Bratislava 25. marca 2024 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy dáva do pozornosti predovšetkým návrh zákona, ktorý má novelizovať zákon o regulácií, zákon o energetike ako aj ďalšie energetické predpisy, a návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA).

Rovnako dáva do pozornosti usmernenia MH SR týkajúce sa poskytovanie kompenzácií dodávateľom a vybraným účastníkom trhu s elektrinou a plynom. Upozorňuje aj na nový vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov MDS, na uskutočnené verejné konzultácie k prevádzkovým poriadkom SSD a ZSD a účinnosť nového prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS.

V neposlednom rade vám v rámci noviniek dáva do pozornosti aj nový článok  nášho kolegu Jozefa Hudáka, ktorý sa bližšie pozrel na aktuálnu problematiku uzatvárania PPA zmlúv v energetike (Power Purchase Agreement).

Viac o týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac február 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1.   ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 92/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 107/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 207/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (Pravidlá trhu s elektrinou) nie
Vyhláška ÚRSO č. 208/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu s plynom) nie
Vyhláška ÚRSO č. 230/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č.450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 370 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností nie
Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z.  ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov SR v uplynulom mesiaci. V mesiaci február 2024 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Návrh zákona, ktorým sa menia zákon o regulácii, zákon o energetike a súvisiace energetické predpisy

            V elektronickej zbierke zákonov bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko existujúcich zákonov z oblasti energetiky. Návrh zákona sa zameriava na zmenu zákona č. 250/2012 Z.  z. o regulácii (ďalej len „zákon o regulácii“), zákona č. 657/2004 Z.  z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon o tepelnej energetike“), zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „zákon o podpore OZE“) a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (ďalej len „zákon o energetike“). Novelou zákona o regulácii by malo dôjsť k rozšíreniu právomocí a kontrolných kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví(ďalej len„ÚRSO“), s cieľom posilniť jeho postavenie a zintenzívniť výkon štátneho dozoru.

            Okrem toho sa novelizuje aj oblasť cenovej regulácie, kde sa navrhuje rozšíriť cenovú reguláciu o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, a určité zmeny nastanú aj v rámci procesných pravidiel v konaní o cenovej regulácii. Zmeny sa ďalej navrhujú aj pre dodávateľov energií, a to napríklad ohľadom základného rámca cenovej regulácie dodávky elektriny a plynu, ich oznamovacích/informačných povinností voči ÚRSO a odberateľom, ako aj ohľadom náležitostí vyúčtovacích faktúr za združenú dodávku energií a pod.

            V zákone o tepelnej energetike sa navrhujú doplniť ustanovenia, ktoré upravujú odpojenie odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa tepla. Zároveň má novela zabezpečiť, aby štátny dozor v tejto oblasti vykonával ÚRSO.

            V zákone o podpore OZE sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa tzv. ostrovných zariadení, ktoré fungujú mimo trhu s elektrinou. Aj v tomto prípade má ÚRSO prevziať kompetencie pri výkone štátneho dozoru.

            Zmeny v zákone o energetike sú zamerané na posilnenie práv a ochrany spotrebiteľov v energetickom sektore. Návrh dopĺňa ustanovenia týkajúce sa povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a prechodu právomoci v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO. Okrem toho sa upravujú požiadavky na zariadenia na výrobu elektriny na základe kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov, ako aj frekvenčné nastavenie týchto zariadení.

            Navrhovaný zákon má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2024.

            Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

            V súvislosti s (aktuálnymi) kompetenciami ÚRSO v kontrolnej činnosti dávame do pozornosti článok nášho kolegu, Jozefa Hudáka, s názvom ÚRSO a kontrola v sieťových odvetviach z decembra 2023, v ktorom sa bližšie venuje priebehu kontroly zo strany ÚRSO.  

::        Návrh vyhlášky, ktorou sa menia a dopĺňajú Pravidlá trhu s plynom

        V elektronickej zbierke zákonov bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete  (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“).

V nových Pravidlách trhu s plynom by sa mali upraviť:

 • podrobnosti pri zmluvných vzťahoch v rámci prístupu do prepravenej siete a prepravy plynu,
 • podmienky ochrany zraniteľných odberateľov plynu,
 • štruktúra informácií o zabezpečenom množstve plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu,
 • zmluvné náležitosti pri zmluvách o dodávke plynu,
 • spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných a vyhodnotených údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania, ako aj uchovávanie údajov o spotrebe prevádzkovateľmi sietí,
 • postup a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, formy a obsahu uchovávaných údajov.

