Bratislava 20. januára 2023 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy dáva do pozornosti predovšetkým informáciu ÚRSO o regulovaných cenových položkách v elektroenergetike a v plynárenstve, a tiež o regulovaných cenách tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) na rok 2023.

Z dotačných schém upozorňuje na výzvu MH SR na poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023, ako aj na výzvu SIEA zameranú na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Vášmu záujmu by rovnako nemali ujsť ani prijaté novely viacerých energetických právnych predpisov, a to napríklad novely Zákona o energetike alebo Cenovej vyhlášky v plynárenstve.

V aktuálnom monitoringu envirolegislatívy upozorňuje na návrh novely Zákona o posudzovaní vplyvov.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike áno
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom áno
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) áno
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve NOVÁ
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike áno
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (bude nahradená vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike) nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (s účinnosťou od 1.1.2023 nahradená vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla) áno
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

::       Novela Zákona o energetike

Dňa 8.12.2022 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 433/2022 Z. z. zverejnený zákon,  ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike) a ktorým sa menia a dopĺňajú aj niektoré ďalšie dotknuté zákony.

Predmetná novela prináša najmä tieto zmeny:

 • určuje pravidlá pre určenie a inkaso povinného peňažného plnenia, pre ktoré sa zvolilo označenie „odvod z nadmerných príjmov“;
 • zavádza povinnosť označovania ruskej ropy dodanej do SR ropovodom a ropných výrobkov vyrobených z takejto ropy, ako aj povinnosť vedenia evidencie nakladania s takto označenými výrobkami;
 • zavádza sa inštitút tzv. krízovej regulácie, ktorý sa zaraďuje do Zákona o regulácii pod mimoriadnu reguláciu.

Prijatá novela upravuje aj postup a podmienky pre uplatnenie cenovej regulácie za regulované činnosti v tepelnej energetike určením limitu nárastu ceny a rozširuje použitie ustanovení Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR na pokrytie rozdielu cien tepla.

Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 8.12.2022, okrem niektorých jej ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 5.2.2023.

Sprievodná dokumentácia k prijatej novele je k dispozícii na tomto odkaze. Prijatý zákon č. 433/2022 Z. z. v platnom znení je dostupný TU.

::       Novela Cenovej vyhlášky v plynárenstve

Dňa 16.12.2022 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 450/2022 Z. z. zverejnená vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (ďalej len „Cenová vyhláška v plynárenstve“). Prijatá Cenová vyhláška v plynárenstve nahrádza doterajšiu vyhlášku ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovovala cenová regulácia v plynárenstve pre predchádzajúce regulačné obdobie.

Cenová vyhláška v plynárenstve určuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky plynu, rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Vyhláška okrem iného novelizuje tiež Pravidlá trhu (vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z.) , kedy ruší ustanovenie § 76 ods. 10 Pravidiel trhu týkajúce sa sadzby za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie pre koncového odberateľa plynu v domácnosti.

Cenová vyhláška v plynárenstve je účinná od 16.12.2022 s výnimkou ustanovenia § 11, ktorý je účinný od 1.1.2023.

Dôvodová správa k prijatej Cenovej vyhláške v plynárenstve je dostupná TU. Samotné znenie vyhlášky je dostupné TU.

::       Nová Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve

Dňa 16.12.2022 v Zbierke zákonov SR bola pod č. 451/2022 Z. z. zverejnená vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve.

Vyhláška vo všeobecnosti ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v plynárenstve okrem dodávky plynu, rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Vyhláška je účinná od 16.12.2022.

Dôvodová správa k vyhláške je dostupná TU a samotná vyhláška je dostupnáTU.

::       Novela Vyhlášky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla

Dňa 28.12.2022 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 503/2022 Z. z. zverejnená vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) (ďalej len „Vyhláška“), ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Predmetná Vyhláška zrušuje doterajšiu vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovovala teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Vyhláška prináša najmä tieto zmeny:

 • zavádza kontrolný mechanizmus pre maximálny rozdiel nákladov na vykurovanie v rámci bytového domu;
 • upravuje pravidlá rozpočítavania nákladov na dodané teplo v bytových domoch;
 • upravuje spôsob určenia náhradnej spotreby tepla v bytovom dome;
 • zavádza intervaly pre rozhodovanie spotrebiteľov o výške základnej a spotrebnej zložky v rámci rozpočítavania množstva nákladov na teplo na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov alebo určených meradiel na meranie tepla;
 • zavádza nový spôsob rozpočítavania nákladov za teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla;
 • vymedzuje ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Vyhláška je účinná od 1.1.2023. Jej znenie je dostupné na tomto odkaze.

