Bratislava 20. júna 2022 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na zverejnenie nových výziev pre oblasť energetiky, a to Výzvu Ministerstva hospodárstva SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a Výzvu SEIA zameranú na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

V súvislosti so stále pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou na trhu s plynom a elektrinou dávame do pozornosti správu Ministerstva hospodárstva SR, podľa ktorej má Slovensko zabezpečené dodávky plynu do konca budúceho roka, pričom závislosť Slovenska od zemného plynu by v súčasnosti vďaka prijatým opatreniam mala byť znížená až o 65 %.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac máj 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac máj 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       MH SR podporí výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dňa 12.5.2022 vyhlásilo prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti.

MH SR takýmto spôsobom plánuje zvýšiť podiel vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2026 minimálne o ďalších 120 MW.

V rámci daného projektu by malo zo strany MH SR dôjsť k poskytnutiu finančnej podpory úspešným žiadateľom v celkovej výške 18 mil. EUR s maximálnou možnou podporou 3 mil. Eur pre jeden projekt, pričom uvedená suma bude následne navyšovaná prostredníctvom ďalších plánovaných výziev až na sumu 122 mil. Eur.

Zámerom MH SR je podporiť inštaláciu nových OZE s inštalovaným výkonom od 500 kW do 50 MW. Pre získanie podpory v danom prípade nebude posudzovaná technológia inštalovaného zariadenia, ale cena na výrobu elektriny, pričom náklady na vyrobenú megawatthodinu by nemali byť vyššie ako 27 EUR. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre priznanie podpory zariadeniu bude tiež udržateľnosť výroby a miera ochrany prírody.  

O poskytnutie podpory sa môžu uchádzať fyzické alebo právnické osoby v rámci celého Slovenska. Výška podpory však bude v jednotlivých krajoch rôzna. Projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, zatiaľ čo projekty v ostatných krajoch Slovenska budú mať nárok na podporu vo výške až 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

Uzatvorenie tejto výzvy je naplánované na 12. júla 2022.

Podrobnejšie informácie ku vyhlásenej výzve vrátane výzvy samotnej nájdete na tomto odkaze.

::       SEIA vydala usmernenie k výzve na podporu výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v marci 2022 otvorila výzvu na podporu výstavby zariadení s využitím OZE, o otvorení ktorej sme informovali v rámci Monitoringu za mesiac marec 2022. V súvislosti s touto výzvou SEIA dňa 24.5.2022 prostredníctvom svojho webového sídla informovala o vydaní Usmernenia s číslom 1, ktoré bližšie upravuje podmienky tejto otvorenej výzvy.

Usmernenie mení (i) maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku (NFP), (ii) upravuje osobitnú zmluvnú podmienku zakotvenú v Zmluve o poskytnutí NFP, (iii) upravuje možnosti autorizácie predkladaného formuláru žiadosti o NFP a v neposlednom rade (iv) spresňuje a dopĺňa formulácie v rámci dokumentácie k výzve.

Pripomíname, že výzva na podporu výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE je momentálne otvorená do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Usmernenie č. 1 k výzve je dostupné na tomto odkaze.

Viac k oznamu SEIA ku zverejneniu usmernenia sa dočítate TU.

::       Zverejnená výzva SEIA na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny čaká na svoje vyhlásenie

SEIA na svojom webovom sídle zverejnila schému štátnej pomoci na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Táto štátna pomoc v sume 10 mil. EUR by mala prispieť k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, pričom by táto podpora mala slúžiť k výstavbe zariadení na území menej rozvinutých regiónov SR.

Podľa harmonogramu výziev zverejneného na webovom sídle je vyhlásenie výzvy naplánované na mesiac jún 2022. Doposiaľ však k vyhláseniu výzvy neprišlo.

Harmonogram výziev implementovaných SIEAspolu so zverejnenou výzvou na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny je dostupný na tomto odkaze.

::       ÚRSO plánuje prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku regulovaných subjektov v plynárenstve, elektroenergetike a teplárenstve

ÚRSO dňa 3.5.2022 informoval o tom, že v dôsledku extrémneho nárastu cien plynu a elektriny sa zameria na náklady a zisk regulovaných subjektov v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva aj teplárenstva.

Keďže znižovaním distribučných alebo prenosových poplatkov podľa slov ÚRSO nie je možné plne kompenzovať nárast trhových cien, ÚRSO plánuje pristúpiť k prehodnocovaniu výšky oprávnených nákladov a primeraného zisku regulovaných subjektov.

Podľa slov ÚRSO by pri súčasnej tendencii rastu trhových cien energií mohli regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % v porovnaní so súčasnými cenami, v prípade tepla sa predpokladá nárast ceny až o vyše 40 %.

Dopady trhových cien na domácnosti by v prípade elektriny mohla podľa ÚRSO vo veľkej miere znižovať zlacnená cena z podpísaného Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s.. Problém však nastáva v prípade plynu, kde cenovo primeraný zdroj zemného plynu, tak ako tomu je v prípade elektriny, absentuje.

Zverejnené oznámenia ÚSRO k danej problematike nájdete TUTU.

::       Podľa MH SR Slovensku nehrozí výpadok dodávky plynu minimálne do konca budúceho roka

Podľa tlačovej správy MH SR zo dňa 27.5.2022 Slovensku v súčasnosti nehrozí žiaden výpadok dodávky plynu, nakoľko je dodávka zabezpečená až do konca budúceho roka.