            Podľa dostupných informácií je predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania určený na apríl 2024.

            Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, je možné sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh vyhlášky, ktorou sa menia a dopĺňajú Pravidlá trhu s elektrinou

        V elektronickej zbierke zákonov bola zverejnená aj predbežná informácia k návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

            Predložený návrh Pravidiel trhu s elektrinou by mal zohľadňovať zmeny na vnútornom trhu s elektrinou v nadchádzajúcom období, a to najmä:

 • proces zmeny bilančnej skupiny,
 • zodpovednosť za odchýlku a vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou, ak dochádza k prenášaniu zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,
 • procesno-technické úpravy a optimalizáciu procesov, ktoré súvisia s novými účastníkmi a činnosťami na trhu s elektrinou: aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, nezávislý a integrovaný agregátor, poskytovanie flexibility, prevádzkovanie zariadení na uskladňovanie elektriny a iné s tým spojené oblasti,
 • úpravu procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničným obstarávaním a poskytovaním podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a iné s tým spojené oblasti,
 • podmienky pripojenia elektroenergetických a odberných elektrických zariadení
  do sústavy,
 • podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie,
 • spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste elektriny a ich uchovávanie, 
 • postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, formu a obsah uchovávaných údajov.

Termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je predbežne stanovený na apríl 2024.

            Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Návrhy vyhlášok, ktorými sa menia štandardy kvality

            Dňa 1.3.2024 boli v elektronickej zbierke zákonov publikované predbežné informácie k pripravovaným vyhláškam, ktorými sa menia a dopĺňajú:

 • vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.;
 • vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.;
 • vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

            Cieľom jednotlivých vyhlášok je spresnenie definícií, doplnenie nových štandardov kvality a sprísnenie tých súčasných.

            Novely jednotlivých vyhlášok si kladú za cieľ tiež odstrániť niektoré byrokratické prekážky a zvýšiť ochranu odberateľov.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania vyššie uvedených noviel vyhlášok je stanovený na jún 2024.

            Stav aktuálneho legislatívneho procesu novely vyhlášky ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu ukončeného pripomienkovania predbežnej informácie, je možno sledovať na tomto odkaze.

            Stav aktuálneho legislatívneho procesu novely vyhlášky ÚRSO 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu ukončeného pripomienkovania predbežnej informácie, je možné sledovať na tomto odkaze.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu novely vyhlášky ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu ukončeného pripomienkovania predbežnej informácie, je možné sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA)

Dňa 15.2.2024 bol v elektronickej zbierke zákonov zverejnený návrh pripravovaného zákona, ktorý upravuje a rozširuje platný zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“).

Účelom navrhovaného zákona je odstrániť tzv. goldplating (t.j. stav keď implementovaná slovenská právna úprava ide nad rámec minimálnych požiadaviek príslušných európskych predpisov), priblížiť sa k hlavnému cieľu smernice č. 2011/92/EK o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len „smernica EIA“), ako aj zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov – zisťovacie konanie, určenie rozsahu hodnotenia a samotné posudzovanie vplyvov na životné prostredie – pri súčasnom posilnení odbornej stránky posudzovania a zabezpečenia úplnej účasti verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Podľa dôvodovej správy súčasný zákon o EIA bol schválený skoro pred 20 rokmi a bol novelizovaný viac ako 20-krát, pričom najvýznamnejšie zmeny boli prijaté po schválení novej smernice EIA a jej významnej revízii v roku 2014. Napriek tomu, že mnohé aspekty z revidovanej smernice EIA boli implementované, novela zákona EIA nezohľadnila jasné rozdelenie procesov spojených s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, ktoré boli stanovené v smernici EIA (konkrétne rozdelenie zisťovacieho konania – screeningu, určenia rozsahu hodnotenia a samotného procesu posudzovania vplyvov). Doteraz používaný a momentálne zastaraný model uplatňovania týchto procesov v praxi bol viackrát príčinou neopodstatnených prieťahov a stagnácie EIA procesov v Slovenskej republike.

Novela zákona EIA preto navrhuje v súlade so smernicou EIA jednoznačné oddelenie procesu zisťovacieho konania a určenia rozsahu hodnotenia od samotného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, s cieľom zjednodušiť a znížiť počet súvisiacich procesných krokov a zároveň zaviesť presnejšiu reguláciu požiadaviek na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov s cieľom priblížiť slovenskú právnu úpravu k európskej smernici EIA. Zákonodarca plánuje v rovnakom duchu zmeniť a doplniť aj niektoré prílohy zákona EIA.

