Bratislava 26. septembra 2022 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na účinnosť novely Zákona o OZE a Zákona o tepelnej energetike. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu s energiami si upozorňuje aj na aktuálne prebiehajúce legislatívne procesy, dotýkajúce sa viacerých právnych predpisov z oblasti energetiky..

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       V NR SR sa roztrhlo vrece s návrhmi noviel energetických predpisov

Do NR SR boli v priebehu mesiaca august 2022, či už zo strany poslancov alebo priamo z dielne Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), predložené viaceré návrhy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike).

Medzi najzásadnejšie navrhované zmeny Zákona o energetike možno zaradiť:

 • alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu (1. poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022);
 • . poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022);

Dôvodová správa k predloženému 1. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Navrhovaný dátum účinnosti tejto novely je od 1.12.2022.  

Dôvodová správa k 2. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu Zákona o energetike sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 15.11.2022.

Dôvodová správa k 3. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 24.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu Zákona o energetike sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1.1.2023.

V súvislosti so Zákonom o energetike bol NR SR dňa 26.8.2022 predložený aj vládny návrh novely „z dielne“ MH SR.

Hlavným zámerom predloženého návrhu je uloženie povinností týkajúcich sa uskladňovania plynu v zásobníkoch, a to v reakcii na možné riziká pri dodávke plynu z tretích krajín ako aj na iniciatívu Európskej komisie. MH SR predložená novela by mala priniesť najmä zmenu právnej úpravy skladovacej povinnosti, t. j. uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom, výkonu kontroly nad touto skladovacou povinnosťou vrátane právnej úpravy sankcií.

Dôvodová správa k predmetnému vládnemu návrhu Zákona o energetike je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu sa navrhuje od 1.1.2023.

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu krízu na trhu s energiami MH SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, okrem iného, aj ďalší návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike, ako aj Zákon o regulácii.

Prostredníctvom tohto návrhu navrhuje MH SR prijatie legislatívnych úprav, ktoré mu umožnia vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu na (i) zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike a (ii) zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike.

Prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu by podľa slov MH SR malo byť možné zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

Znenie návrhu zákona je dostupné TU. Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná TU. Samotný legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

Účinnosť novely sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

::       Malá Novela Zákona o podpore OZE a Zákona o tepelnej energetike

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, nadobudli v mesiaci august 2022 účinnosť zmeny v:

 • ákone o podpore OZE (zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Z. z), a
 • (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike).

Novela Zákona o podpore OZE, účinná od 1.9.2022, prináša úpravu ustanovení, ktoré sa venujú najmä žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Čo sa týka Zákona o tepelnej energetike, jeho novela účinná od 1.9.2022 prináša právnu úpravu niektorých ustanovení týkajúcich sa podmienok podnikania v tepelnej energetike.

Znenie samotnej Novely je dostupné na tomto odkaze, a dôvodovú správnu nájdete na tomto odkaze.

::       Návrh zmeny Zákona o regulácii má ochrániť slovenských výrobcov

Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) bol dňa 26.8.2022 predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým by malo dôjsť k zmene a doplneniu Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

V zmysle predloženej novely by malo dôjsť k doplneniu právnej úpravy, ktorá by umožnila Vláde SR udeliť tzv. „výnimku“ a schváliť systém kompenzácií pri regulácií cien energií.

Tieto „výnimky“ by mali byť poskytnuté subjektom registrovaným v SR, ktorí budú zaradení do skupiny ohrozených hospodárskych subjektov v dôsledku vysokého nárastu cien energií.

Cieľom predloženej novely je zachovať existenciu slovenských výrobcov, ktorí si musia kupovať plyn a elektrinu za spotové ceny, v dôsledku čoho nebudú schopní zabezpečiť si energie na výrobu potravín. „Potravinári“ by preto v zmysle predloženej novely mali byť začlenení do krízovej infraštruktúry, vďaka čomu by mohli mať regulovanú cenu energií.

Účinnosť predloženej novely sa navrhuje 15. dňom od jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Návrh novely je dostupný TU a dôvodová správa je k dispozícii TU. Stav aktuálneho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

::       Návrh novely Cenovej vyhlášky v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil dňa 3.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.

Cieľom tohto návrhu vyhlášky je ustanoviť cenovú reguláciu dodávky plynu na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie, a to so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika.

Predmetnou vyhláškou sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky plynu, rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Vyhláška by mala zároveň nahradiť doterajšiu cenovú vyhlášku č. 223/2016 Z. z., pričom dátum jej účinnosti sa navrhuje od 15.9.2022, s výnimkou § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Legislatívny proces sa aktuálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, ktoré je možné sledovať TU. Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná TU a znenie samotného návrhu je dostupné TU.