MH SR v správe uvádza, že Slovenský plynárenský priemysel (SPP) uzatvoril zmluvu na dodávky nórskeho zemného plynu, ktoré pokryjú 32 % súčasnej spotreby plynu a zmluvy na dodávky tankerov na LNG plyn, ktoré pokryjú 34 % spotrebu plynu na Slovensku. Závislosť Slovenska na zemnom plyne by tak mala byť znížená o 65 %.

Podľa vyjadrenia MH SR Slovensko ďalej počíta aj s využívaním poľského terminálu na LNG plyn. V súčasnosti sa ale stále čaká na dokončenie dostavby slovensko-poľského plynovodu.

Slovensko však naďalej kupuje aj plyn z Ruska, a to predovšetkým z dôvodu, že potrebuje maximálnymi dennými limitmi napĺňať zásobníky plynu. Podľa MH SR by SPP malo mať do 10. júla tohto roka v zásobníkoch všetok plyn, ktorý potrebuje na zimnú sezónu, teda do konca marca 2023.

Čo sa týka ceny plynu, začiatkom júna plánuje MH SR spoločne s SPP informovať o cene plynu, ktorú SPP ponúkne slovenským domácnostiam na budúci rok.

Predmetná správa MH SR je dostupná na tomto odkaze.

::       OKTE zverejnilo predbežné znenie Národného energetického mixu

Na základe Zákona o energetike spoločnosť OKTE zverejňuje na svojom webovom sídle tzv. Národný energetický mix.

Národný energetický mix vo všeobecnosti predstavuje prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine a slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi.

Spoločnosť OKTE aktuálny predbežný Národný energetický mix zverejnila dňa 30.5.2022 na svojom webovom sídle. Z dôvodu meškania výsledkov od poskytovateľa dát je aktuálne zverejnený národný energetický mix  len predbežným výsledkom z dát dostupných do 21.4.2022 a jeho finálna podoba by mala byť známa na začiatku júna 2022. 

Predbežný národný energetický mix je zverejnený TU. Predmetný oznam spoločnosti OKTE je dostupný na tomto odkaze.

::       OKTE mení cenník za sprostredkovanie OTC transakcií

Spoločnosť OKTE dňa 31.5.2022 zverejnila informáciu o tom, že od 1.7.2022 mení cenník za sprostredkovanie vykazovania transakcií zrealizovaných mimo organizovaného krátkodobého trhu (tzv. OTC transakcie).

Nový cenník nájdete zverejnený na tomto odkaze.

V aktuálnom monitoringu envirolegislatívy dáva advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS do pozornosti návrh Vyhlášky o odpadoch a Nariadenie o výške poplatkov za odpad.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac máj 2022 publikované žiadne zmeny z vyššie uvedených právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Vládny kabinet schválil nové Nariadenie o výške poplatkov za odpad

Dňa 27.5.2022 bol MŽP predložený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (Nariadenie o výške poplatkov za odpad).

Nariadenie bolo následne dňa 8.6.2022 uznesením vlády Slovenskej republiky schválené.

Cieľom návrhu nariadenia je upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky odpadov pred ich recykláciou.

Úprava poplatkov sa týka tých druhov odpadov, ktoré majú podstatný vplyv na množstvo stavebných odpadov.

Ide o betón (17 01 01), zmesi betónu (17 01 07), bitúmenové zmesi (17 03 02), tehly (17 01 02), škridly (17 01 03) a zmiešané odpady zo stavieb (17 09 04). Pri výkopovej zemine a kamenive sa umožňuje jej recyklácia, preto sa zvyšuje sadzba za skládkovanie z aktuálnych 7 eur za tonu na 8 eur od 1. júla 2022, od roku 2023 na 10 eur za tonu a od roku 2024 na 15 eur za tonu. V prípade stavebných odpadov ako betón, tehly alebo škridly dochádza k zvýšeniu zo súčasných 8 eur na 25 eur za tonu od 1. júla 2022, od roku 2023 na 30 eur za tonu a od roku 2024 na 35 eur za tonu.

Kompletnú dokumentáciu k nariadeniu nájdete TU.

Vyhodnocuje sa MPK k návrhu Vyhlášky o stavebných odpadoch

Dňa 26.05.2022 začalo prebiehať vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP) o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (Vyhláška o stavebných odpadoch).

Návrh Vyhlášky o stavebných odpadoch tvorí súčasť reformy nakladania so stavebným odpadom.

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov.

V návrhu vyhlášky sa ustanovujú požiadavky na oddelené zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, ale aj požiadavky na prevádzkovanie mobilných zariadení na spracovanie stavebných odpadov.

Návrhom vyhlášky sú ustanovené špecifické požiadavky pre zaradenie ako vedľajší produkt nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránené asfaltové zmesi  a odstránené stavebné materiály. V návrhu vyhlášky sa ustanovujú podrobnosti o ohlásení začiatku a ukončenia demolačných prác prostredníctvom jednoduchého formulára.

Dátum účinnosti návrhu vyhlášky je navrhnutý na 1. júla 2022 z dôvodu priamej väzby na reformu nakladania so stavebným a demolačným odpadom.

Znenie návrhu vyhlášky si môžete pozrieťTU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať TU.