Aktuálny stav legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, je možné sledovať na tomto odkaze.

Viac o tom, aké konkrétne zmeny prinesie novela zákona EIA, sa môžete dočítať v našom článku, ako aj v Monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy za mesiac február 2024

::     MH SR zverejnilo usmernenie na poskytovanie kompenzácie vybraným účastníkom trhu s elektrinou a plynom v súvislosti so stanovením maximálnej výšky taríf pre koncových odberateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) na svojom webovom sídle zverejnilo usmernenie na poskytovanie kompenzácie vybraným účastníkom trhu s elektrinou a plynu v súvislosti so stanovením maximálnej výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu v roku 2024.

Cieľom usmernenia je naplniť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu.

Vydané usmernenie je záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktorí účtujú tarify pre odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu na základe rozhodnutí ÚRSO a na ktorých sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia vlády.

Viac k usmerneniu sa dozviete TU.

::     MH SR zverejnilo usmernenie na poskytovanie kompenzácie dodávateľom elektriny/plynu v súvislosti s dodávkou pre vybraných zraniteľných odberateľov

Dňa 12.2.2024 sa na webovom sídle MH SR objavila informácia o verzii č. 2 usmernenia MH SR na poskytovanie kompenzácií dodávateľom elektriny/plynu v súvislosti s dodávkou elektriny/ plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny/plynu realizovaných v roku 2024.

Dôvodom prijatia usmernenia je naplnenie cieľov nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia.

Toto usmernenie je záväzné pre všetkých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn vybraným zraniteľným odberateľom plynu, na ktorých sa vzťahuje predmetné nariadenie vlády.

Viac o usmernení sa dozviete TUTU.

::        ÚRSO zverejnilo nový vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov MDS

Upozorňujeme, že dňa 9.2.2024 bol na webovom sídle ÚRSO zverejnený nový vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav.

Nový vzorový prevádzkový poriadok nájdete TU.

::     SSD ukončila ďalšiu verejnú konzultáciu ku zmene jej prevádzkového poriadku

Dňa 27.2.2024 zverejnila spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“) na svojej webovej stránke oznámenie o začatí verejnej konzultácie k návrhu jej prevádzkového poriadku.

Dňa 28.2.2024 SSD spustila verejnú konzultáciu k návrhu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0015/2023/E-PP zo dňa 29. decembra 2023. Táto konzultácia trvala 10 pracovných dní od 28. februára 2024 do 12. marca 2024. V súčasnosti SSD vyhodnocuje pripomienky doručené v rámci stanovenej lehoty.

Viac k návrhu nového prevádzkového poriadku SSD nájdete TU.

::     Prevádzkový poriadok ZSD čaká ďalšia zmena

Dňa 4.3.2024 oznámila aj spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „ZSD“) na svojom webovom sídle, že dňa 4.3.2024 začala verejnú konzultáciu zmeny jej prevádzkového poriadku.

ZSD informuje, že  posledným dňom na zaslanie pripomienok je 15.3.2024.

Návrh prevádzkového poriadku ZSD, ku ktorému bolo možné zaslať pripomienky, je možné nájsť na webovom sídle prevádzkovateľa ZSD TU.

Viac o zmenách prevádzkového poriadku ZSD sa dočítate TU.

 ::     SIEA informuje o obmedzeniach pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) na svojom webovom sídle zverejnila informácie o príležitostiach a obmedzeniach pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku.

Cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa SIEA, je poskytnúť podporu pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít. Na druhom projektovom workshope prezentovali výsledky SWOT analýzy, ktorá mapuje fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku. Taktiež boli predstavené príklady dobrej praxe a pripravované podporné mechanizmy. Výsledky SWOT analýzy identifikovali silné a slabé stránky energetických komunít v zahraničí a na Slovensku.

Energetické komunity umožňujú fyzickým osobám, malým a stredným podnikom a samosprávam spoločne investovať do zariadení na využívanie OZE a zdieľať vyrobenú elektrinu. Ich výhody spočívajú v znížení závislosti od dovozu energie, podpore lokálnej výroby a spotreby energie, ako aj zvyšovaní aktívneho zapojenia občanov. Vytváranie a prevádzkovanie energetických komunít prináša výzvy spojené s legislatívnymi, technickými a ekonomickými aspektmi.