Dôvodová správa k prijatej Vyhláške, vrátane ďalšej sprievodnej dokumentácie, je dostupná TU.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Vláda SR prijala nariadenie k maximálnym cenám pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu a výške taríf

Dňa 20.12.2022 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 465/2022 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Prijaté nariadenie určuje maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov, ktorými sú odberatelia elektriny a plynu mimo domácnosti ako sú napr. zariadenia sociálnych služieb, zaradenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku a pod.

Nariadenie zároveň zabraňuje nárastu taríf pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov elektriny, ktoré by mali nepriaznivý dopad na výšku koncovej ceny elektriny pre tieto subjekty. Nariadenie rovnako stanovuje rámec pre zabezpečenie kompenzácie pre dotknuté subjekty v súvislosti s opatreniami krízovej regulácie.

Prijaté nariadenie stanovuje najmä:

Na základe tohto nariadenia sú podľa slov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien energií, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami stanovenými ÚRSO v cenových rozhodnutiach pre rok 2023.

Prijaté nariadenie vlády SR je účinné od 20.12.2022.

Dôvodová správa k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je k dispozícii TU.

::       Nariadenie vlády SR k limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Dňa 20.12.2022 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 464/2022 Z. z. zverejnené  nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Následne bolo nariadenie novelizované nariadením vlády SR zverejneným v Zbierke zákonov SR pod č. 523/2022 Z. z. dňa 31.12.2022.

Vláda SR ustanovila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch v nadväznosti na ust. § 45j Zákona o regulácií (zákon č. 250/2012 Z. z.), v zmysle ktorého platí, že regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť výroba, distribúcia  a/alebo dodávka tepla, a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením

Vláda SR stanovila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane DPH.

Uvedené znamená, že výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 1.1.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Čo sa týka dodávky tepla v systémoch CZT pre ďalšie skupiny odberateľov tepla, tieto nie sú predmetom uvedeného naradenia vlády SR a zostávajú naďalej regulované na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí ÚRSO.

V tejto súvislosti podotýkame, že MH SR zároveň už aj vyhlásilo výzvu na poskytnutie dotácie pre dodávateľov tepla, ktorej sa venujeme v nasledujúcich častiach tohto monitoringu. 

Nariadenie vlády SR č. 464/2022, v znení novely č. 523/2022 Z. z., je účinné od 31.12.2022.  

Prijaté nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, je dostupné TU.

::       MH SR zverejnilo výzvu na získanie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu ceny tepla

Dňa 9.1.2023 vyhlásilo MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla z kapitoly MH SR.

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023, ktorý bol nariadením vlády SR č. 464/2022 Z. z. stanovenývo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane DPH.

Oprávneným žiadateľom na získanie dotácie je dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1.1.2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím.

Výzva obsahuje opis mechanizmu pre poskytovanie dotácie pre dodávateľov tepla vrátanie poskytovania prostriedkov na mesačnej báze počas nadchádzajúceho roku 2023.

Lehota na predkladanie žiadostí o dotáciu je do 31.12.2023. Disponibilný objem zdrojov je stanovený na 394 800 000 EUR.

Znenie výzvy je dostupné na TOMTO odkaze.

::       SIEA otvorila výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 22.12.2022 otvorila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Znenie tejto výzvy jek dispozícii TU.

Prostredníctvom danej výzvy môžu podniky požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzva sa zameriava na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Upozorňujeme však, že táto podpora sa týka výlučne projektov s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je vyčlenených 10 miliónov eur.

Výzva by mala byť otvorená až do vyčerpania alokácie a žiadosti je preto možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 31.1.2023.

