Brusel 16. októbra 2020 – Manažment a znižovanie emisií metánu patrí medzi najvyššie priority európskeho plynárenského priemyslu a prevádzkovatelia sústav sú aj naďalej odhodlaní plniť ciele Zelenej dohody EÚ. Združenie Gas Infrastructure Europe (GIE) spolu s ďalšími 12 združeniami prostredníctvom spoločného vyhlásenia vyjadrili podporu metánovej stratégii Európskej komisie pre emisie metánu. Navrhli v ňom 10 princípov, ktoré by mali byť zohľadnené pri navrhovaní a zavádzaní nástrojov na zmiernenie metánových emisií.

„Prevádzkovatelia plynárenských sústav už mnoho rokov úspešne pracujú na znižovaní emisií metánu prostredníctvom povinných a dobrovoľných programov. Sú pripravení ponúknuť svoje odborné znalosti a sú odhodlaní výrazne minimalizovať emisie v celom hodnotovom reťazci plynu pomocou silnejších krokov,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré víta celostný prístup metánovej stratégie k lepšiemu využívaniu synergií medzi odvetviami. Práve tieto synergie – napríklad vo forme vtláčania biometánu z hnoja a odpadu do európskych plynových sietí – podľa vyhlásenia pomáhajú predchádzať emisiám.

Dokument špecifikuje nasledovných 10 princípov na dosiahnutie udržateľného a nákladovo efektívneho zníženia emisií metánu:

1. Flexibilita je pre priemysel kľúčová pri implementácii nástrojov a dostupných technológií, umožňujúcich najvyššie zníženie emisií pri najnižších nákladoch a v najkratšom čase.

2. Dobre štruktúrovaný a účelný systém MRV (monitoring, reporting, verification) je rozhodujúci pre lepšie vyhodnotenie údajov a výsledkov zavedených zmierňovacích opatrení.

3. Vytvorenie rámca na vykazovanie emisií metánu pre celý plynárenský reťazec prispeje k zlepšeniu transparentnosti údajov, ako aj národných inventarizačných správ.

4. Investície do MRV, LDAR (Leak detection and repair) a zmierňovacích opatrení uskutočňované prevádzkovateľmi infraštruktúry by mali byť umožnené a primerane stimulované regulačnými autoritami.

5. Sme pripravení podporiť EK pri skúmaní uskutočniteľnosti a pridanej hodnoty ďalších stimulov a nástrojov na znižovanie emisií metánu v EÚ.

6. Spoločnosti v hodnotovom reťazci plynu by mali zodpovedať za emisie metánu z aktív, ktoré majú pod kontrolou.

7. Malo by sa uznať predchádzajúce dlhodobé úsilie plynárenských spoločností, ktoré prijali včasné opatrenia v oblasti merania a zmiernenia emisií.

8. Inovácia, vývoj a implementácia účelných technológií a postupov sú „chrbticou“ efektívneho znižovania emisií a mali by sa ďalej podporovať.

9. Mal by sa zohľadniť globálny rozmer problematiky zriadením medzinárodného strediska pre sledovanie emisií metánu zameraného na zlepšenie dôveryhodnosti a transparentnosti.

10. Mala by sa podporovať spolupráca s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, pretože je kľúčové riešiť znižovanie metánových emisií v celom reťazci plynu dovážanom do EÚ.

Vyhlásenie podľa člen predstavenstva GIE Francisca de la Flor predstavuje veľmi dôležitý míľnik v otázke riešenia metánových emisií v EÚ. „Združenia GIE a MARCOGAZ intenzívne a úzko spolupracujú s úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom prispieť k zvýšeniu povedomia medzi hráčmi v odvetví, zdieľať odborné znalosti a skúsenosti členov a zúčastňovať sa na otvorených iniciatívach a konzultačných procesoch, aby tieto odborné znalosti boli zohľadnené s cieľom dosiahnuť zníženie emisií,“ zdôraznil.

EÚ v stredu (14. 10.) predstavila svoju metánovú stratégiu. Zvažuje podľa nej prijatie záväzných noriem pre zemný plyn s cieľom obmedziť emisie metánu. EK plánuje v budúcom roku navrhnúť legislatívu, ktorá budú od ropných a plynárenských spoločností vyžadovať monitorovanie a hlásenie emisií metánu a opravovať úniky. Zváži tiež zákaz vypúšťania a spaľovania zemného plynu, pri ktorých sa metán uvoľňuje do atmosféry.