Slovensko je stále na začiatku implementácie energetických komunít, s legislatívnym rámcom z roku 2022. Očakáva sa aktualizácia existujúcej legislatívy a zavedenie spresnení pre lepšie fungovanie energetických komunít a spoločenstiev.

Viac k danej téme sa dočítate TU.

::     SEPS zverejnila desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy

Na webovom sídle Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (ďalej len „SEPS“) bol zverejnený dokument s názvom Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 až 2033.Dokument bol vypracovaný k aprílu 2023 v súlade s požiadavkami a postupmi podľa §29 zákona o energetike.

Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2024 – 2033 je k dispozícii TU.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

::       SEPS zverejnila nový prevádzkový poriadok

Na webovom sídle SEPS bola zverejnená informácia, že dňa 4. 3. 2024 nadobudla účinnosť zmena kapitoly 4 prevádzkového poriadku SEPS schválená rozhodnutím ÚRSO č. 0003/2024/E-PP zo dňa 1. 3. 2024. 

Úplné znenie prevádzkového poriadku SEPS s účinnosťou od 4.3.2024 je dostupné TU.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

::       Vyhodnotenie verejnej konzultácie zmeny prevádzkového poriadku OKTE

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“) oznámil, že v období od 5. februára 2024 do 9. februára 2024 prebehla verejná konzultácia týkajúca sa pripravovaného prevádzkového poriadku OKTE.

OKTE informuje, že do tejto verejnej konzultácie sa zapojilo 7 dotknutých účastníkov trhu a bolo vznesených celkovo 53 pripomienok, z ktorých bolo 10 plne alebo čiastočne prijatých.

Text pripomienok spolu s vyjadrením OKTE a vyhodnotením pripomienok je k dispozíciiTU.

OKTE zároveň oznamuje, že návrh jeho prevádzkového poriadku bol upravený na základe výsledkov verejnej konzultácie a je dostupný TU.

Bližšie informácie k oznamu OKTE sa dočítate TU.

::     ÚRSO upozorňuje na dôležité zmeny pri podávaní žiadostí a využívaní tlačív

            ÚRSO na svojom webovom sídle zverejnil informáciu týkajúcu sa zmien v procese podávania žiadostí a využívania tlačív.

            Od 16.2.2024 ÚRSO vyzýva všetky subjekty, ktoré podliehajú regulácii, aby používali nové tlačivá a elektronické formuláre, ktoré sú dostupné na webovom sídle ÚRSO.

            Tieto pripravené tlačivá by nemali mať zmenenú formu a sú len adaptované na ďalšie efektívne spracovanie informácií.

            ÚRSO vyzýva regulované subjekty, aby všetky žiadosti zasielali vo formáte XLSX (Microsoft Excel), ktorý je k dispozícii na webovom sídle ÚRSO v predpísanej podobe. ÚRSO zároveň vyžaduje, aby jednotlivé súbory mali názov v súlade s predpísaným vzorom a v správnej forme, pričom názov súboru má obsahovať špecifický identifikátor, napríklad – „žiadosť  Návrh ceny výrobcu elektriny z OZE (O_00003)“.

            ÚRSO zdôrazňuje, že v prípade, ak žiadosť nebude podaná vo formáte XLSX, existuje reálna hrozba, že nebude spracovaná. Aj keď je stále možné podávať žiadosti tradičnou cestou prostredníctvom pošty, elektronický spôsob je preferovaný a odporúčaný pre rýchlejšie spracovanie a efektívnejšiu komunikáciu.

            Bližšie informácie k novinkám zavedeným ÚRSO sa dočítate TU.

::     ÚRSO presadzuje zmeny v prospech odberateľov pri zmene dodávateľa energií

Dňa 28.2.2024 ÚRSO na svojom webovom sídle oznámil svoj zámer upraviť podmienky týkajúce sa zmeny dodávateľa energií. Tlačová správa uvádza, že nové vedenie ÚRSO hodnotí súčasnú legislatívu o zmene dodávateľa energií ako nevýhodnú pre odberateľov, a preto už iniciovalo významné zmeny v tejto oblasti.

ÚRSO pri tom poukazuje najmä na súčasný postup, podľa ktorého môžu odberatelia požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy do 31. marca daného roka, pričom táto zmena nadobúda účinnosť až od 1. januára nasledujúceho roka. Ak odberateľ v stanovenom termíne neukončí zmluvu, automaticky sa mu predlžuje na nasledujúci kalendárny rok.