V tejto súvislosti uvádzame, že k predmetnej výzve sa uskutoční dňa 11.1.2023 v Bratislave aj informačný seminár, prístupný bude aj online. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu registrovať na stránke www.siea.sk prostredníctvom registračného formulára, ktorý je dostupný TU.

Viac informácií k otvorenej výzve sa dozviete na tomto odkaze.

::       ÚRSO vydal usmernenie pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľov distribučnej siete k zmenám týkajúcim sa prevádzkových poriadkov

Dňa 12.12.2022 ÚRSO vydal usmernenie pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľov distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, ktorým upozorňuje na zmeny týkajúce sa prevádzkových poriadkov.

ÚRSO na svojom webovom sídle upozorňuje, že dňa 1.10.2022 nadobudla účinnosť novela Zákona o energetike (zákon č. 256/2022 Z. z.), ktorá má vplyv na súčasný proces schvaľovania prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS) a prevádzkovateľov distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu (LDS).

V zmysle platnej legislatívy sú prevádzkovatelia MDS a LDS, ktorí majú prevádzkový poriadok schválený ÚRSO, povinní predložiť ÚRSO na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku do 90 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V zmysle Zákona o energetike ďalej platí, že ak prevádzkovateľ MDS alebo LDS nepredkladá návrh prevádzkového poriadku na schválenie ÚRSO, alebo ak ÚRSO návrh prevádzkového poriadku neschváli, je prevádzkovateľ MDS alebo LDS povinný prevziať vzorový prevádzkový poriadok zverejnený na webovom sídle ÚRSO.

ÚRSO odporúča prevádzkovateľom, ktorí majú schválený prevádzkový poriadok podľa vzorového prevádzkového poriadku bez doplnenia osobitných podmienok, prevziať vzorový prevádzkový poriadok bez potreby schvaľovania ÚRSO. V prípade prevzatia vzorového prevádzkového poriadku je potrebné ÚRSO zaslať „Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku“ a „Návrh na zrušenie rozhodnutia úradu o schválení prevádzkového poriadku“. Uvedené dokumenty budú zároveň návrhom na začatie konania o vecnej regulácii vo veci zrušenia aktuálne platných rozhodnutí ÚRSO, ktorými ÚRSO schválil prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov MDS a LDS.

Bližšie informácie k danej problematike sa dočítate na tomto odkaze.

::       Pripravuje sa ďalšia pomoc pre podniky na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a plynu

Dňa 29.12.2022 zverejnilo MH SR správu, že vypracovalo a Európskej komisii predložilo ďalší návrh pomoci, ktorá je zameraná na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu. Táto forma pomoci má byť určená pre hospodárske subjekty, vrátane väčších a energeticky náročných firiem na Slovensku.

MH SR informuje, že pripravovaná schéma pomoci vychádza z Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú prijala Európska komisia ešte 23.3.2022.

Pripravovaná schéma ponúka 4 možnosti pomoci, ktoré sa líšia podmienkami a intenzitou. Pokiaľ ide o oprávnenosť žiadosti, tá sa bude posudzovať napríklad aj podľa algoritmu, do ktorého bude vstupovať spotreba, jednotková cena za rok 2021 a 2022. Podmienkou vyplatenia pomoci bude v 3 zo 4 možností medziročný pokles EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou) oproti roku 2021, a to minimálne o 30 % a viac. Čo sa týka výpočtu oprávnených nákladov, ten je daný dočasným rámcom stanoveným Európskou komisiou a nedá sa ho zmeniť.

O danú pomoc momentálne nie je možné žiadať, nakoľko sa najprv vyžaduje jej schválenie Európskou komisiou a následne aj vládou SR.

Viac k pripravovanej pomoci zo strany MH SR sa dočítate na tomto odkaze.

::       ÚRSO informuje o regulovaných cenových položkách v elektroenergetike na rok 2023

ÚRSO rozhodol o regulovaných cenových položkách v elektroenergetike na rok 2023 a vypracoval prehľad, ktorý má prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách.

Regulované cenové položky predstavujú ceny za sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) ako aj o ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.

ÚRSO informuje, že v roku 2023 dochádza k celkovému zvýšeniu sieťových poplatkov v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov elektriny pripojených na nízkom napätí.