::       Spoločnosť SEPS aktualizovala vybrané dokumenty

Dňa 30.8.2022 zverejnila spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (ďalej len „SEPS“) na svojom webovom sídle informáciu, že schválila zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy spoločnosti SEPS.

Aktualizované dokumenty spoločnosti SEPS, ktoré sú účinné od 1.10.2022, sú dostupné k nahliadnutiu TU.

Celú tlačovú správu spoločnosti SEPS si môžete prečítať na tomto odkaze.

::       ÚRSO dáva účastníkom trhu do pozornosti povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT

ÚRSO dňa 19.8.2022 zverejnil na svojom webovom sídle dokument, ktorým dáva do pozornosti účastníkov trhu ich povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT.

Predmetný dokument je dostupný k nahliadnutiu TU.

Tlačová správa ÚRSO je dostupná na tomto odkaze.

::       ÚRSO zverejnil svoju výročná správa za rok 2021

Do pozornosti dávame tiež informáciu ÚRSO o tom, že dňa 10.8.2022 zverejnil ÚRSO na svojom webovom sídle svoju výročnú správu za rok 2021.

Výročná správa ÚRSO za rok 2021 v plnom znení je dostupná na tomto odkaze.

::       Plány MH SR súvisiace s aktualizáciou energeticko-klimatického plánu

MH SR je v súčasnosti v štádiu prípravy aktualizácie Národného energetického a klimatického plánu pre obdobie 2021 – 2030. Predmetný dokument predstavuje strategický dokument v oblasti energetiky a klímy.

Podnety, ktoré napomôžu pri úprave súčasných politík a opatrení a nastavení nových, môže zasielať aj verejnosť a to na emailovú adresu necp2023@mhsr.sk v termíne do 30.9.2022.

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve MH SR sa dozviete na tomto odkaze

::       Úrad jadrového dozoru SR vydal druhostupňové povolenie na uvedenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky

MH SR informovalo dňa 25.8.2022 o tom, že Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vydal druhostupňové povolenie na uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky.

Podľa dostupných informácií bude mať spustený tretí jadrový blok inštalovaný výkon 471 MW, vďaka čomu pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Plný výkon by mal spustený reaktor dosiahnuť začiatkom roka 2023, čo Slovensku zabezpečí sebestačnosť v zásobovaní elektrinou.

MH SR tiež uvádza, že vďaka spusteniu reaktora v Mochovciach narastie podiel jadrovej energie na celkovom pomere elektrickej energie z 52 % na 65 %, vďaka čomu bude zo Slovenska jeden z európskych lídrov, čo sa týka výroby elektriny z jadra.

Spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a jeho následné uvedenie do prevádzky sa predbežne predpokladá na jar v roku 2024.

Viac informácií k tlačovej správe MH SR sa môžete dočítať na tomto odkaze.

::       Prepojenie Slovenska a Poľska novým plynovodom

MH SR správou zo dňa 26.8.2022 informovalo verejnosť o prevádzke nového plynovodu spájajúceho Slovensko a Poľsko.

Prepojenie novým plynovodom by malo posilniť energetickú bezpečnosť a nezávislosť pre celý región strednej a východnej Európy.

Plynovod je dlhý skoro 170 km, pričom 103 km ide cez slovenské územie od hraničného bodu Výrava až po kompresorovú stanicu na zemný plyn vo Veľkých Kapušanoch. Denne by podľa MH SR mohlo cez plynovod prúdiť z Poľska na Slovensko maximálne 13,4 mil. m3 plynu a opačne, smerom do Poľska až 15,6 mil. m3.

Sprevádzkovanie plynovodu na komerčné účely sa predpokladá v októbri 2022

Celá zverejnená správa MH SR je dostupná TU

Pokiaľ ide o najdôležitejšie právne novinky z oblasti envirolegislatívy, advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS dáva do pozornosti aj uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania niektorým verejným obstarávateľom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac august 2022 publikované žiadne zmeny z vyššie uvedených právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania

Vládny kabinet dňa 31.8.2022 uznesením schválil Návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb (Návrh), ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc EUR aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výnimku budú mať drobné stavebné práce do 30 tisíc EUR, ktoré vzhľadom na svoj charakter, rozsah a hodnotu možno označiť za menej významné, často je ich potrebné vykonať v krátkom čase od zadania za účelom odstránenia vzniknutých škôd na stavbách, resp. ako prevenciu pred vznikom hroziacich škôd.

Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

Bližšie informácie o Návrhu nájdete TU.

