Bratislava 11. februára 2021 – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) si v rámci strednodobého a dlhodobého horizontu rozvoja plynárenskej infraštruktúry uvedomuje potreby ďalšej ekologizácie energetiky vrátane sektora plynárenstva, modernizácie plynárenských sietí, postupného zavádzania využívania vodíka v EÚ, využitia biometánu, znižovania metánových emisií či zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého. Tieto technológie a procesy môžu predstavovať nielen dôležitý dekarbonizačný príspevok, ale aj príležitosť pre ďalšie využitie plynárenskej infraštruktúry.  Praktická realizácia týchto projektov si vyžiada značné investície do ich modernizácie a rozvoja plynárenskej infraštruktúry.  Podpora projektov zameraných na dekarbonizáciu plynárenstva z verejných zdrojov, okrem iného aj Plánu obnovy a eurofondov z nadchádzajúceho rozpočtového obdobia 2021 – 2027 je príležitosťou ako dosiahnuť ciele znižovania emisií skleníkových plynov v nasledujúcom období.

Slovensko je druhou najviac plynofikovanou krajinou v rámci EÚ.  Prostredníctvom plynárenstva môže napĺňať svoje dekarbonizačné povinnosti  v rámci multisektorovej dekarbonizácie (teplárenstvo, priemysel, doprava) postupnou transformáciou plynárenských sietí na prepravu, distribúciu a skladovanie obnoviteľných plynov a vodíka. SPNZ preto požaduje, aby sa podpora nasledovných priorít premietla do Plánu obnovy a eurofondov na rozpočtové obdobie 2021-27:

  1. Rozvoj plynárenskej infraštrukrúry a jej príprava na dekarbonizáciu prostredníctvom využitia vodíka
  2. Rozvoj biometánu a repowering bioplynových staníc na biometán
  3. Výmena kotlov na tuhé palivá za nízkoemisné alternatívy
  4. Rozvoj plynovej mobility (CNG a LNG) a rovnocenné postavenie alternatívnych palív

SPNZ vníma ako kľúčový rozvoj a úpravu plynárenskej infraštruktúry SR, ktorá bude potrebná pre dodávky obnoviteľnej energie vo forme plynu z východnej Európy smerom na západ (EU Hydrogen Strategy), prípadne aj v smere južná Európa – západná Európa.

SPNZ vidí vhodné synergie plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie aj v projektoch zameraných na inovatívne skladovanie energie. Rozsiahla skladovacia kapacita a dlhoročné odborné know-how v skladovaní plynu vytvárajú v podzemných zásobníkoch na Slovensku ideálny priestor na skladovanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú momentálne závislé na poveternostných podmienkach. Zahrnutie inovatívnych skladovacích projektov do Plánu obnovy by tak mohlo významne zvýšiť ich atraktivitu aj efektívnosť využívania.

SPNZ tiež navrhuje, aby medzi projektmi podporovanými zo zdrojov EÚ, boli aj projekty zamerané na rozvoj biometánu nielen prostredníctvom repoweringu biometánových staníc. V prípade, ak je možné bioplynovú stanicu upgradovať na výrobu biometánu a pripojiť k distribučnej sieti, mala by dostať investičnú pomoc na transformáciu na biometánovú stanicu, čo zahŕňa najmä vybudovanie technológie čistenia bioplynu a stláčania biometánu na požadovanú tlakovú úroveň.  V záujme plnenia súvisiacich cieľov znižovania množstva odpadov a skládkovania sú hodnými verejnej podpory investície do separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu a jeho využitie ako zdroja výroby biometánu. 

Vítame, že jednou zo zásadných oblastí na ktoré by mal byť zameraný Plán obnovy je komplexná obnova budov, keďže na Slovensku je nevyhnutné  komplexne obnoviť  minimálne 100 tisíc rodinných domov vykurujúcich tuhým palivom. V rámci obnovy rodinného domu je potrebné podporiť aj výmenu neefektívneho vysokoemisného zdroja tepla na tuhé palivo za nízkoemisnú alternatívu. SPNZ pripomína, aby bol v maximálnej možnej miere využitý potenciál takmer 100.000 nevyužívaných plynových prípojok a to najmä v Oblastiach riadenia kvality ovzdušia a v Rizikových oblastiach kvality ovzdušia určených SHMÚ ako ohrozené lokálnym vykurovaním na tuhé palivo, s nepriaznivými rozptylovými podmienkami . V týchto oblastiach s najhoršími rozptylovými podmienkami pritom žije v SR približne 400.000 ľudí.

SPNZ považuje za veľmi dôležitú prioritu, že v zmysle návrhu Plánu obnovy sú aj investície do dopravy a rozvoja alternatívnych palív. V tejto súvislosti navrhuje komplexný projekt štrukturálnej obnovy vozových MHD parkov samospráv kompletným vyradením starších dieslových autobusov nižších emisných tried a ich nahradenie novými nízkoemisnými alternatívami (CNG autobusy, vodíkové autobusy a elektrobusy ) financovanými z Plánu obnovy.

Vhodná celková alokácia je približne 17 miliónov eur ročne, nakoľko v najbližších rokoch budú mestá musieť obstarať približne 360 autobusov. SPNZ navrhuje, aby na nákup jedného autobusu samosprávy dostali paušálnu sumu a pri zachovaní princípu technologickej neutrality by bolo na samospráve, akú konkrétnu nízkoemisnú alternatívu si zvolí podľa svojich preferencií a konkrétnych podmienok. Princíp technologickej neutrality sa v minulosti nedodržal pri podpore alternatívnej osobnej dopravy, kde sa dotácie týkali len elektromobilov. SPNZ považuje za potrebné, aby rovnaké možnosti podpory existovali aj pre osobné autá s pohonom na CNG a podporu budovania nových CNG a LNG staníc, v ktorých penetrácií zaostávame za parametrami, nastavenými Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Dotácia by sa mala vzťahovať aj na podporu segmentu nákladnej dopravy a odklon od využívania nafty v diaľkovej a logistickej doprave. Nateraz jediným pripraveným alternatívnym palivom v tomto segmente je práve CNG a LNG. Využitie CNG a LNG má zároveň jeden z najväčších potenciálov na zníženie emisií CO2 práve prostredníctvom postupnej náhrady za bioCNG a bioLNG.