnych zariadení kogenerácie.

SR informovalo Komisiu, že príjemcov vyberie na základe verejnej súťaže pre viaceré technológie pre nové zariadenia s kapacitou najmenej 1 megawatt (MW) alebo vyššou, ako aj na základe správneho konania pre malé a existujúce zariadenia. V takom prípade sa pomoc bude počítať na základe nákladov na výrobu elektriny z týchto zariadení (vyrovnané náklady na energiu – LCOE).

Všetky vybrané zariadenia s výkonom nad 250 kilowattov dostanú pomoc vo forme doplatku za napájanie (zariadenie predá svoju produkciu na trhu a dostane doplňujúcu platbu k trhovej cene).

Zariadenia s výkonom do 250 kilowattov dostanú pevnú výkupnú sadzbu, teda garantovanú cenu za vyrobenú elektrinu).

Štátna podpora sa poskytne na obdobie maximálne 15 rokov a celkový rozpočet schémy predstavuje 1,050 mld. eur, teda 70 mil. eur ročne). Uhoľné zariadenia nie sú v rámci schémy oprávnené na získanie podpory.

EK hodnotila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa jej usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiku z roku 2014, ktoré umožňujú členským štátom za určitých podmienok podporovať vysoko účinnú kogeneráciu s cieľom stimulovať úspory energie.

V usmerneniach sa predovšetkým stanovuje, aby sa zabezpečilo, že pomoc prispieva k vyššej úrovni ochrany životného prostredia a podpora kogenerácie tepla a elektriny musí spĺňať kritériá „vysoko účinnej kogenerácie“ stanovené v smernici o energetickej efektívnosti.

SR podľa Komisie preukázalo, že schéma je nevyhnutná na podporu investícií do vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré nie sú za súčasných trhových podmienok životaschopné. EK preto usúdila, že opatrenie je nevyhnutné, pretože investície by sa neuskutočnili bez verejnej podpory a že úroveň podpory je primeraná na dosiahnutie tohto cieľa: stanovuje sa prostredníctvom otvoreného výberového konania pre nové veľké zariadenia. a nepresahuje LCOE pre malé a existujúce zariadenia.

Komisia dospela k záveru, že program podporí výrobu elektriny z vysoko účinnej kogenerácie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Foto: Fotolia