Čo sa týka domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, tým sa na základe mimoriadnych opatrení vlády SR časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši cca o 5 %, pričom sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022.

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) v jednotlivých pásmach koncovej spotreby sa na rok 2023 zvyšuje o cca 60 % v porovnaní s rokom 2022.

Poplatky za prístup a distribúciu elektriny sú na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2022, výrazne však narástli náklady na straty v distribúcii.

Poplatky za prístup a prenos elektriny, vrátane poplatku za straty v prenose, sú nezmenené v porovnaní s rokom 2022. 

Výška tarify za systémové služby (TSS) narástla o cca 60 % oproti roku 2022, na výšku 10,132 Eur/MWh. 

Maximálna regulovaná cena dodávky elektriny pre domácnosti vzrastie v priemere o cca 5 %. V prípade ostatných zraniteľných odberateľov, ako napr. odberatelia mimo domácností s limitom ročnej spotreby elektriny do 30 MWh, bytové kotolne, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty, a pod., maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny vzrastie v priemere o viac ako šesťnásobok.

V tejto súvislosti pripomíname, že vláda SR prijala dňa 15.12.2022 nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým boli stanovené cenové stropy na jednotlivé položky koncovej ceny elektriny na rok 2023. Na základe tohto nariadenia sú dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien energií, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami stanovenými ÚRSO v cenových rozhodnutiach pre rok 2023. 

V prípade domácností, dodávatelia uplatnia maximálnu regulovanú cenu za dodávku elektriny stanovenú úradom, t. j. nárast o cca 5 %, pričom ostatné cenové položky – distribúcia, TSS a TPS – ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Ak sa nezmenia cenové položky mimo regulačného rámca ÚRSO (odvod do Národného jadrového fondu alebo DPH), celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa zmení iba nepatrne, cca o 2,5 %, v porovnaní s rokom 2022.

V prípade vybraných zraniteľných odberateľov elektriny uvedených v nariadení vlády SR č. 465/2022 Z. z. (napr. zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, …), uplatnia dodávatelia cenníky za dodávku elektriny tak, aby bol medziročný nárast variabilných sadzieb a fixných platieb približne rovnaký ako u domácností. Ostatné regulované cenové položky koncovej ceny – distribúcia, TSS a TPS – tiež ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Z tohoto dôvodu dopady na koncovú cenu elektriny pre tieto skupiny odberateľov budú podobné ako u domácností.

Viac k danej problematike sa dočítate na tomto odkaze.

::       Regulované cenové položky v plynárenstve na rok 2023

ÚRSO dňa 4.1.2023 rozhodol aj o cenách za distribúciu plynu ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.

Čo sa týka distribúcie plynu, vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o cca 200 %. Pretože zatiaľ čo úroveň infraštruktúrnych nákladov na prevádzku distribučnej siete ostáva stabilná, výrazne narástli náklady na nákup zemného plynu pre účely pokrytia fyzických strát v distribučnej sieti, keďže prevádzkovateľ distribučnej siete nakupuje plyn na neregulovanom trhu.

V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov však platí, že na základe mimoriadnych opatrení vlády SR sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia v priemere len o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu. Dňa 15.12.2022 vláda SR prijala nariadenie č. 465/2022 Z. z., na základe ktorého sú dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám zraniteľných odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien za dodávku plynu.

Pokiaľ ide o prepravu plynu, regulované poplatky za prepravu plynu pre domácnosti ostávajú nezmenené v porovnaní s rokom 2022.

Pri dodávke plynu pre domácnosti a iných zraniteľných odberateľov vzrastiemaximálna regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 v priemere o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2022. Dôvodom je, že ÚRSO v regulovaných cenách dodávky plynu zohľadnil oprávnené náklady dodávateľov na nakúpený plyn pre svojich zraniteľných odberateľov v súlade s platnou legislatívou. Dodávatelia totiž nakupujú plyn na voľnom trhu, kde trhové ceny plynu za rozhodujúce obdobie vzrástli v priemere o viac ako 350%.

Ostatné regulované poplatky – za distribúciu a prepravu plynu – sa, aj v prípade domácností, uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu a legislatívneho rámca cenovej regulácie dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov úradu na rok 2023. 