Vzhľadom na zjavné nevýhody tejto právnej úpravy pre odberateľov sa ÚRSO rozhodlo iniciovať zmenu zákona o energetike. Táto zmena, okrem iného, zruší ustanovenie o lehote do 31. marca, čím poskytne odberateľom väčšiu flexibilitu pri zmene dodávateľa energií.

ÚRSO informuje verejnosť, že o ďalšom legislatívnom vývoji bude priebežne informovať. V súčasnosti však stále platí existujúca právna úprava, a preto odberatelia, ktorí si prajú zmeniť dodávateľa energií, musia tak urobiť do 31. marca 2024.

Bližšie informácie k danej téme sa dočítate TU.

::     Jadrová energia bola Medzinárodnou energetickou agentúrou uznaná ako čistý energetický zdroj

        MH SR informovalo o výsledkoch ministerského zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry (ďalej len „IEA“). V priebehu tohto zasadnutia sa po prvýkrát dosiahlo uznanie jadrovej energie ako čistého energetického zdroja, čo sa odráža v záveroch tohto významného stretnutia.

Hlavnými témami diskusie boli výzvy a príležitosti súvisiace s transformáciou energetického sektora na riešenie klimatických zmien. Diskutovalo sa o urýchlení prechodu na uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom pozornosť bola venovaná aj nedávnym záverom Konferencie OSN o zmene klímy (COP28) v Dubaji. Dôležitou súčasťou rokovaní boli aj otázky týkajúce sa energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok ropy, zemného plynu a elektriny počas prechodu na čistú energiu. Zdôraznené boli tiež témy podpory nových technológií, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE), energetickej efektívnosti a zabezpečenia prístupu k dôležitým nerastným surovinám.

Závery tohto zasadnutia IEA predstavujú historický krok v prospech jadrovej energie, ktorá sa teraz oficiálne uznáva ako čistý a dôležitý prídavok k plneniu globálnych energetických cieľov.

Bližšie informácie k danej téme sa dočítate TU.

Monitoring stavebníctva a envirolegislatívy za mesiac február 2024.

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS aj tento mesiac prináša aktuálny prehľad vyhlášok k stavebným predpisom. Upozorňuje aj na najzásadnejšie navrhované zmeny v novele zákona EIA. Taktiež si nenechajte ujsť prehľad schválených zmien v stavebnej legislatíve.

Viac o týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa dozviete v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac február 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) nie
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 – § 565 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách nie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania nie
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní nie
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe nie
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nie
Vyhláška SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti nie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve nie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov nie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia nie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti nie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov nie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu nie
Vyhláška č. 401/2007 Zb. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol nie
Vyhláška č. 311/2009 Z. z. o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu nie
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko nie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nie
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách nie
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov nie
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách nie
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie nie
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nie
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch nie
Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov nie
Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z. nie
Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nie
Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí nie
Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov nie
Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona nie
Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nie
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd nie
Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd nie
Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac. V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac február 2024 publikované žiadne zmeny z vyššie uvedených právnych predpisov. Zaujať by vás však mohli aj naše ďalšie novinky.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Aktuálny prehľad prípravy vyhlášok k stavebným predpisom

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstvo dopravy SR pripravujú k novým stavebným predpisom viacero vyhlášok, ktoré majú za cieľ zmodernizovať a zjednotiť postupy pri navrhovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavieb.

Z uvedeného dôvodu pre vás sledujeme všetky relevantné vyhlášky (vrátane schválených) a aktuálne štádia ich legislatívneho procesu.

Aktuálny stav legislatívneho procesu vyhlášok k stavebným predpisom nájdete v nasledovnej tabuľke:

  Názov vyhlášky Číslo a aktuálny stav legislatívneho procesu Odkaz na vyhlášku/legislatívny proces
1. Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 11.10.2023   Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.
2. Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výstavbe PI/2023/263 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
3. Návrh vyhlášky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb PI/2023/264 Ukončenie predprípravnej fázy   Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
4. Návrh vyhlášky o dokumentácii stavieb PI/2023/265 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
5. Návrh vyhlášky o všeobecných technických požiadavkách na stavby PI/2023/266 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
6. Návrh vyhlášky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov LP/2024/37 Vyhodnotenie MPK Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
7. Návrh vyhlášky o obsahu a forme žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti LP/2024/14 Vyhodnotenie MPK Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
8. Návrh vyhlášky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu LP/2024/19 Vyhodnotenie MPK Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
9. Návrh vyhlášky o informačnom systéme (URBION) PI/2023/291 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
10. Návrh vyhlášky o vzoroch formulárov používaných informačným systémom LP/2024/31 Vyhodnotenie MPK Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
11. Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení stavieb PI/2023/318 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.
12. Návrh vyhlášky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe PI/2023/227 Ukončenie predprípravnej fázy Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU. Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