 ::      Dostupnejšie dotácie na zelené projekty

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo zmeny, ktoré uľahčia samosprávam získať peniaze na environmentálne projekty, ako aj budovanie vodárenskej infraštruktúry, ktorých cieľom je zvýšiť komfort života ľudí na vidieku a zabrániť poškodzovaniu životného prostredia. Na dotácie sa môžu tešiť aj teplárne.

Environmentálny fond dňa 22.8.2022 spustil výzvu na 40 miliónov EUR, v rámci ktorej môžu obce do dvetisíc obyvateľov získať dotáciu na budovanie vodárenských zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. O dotáciu sa môže uchádzať 1 400 obcí, prioritne obce, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. Kľúčovou zmenou je poskytovanie výhodných úverov samosprávam a poskytovanie dotácií na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu.

Najdôležitejšie novinky Environmentálneho fondu:

 • Poskytovanie výhodných úverov samosprávam;
 • Dotácie na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu;
 • Dotácie na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií.

Poskytovanie výhodných úverov samosprávam

Ministerstvo životného prostredia SR umožňuje mestám, obciam a vyšším územným celkom získať výhodné pôžičky na zelené projekty, predovšetkým na vybudovanie vodozádržných opatrení, zelených striech, zatepľovanie verejných budov, výsadbu zelene, či podporu obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility.

Celková výška úverov predstavuje v roku 2022 sumu 50 miliónov EUR a výhodné úvery prinášajú nasledovné benefity:

 • úrokovú sadzbu vo výške 0,1 % p. a.;
 • úvery s dĺžkou financovania do 20 rokov s možnosťou predĺženia;
 • financovanie až do 100 % nákladov projektov, ktoré zabezpečia starostlivosť o životné prostredie;
 • nízke administratívne zaťaženie, avšak v medziach zákonov Slovenskej republiky pri podpore environmentálnych kapitálových riešení;
 • skrátený proces schvaľovania žiadosti o úver, bez zabezpečenia nehnuteľnosti;
 • bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky, alebo za monitoring úveru;
 • záväzky z úveru z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo VÚC;
 • možnosť vyplatiť úver z dodatočne schválenej dotácie od Envirofondu.

Dotácie na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu

Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť 149,5 milióna EUR na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka.

Žiadateľmi, môžu byť výrobcovia tepla alebo výrobcovia tepla, ktorí sú zároveň výrobcami elektrickej energie.

Bližšie informácie o dotáciách nájdete TU.

Dotácie na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Environmentálny fond zverejnil taktiež výzvu na podávanie žiadostí na získanie dotácie v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry.

Výzvu môžete nájsť TU.

::       ÚGKK pripravilo edukačné video k portálu Geoportál

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) vytvoril edukačné video, v ktorom približuje zaujímavé informácie o práci s webovou stránkou Geoportál, kde sa nachádzajú údaje z oblastí, ako geodetické základy a kataster nehnuteľností.

Každej z týchto oblastí je venovaná samostatná sekcia.

Video približuje početné možnosti, ktoré portál ponúka a obsahuje užitočné rady a praktické znázornenia.

Pre prehratie videa kliknite SEM.

::       ÚVO pokračuje v ďalších vzdelávacích aktivitách

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravil pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov zhrnutie jeho metodickej a vzdelávacej činnosti za 2. štvrťrok 2022, obsahujúce najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej a vzdelávacej práce Inštitútu verejného obstarávania.

ÚVO sa v zhrnutí zaoberá napríklad nárastom cien jednotlivých komodít v stavebníctve, ktoré v značnej miere ovplyvňujú prebiehajúce ale aj ukončené postupy verejného obstarávania. ÚVO sa v rámci svojej metodickej činnosti venoval tejto problematike a snažil sa pomôcť verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ako by sa s výrazným nárastom cien mali vysporiadať.

V nadväznosti na uvedené vypracoval ÚVO usmernenie, ktoré nájdete TU.

Zamestnanci ÚVO vypracovali a zverejnili ďalšiu infografiku, tentokrát išlo o revízne postupy, ktorá sa týka najdôležitejších zmien v oblasti revíznych postupov. Kompletné zosumarizované vzdelávacie materiály k Veľkej novele, teda všetky všeobecné usmernenia, podcasty a infografiky, nájdete TU.

 Zhrnutie informácii k 2. štvrťroku 2022 nájdete TU.

::       Obnova rodinných domov ako súčasť boja proti klimatickej a energetickej kríze

Obnova rodinných domov tvorí súčasť plánu obnovy za účelom boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí taktiež životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie.

Návratnosť investícií do znižovania emisií sa odzrkadlí najmä v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a rovnako tak aj zdravia.

Bližšie informácie a postupnosť krokov, ako získať príspevok na obnovu domu nájdete TU.