Viac k danej problematike sa dočítate na tomto odkaze.

::       Regulované ceny tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom na rok 2023

ÚRSO prostredníctvom svojho webového sídla dňa 5.1.2023  informoval, že do konca roku 2022 vydal z 333 cenových návrhov teplárenských spoločností 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) na rok 2023. Tieto pokrývajú asi 73 % podielu dodávok tepla v systémoch CZT v SR.

V priemere podľa zistení ÚRSO dochádza k celkovému zvýšeniu maximálnych regulovaných cien tepla pre všetkých odberateľov tepla v CZT systémoch o 112 %, a to s výraznými cenovými rozdielmi medzi lokalitami CZT v závislosti od použitých palív, veľkosti odberov tepla a pod.

Pokiaľ však ide o odberateľov tepla v bytových objektoch, aj v prípade tepla platí, že skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla v roku 2023 sazáklade mimoriadnych opatrení vlády SR zvýšia maximálne o 20 Eur na MWh, vrátane DPH, voči cenám naposledy schváleným alebo určeným úradom pre rok 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

ÚRSO prostredníctvom svojho webového sídla ďalej informuje, že v 50 lokalitách CZT s najmenšou zmenou ceny tepla v roku 2023 sa cena tepla v priemere zníži o 2 % v porovnaní s rokom 2022, v 50 lokalitách CZT s najvyššou zmenou ceny tepla v roku 2023 sa cena tepla v priemere zvýši o 243 % v porovnaní s rokom 2022, v približne 200 lokalitách CZT, kde sú pripojené aj domácnosti v bytových objektoch, cena tepla vzrastie v priemere o 92 % v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou pre rok 2022 (z toho v 55 lokalitách CZT je nárast ceny tepla menší alebo rovný 20 Eur/MWh, vrátane DPH).

Najväčší vplyv podľa slov ÚRSO na cenu tepla v roku 2023 majú variabilné náklady zohľadňujúce náklady na palivo potrebné na výrobu tepla a predstavujú až 84 % celkových nákladov na výrobu tepla.

Porovnávajúc rok 2022, variabilné náklady teplárenských spoločností sa zvýšili až o 153%, pričom objemy tepla ostávajú stabilné. Kľúčovým faktorom bol nárast cien zemného plynu a drevnej štiepky, z ktorých sa vyrobí takmer 72 % tepla v CZT systémoch na Slovensku. Teplárenské spoločnosti nakupujú potrebné palivá na voľnom trhu, kde ceny energií medziročne vzrástli niekoľkonásobne.

V prípade ďalších skupín odberateľov tepla z CZT systémov budú dodávatelia uplatňovať ceny tepla na  základe cenových rozhodnutí úradu na rok 2023.  

Viac k danej problematike sa dočítate na tomto odkaze.

::       SEPS má nové cenové rozhodnutia a aktualizované Technické podmienky

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) zverejnila na svojom webovom sídle informácie o vydaní nasledovných rozhodnutí ÚRSO:

 • rozhodnutie ÚRSO č. 0083/2023/E, ktorým ÚRSO určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb (dostupné TU);
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0327/2022/E, ktorým ÚRSO rozhodol o zmene ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny pri uplatňovaní cien od 28. 12. 2022 do konca 5. regulačného obdobia (do 31. decembra 2022) (dostupné TU);
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2022/E-EU, ktorým ÚRSO udeľuje výnimku z článku 16 odsek 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou (dostupné TU).

Viac k vyššie uvedeným rozhodnutiam vydaným ÚRSO spoločnosti SEPS sa dočítate TU.

Následne, dňa 20.12.2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok spoločnosti SEPS vyplývajúce zo zosúladenia znenia s ustanoveniami Zákona o energetike platnými od 1.10.2022, ako aj zo zmien v aplikačnej praxi. Aktualizované dokumenty spoločnosti SEPS sú dostupné TU.

Dňa 16.12.2022 boli zo strany spoločnosti SEPS zverejnené tiež Pravidlá výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Dokument sa nachádza TU

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Prebieha MPK k návrhu novely Zákona o posudzovaní vplyvov

Dňa 22.12.2022 začalo prebiehať medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Zákona o posudzovaní vplyvov).