Za posledný mesiac došlo k zmene v prípade nasledovných návrhov:

 • vyhlášky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. Od 20.2.2024 prebieha k danej vyhláške vyhodnotenie MPK.
 • vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používaných informačným systémom územného plánovania a výstavby (tzv. URBION). Od 10.2.2024 prebieha k danej vyhláške vyhodnotenie MPK.

Ak sa chcete o pripravovaných a schválených vyhláškach dozvedieť viac, dávame do pozornosti náš článok Prehľad vyhlášok k novým stavebným predpisom. V prípade akejkoľvek zmeny článok priebežne aktualizujeme.

::     Prebieha MPK k novele zákona EIA

Dňa 15.2.2024 sa začalo vyhodnocovanie MPK k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA, číslo legislatívneho procesu LP/2024/45). Pripravovaná novela mení zákon EIA v znení účinnom odo dňa 1.4.2024.

Podľa predkladateľa je účelom pripravovanej novely zákona EIA odstránením goldplatingu a priblížením hlavnému účelu smernice zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov,  pri súčasnom posilnení odbornej stránky posudzovania a zabezpečenia úplnej účasti verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Medzi najpodstatnejšie zmeny pripravovanej novely zákona možno zaradiť (i) úplné vylúčenie verejnosti zo zisťovacieho konania, (ii) zmeny v predmetoch posudzovania, (iii) úplne novú právnu úpravu zisťovacieho konania, (iv) zmeny v procese posudzovania vplyvov, a (v) novú prílohu č. 8, ktorá stanovuje činnosti a ich prahové hodnoty, pre ktoré je potrebné uskutočniť zisťovacie konanie, resp. povinné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

V prípade, ak sa chcete o plánovaných zmenách v zákone EIA dozvedieť viac, prečítajte si náš článok Taraba novelizuje zákon EIA. Aké zmeny chystá ministerstvo od mája?, v ktorom sme zhrnuli 5 najzásadnejších navrhovaných zmien v zákone EIA. O pripravovanej novele zákona EIA sme vás tiež informovali v monitoringu za mesiac január.

 Sprievodnú dokumentáciu k návrhu nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Parlament schválil zmeny v stavebnej legislatíve. Aké zmeny nás čakajú?

Národná rada SR dňa 13.2.2024 schválila vládny návrh zákona, ktorý mení stavebnú legislatívu. Schválená novela mení nielen aktuálne platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ale aj nové stavebné predpisy (zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe) a osobitné zákony súvisiace so stavebnou legislatívou (parlamentná tlač 148). Schválené znenie zákona je finálne a bude účinné od 1.4.2024.

Cieľom navrhovanej novely podľa predkladateľa bolo najmä oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (zákon o výstavbe) v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa preto odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025.

Ako teda budú vyzerať povoľovacie konania od 1.4.2024? V článku Parlament definitívne schválil zmeny v stavebnej legislatíve. Od apríla nás čaká nový režim sme spísali 10 najdôležitejších schválených zmien, o ktorých by ste mali vedieť:

O pripravovanej zmene stavebnej legislatívy sme vás tiež informovali v monitoringu za mesiac január.

Schválený zákon, ktorý novelizuje stavebné predpisy doteraz nebol vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Jeho finálne znenie však môžete nájsť na tomto odkaze.

::     Úrad pre územné plánovanie začal s testovaním systému URBION

        Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR pracuje na vývoji portálu územného plánovania (URBION), ktorý sa spustí 1. apríla 2024. Od februára začína úrad s prvým testovaním systému.

Informačný systém úradu okrem agendy územného plánovania bude pokrývať aj oblasť výstavby. Vzhľadom na plánované odsunutie účinnosti zákona o výstavbe sa v súčasnosti interné kapacity úradu plne sústreďujú na vývoj špecializovaného portálu pre územné plánovanie.

Informačný systém URBION by tak mal od 1.4.2024 spustiť najmä nasledovné formuláre územného plánovania:

dokumentácie;

O pripravovanom testovaní systému URBION sa viac dočítate na tomto odkaze.

::     MŽP zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele vodného zákona

        V dňoch 22.2.2024 až 26.2.2024 sa uskutočnilo MPK k predbežnej informácii Ministerstva životného prostredia (MŽP), k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (vodný zákon, číslo legislatívneho procesu PI/2024/42).

Cieľom pripravovanej novely vodného zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. Touto právnou úpravou sa podľa predkladateľa zavádza legislatívna zmena, ktorá vyplýva z návrhu Vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) zo 14. júla 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení a posúdení Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne z Reformy 1, čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR.

Sprievodnú dokumentáciu k predbežnej informácii nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Nové možnosti vyhľadávania v TED

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO) informoval o nových možnostiach vyhľadávania v systéme TED (Tenders Electronic Daily).

TED je pokročilým nástrojom zameraným najmä na podnikateľov, ktorí dodávajú tovary, služby a stavebné práce prostredníctvom verejného obstarávania. Obsahuje totiž informácie o verejnom obstarávaní v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátskych krajinách a v iných krajinách.

Nový portál obsahuje množstvo zlepšení, nových prvkov a rozšírených funkcií. Zoznam hlavných noviniek nájdete na tomto odkaze.

Za pozornosť stojí predovšetkým Expertné vyhľadávanie. To umožňuje vyhľadať zákazky podľa rozličných kritérií. Vyhľadávacie polia obsahujú preddefinovaný filter, ktorý obsahuje kategórie ako napríklad Obchodné príležitosti, Predmet zákazky, Postup a iné.

O novinkách vo vyhľadávaní v systéme TED sa viac dočítate na tomto odkaze.

::     Posúdenie bežnej dostupnosti v rozhodnutí Rady ÚVO

Dňa 13. 2. 2024 vydala Rada Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO) rozhodnutie č. 14876-9000/2023 v odvolacom konaní. Meritom tohto konania bolo posúdiť, či stavebné práce, obstarávané v rámci zákaziek č. 1 až 22 dynamického nákupného systému (DNS), spĺňajú požiadavku bežnej dostupnosti na trhu, a teda, či bol kontrolovaný oprávnený za účelom obstarania predmetných stavebných prác použiť DNS.

Rada konštatovala, že smernica, ani zákon o verejnom obstarávaní, nevylučuje použitie DNS na účely zadávania zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Rada mala taktiež za to, že smernica, ako ani zákon o verejnom obstarávaní, nebráni použitiu jedného DNS na zadávanie zákaziek na tovary, služby, či stavebné práce rôznej povahy (kategórie). V tejto súvislosti Rada uviedla, že pre určenie, čo možno považovať za stavebné práce bežne dostupné na trhu, nie je nevyhnutne potrebné preukázanie skutočnosti, že obstarávané stavebné práce boli určené na uspokojovanie bežných prevádzkových potrieb, keďže nejde o povinný definičný znak posúdenia bežnej dostupnosti na trhu.

O rozhodnutí Rady ÚVO sa viac dočítate na tomto odkaze.

::     Výzva z Programu Slovensko zameraná na sanáciu envirozáťaží 

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo jedenástu výzvu na čerpanie finančného príspevku z Programu Slovensko.

Výzva je zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží druhej fázy projektov, pri ktorých prechádza povinnosť sanácie na štát a ktorých prvá fáza bola podporená z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Na tento účel je alokovaných vyše 21 miliónov eur.

Oprávneným žiadateľom je výlučne Ministerstvo životného prostredia SR na realizáciu projektov na území Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

O výzve na sanáciu envirozáťaží sa viac dočítate na tomto odkaze.

::     Spustená súťaž na likvidáciu PBC sudov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo medzinárodný tender na zneškodnenie 150 ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite podniku Chemko Strážske. Ide o povinnosť, ktorú mu vláda uložila uznesením v januári. 

Ministerstvo zvolilo postup tzv. užšej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že viacerí potenciálni dodávatelia vzniesli požiadavku na podrobnú obhliadku lokality a odobratie vzoriek pre vypracovanie čo najkvalifikovanejšej ponuky.

Užšia súťaž je vyhlásená pre neobmedzený počet dodávateľov, pričom konečnú ponuku budú môcť predložiť dodávatelia spĺňajúci kvalifikačné predpoklady osobného postavenia a technickej spôsobilosti.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a odkaz na kompletné súťažné podklady sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a môžete ich nájsť  TU.