Cieľom návrhu zákona je zrýchlenie niektorých procesov v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré je potrebné absolvovať pri osobitných zásahoch do zemskej kôry na využívanie geotermálnej energie, avšak bez využitia geotermálnej vody.

Cieľom zákona je zrýchliť proces, ktorý v konečnom dôsledku umožní využívať geotermálne teplo, ktoré môže byť následne využívané na vykurovanie domácností či verejných budov v danej obci či lokalite. Zároveň sa v banskom zákone upravujú niektoré procesné aspekty pri procesoch dobývania ložísk ropy alebo zemného plynu za účelom zrýchlenia a zefektívnenia vyhľadávania a povoľovania ťaženia z takýchto ložísk.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2022/827) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely Zákona o posudzovaní vplyvov a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Zákona o integrovanej prevencii

Dňa 13.12.2022 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Zákon o integrovanej prevencii).

Doterajšia právna úprava upravuje, že uzavretie a rekultiváciu skládok odpadov zabezpečia tie štátne orgány, ktoré vydali povolenia na ich prevádzkovanie.

V praxi to znamená, že jeden a ten istý orgán zabezpečí vypracovanie, prípadne aktualizáciu projektu na uzavretie skládky odpadov, vydanie príslušného povolenia, realizáciu potrebných stavebných úkonov a po ukončení procesu vydá potvrdenie o uzavretí skládky odpadov, pričom bude zároveň povinný uzavretú skládku odpadov monitorovať, a to až tridsať rokov po jej uzatvorení a rekultivácii.

Na základe tejto právnej úpravy, pokiaľ by sa príslušnému orgánu nepodarilo zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov v lehote stanovenej v jeho vlastnom povolení, bol by povinný sám sebe uložiť sankciu vo forme pokuty.

Uvedené rozpory by mal odstrániť predložený návrh zákona prenesením povinnosti zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov na ministerstvo, ktoré môže uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov, prípadne jej časti alebo jej následným monitoringom poveriť niektorú z organizácií vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ministerstvo alebo ním poverená organizácia prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečí všetky úkony, potrebné na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov alebo jej časti. Monitoring a následnú starostlivosť o uzavretú skládku odpadov alebo jej časť sa bude realizovať prostredníctvom podnikateľského subjektu, disponujúceho oprávnením na výkon takejto činnosti.

Náklady na uzavretie, rekultiváciu a následný monitoring skládky odpadov nebude  ministerstvo ani poverená organizácia hradiť z vlastných prostriedkov, ale využije prostriedky z účelovej finančnej rezervy. V prípade nedostatočnej účelovej finančnej rezervy budú ministerstvu poskytnuté potrebné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bude ministerstvo následne vymáhať od prevádzkovateľa, zodpovedného za uzatváranú skládku.

Za účelom zabránenia špekulatívnym prevodom majetku, ktorým by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, ktorú zabezpečilo ministerstvo, bude prevod majetku a majetkových práv, súvisiacich s činnosťou skládky odpadov, podmienený súhlasom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, resp. okresného úradu.

Návrh zákona rieši aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu fyzickými osobami a podnikateľskými subjektami. Bez ohľadu na to, či takáto osoba umiestňuje odpad na vlastnom pozemku alebo pozemku vo vlastníctve iného subjektu, po preukázaní nezákonného umiestňovania odpadu bude táto osoba povinná na základe rozhodnutia okresného úradu zabezpečiť zhodnotenie, príp. zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na vlastné náklady a prostredníctvom subjektu, ktorý je na takúto činnosť oprávnený.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2022/725) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely Zákona o integrovanej prevencii a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Dňa 6.12.2022 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Cieľom návrhu vyhlášky je predovšetkým úprava podrobností o vážení zmesového odpadu a triedených komunálnych odpadov v nadväznosti na schválenie zákona č. 216/2021 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh vyhlášky upravuje spôsoby, ktorými môže zberová spoločnosť zabezpečiť požiadavky obce na váženie zmesového odpadu a triedených zložiek komunálnych odpadov, vyzbieraných na jej území.

Návrh vyhlášky ustanovuje aj podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. Upravuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov poskytujú údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2022/765) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely vyhlášky a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.