Predpokladaná hodnota tendra bez DPH je 594 375 eur. Žiadosti je možné podávať do 28.3.2024, do 10:00. Toxické látky by mali byť zneškodnené do dvanástich mesiacov od uzavretia zmluvy s úspešným dodávateľom.

Viac informácií o súťaži na likvidáciu PBC sudov sa dočítate na tomto odkaze.  

::     Zámer envirorezortu riešiť ilegálne studne

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje riešiť tému ilegálne postavených studní. Podľa ministra životného prostredia sú na Slovensku tisíce ilegálnych studní. Riešenie by podľa neho mohla predstavovať amnestia na studne.

Minister zároveň poukázal na klesanie spodných vôd, ktoré potrebuje mať MŽP pod kontrolou, či na nutnosť zaviesť iný manažment vodnej politiky.

Viac informácií o plánovanom riešení ilegálnych studní sa dočítate na tomto odkaze.

::     Eurokomisia chce zníženie emisií o 90% do roku 2040

Európska komisia na základe analýzy prínosov a nákladov odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Toto oznámenie neustanovuje právne záväzné povinnosti pre členské štáty EU, jeho cieľ je spustiť diskusiu, ktorá má vyústiť do legislatívy po júnových voľbách do Európskeho parlamentu.

Návrh by sa mal po väčšine realizovať prostredníctvom zachytávania emisií. Viacero krajín EÚ už navrhovaný cieľ podporili.

Viac informácií o pláne Eurokomisie znížiť emisie o 90% do roku 2040 sa dočítate na tomto odkaze.

::     Verejnosť si môže pozrieť stav najväčších projektov Plánu obnovy

Stav a napredovanie najväčších projektov z Plánu obnovy je možné sledovať v rozšírenom investičnom semafore dostupnom na tomto odkaze.

Pôvodný investičný semafor, ktorý monitoroval projekty s hodnotou nad 50 miliónov eur, bol rozšírený. Teraz obsahuje ďalších 28 investícií s hodnotou nad 20 miliónov eur. Ide tak celkovo o 31 projektov so súhrnnou hodnotou dve miliardy eur.

Semafor mapuje plnenie harmonogramu čiastkových krokov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli investície dokončené včas a v rozsahu, aký je potrebný pre naplnenie daného cieľa plánu obnovy. Takýmito krokmi je napríklad príprava projektovej dokumentácie, vyhlásenie verejného obstarávania či podpisy zmlúv so zhotoviteľmi stavby. V semafore sú znázornené splnené kroky ako aj také kroky, ktorých plnenie je oneskorené. V čase spustenia semaforu žiaden z najväčších investičných projektov nečelí priamemu ohrozeniu splnenia.

Okrem investičného semaforu môže verejnosť sledovať plnenie jednotlivých záväzkov, teda míľnikov a cieľov plánu obnovy, podľa žiadostí o platbu. Doteraz Slovensko zaslalo Európskej komisii štyri žiadosti o platbu za už splnené opatrenia. Doteraz sme obdržali prvé tri platby, a to v plnej výške, doma tak máme takmer dve miliardy eur za splnené míľniky a ciele.

Viac informácií o rozšírenom semafore sa dozviete na tomto odkaze.   

::     Envirorezort pripravuje novú adaptačnú stratégiu

Európska únia spustila projekt technickej podpory, ktorý má pomôcť Slovensku pri príprave novej národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia SR začalo v tejto súvislosti spolupracovať s medzinárodným tímom expertov z viacerých organizácií a konzultačných firiem.

Cieľom je do konca roku 2024 pripraviť systematickejšiu adaptačnú stratégiu. Aktivity podporené projektom môžu byť napríklad nasledovné:  

 • Posúdenie politík adaptácie na zmenu klímy;
 • Analyzovanie klimatických rizík a zraniteľnosti;
 • Vypracovanie návrhu novej adaptačnej stratégie;
 • Osvetové aktivity;
 • Návrh a realizáciu vzdelávacieho programu v rámci adaptácie.

Ministerstvo chce do projektu zapojiť čo najviac relevantných aktérov, ktorí sa budú môcť k projektu vyjadriť prostredníctvom diskusií a ďalších aktivít. Projektový tím je možné kontaktovať v anglickom či slovenskom jazyku na mailovej adrese slovakia.adaptation@trinomics.eu.

Viac sa dočítate na tomto odkaze.

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy, stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.