Bratislava 11. septembra 2020 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na prijatie novely Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov, ako aj na návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti, ktorým sa transponujú viaceré právne predpisy zo Zimného energetického balíčka. Krátky sprievodca Zimným energetickým balíčkom, je k dispozícii na tomto odkaze.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Novela Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov

Dňa 28.8.2020 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 233/2020 Z. z., ktorá novelizuje vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z. o zavádzania a prevádzke inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Aktuálne znenie Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov je k dispozícii na tomto odkaze.

Novela vyhlášky predĺžila čas, dokedy musia prevádzkovatelia regionálnych a miestnych distribučných sústav splniť povinnosť nainštalovať inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest, a to z pôvodnej lehoty 31.12.2020 až do 31.12.2021.

O návrhu tejto novely sme Vás informovali aj v Monitoringu energetickej legislatívy za mesiac júl 2020, ktorý si môžete prečítať tu.

Novela vyhlášky je účinná od 1.9.2020.

:: Návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti. Ide o rozsiahlejšiu novelu, ktorá má za cieľ transponovať hneď niekoľko európskych predpisov z oblasti energetiky označovaných ako Zimný energetický balíček. Jednou z piatich dimenzií Zimného energetického balíčka je aj problematika energetickej efektívnosti, v rámci ktorej sa má na úrovni EÚ dosiahnuť do roku 2030 zníženie energetickej spotreby o 32,5 %.

Novela má prioritne transponovať Smernicu o energetickej efektívnosti, ktorú mali členské štáty povinnosť transponovať do 25.6.2020 (okrem určitých výnimiek, pri ktorých je lehota stanovená do 25.10.2020).

Návrhom zákona sa taktiež ustanovujú pravidlá pre faktor primárnej energie pre elektrinu a upravujú sa pravidlá v oblasti energetických auditov v nadväznosti na požiadavky obsiahnuté v Nariadení o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

Súčasťou návrhu je aj transpozícia Smernice o energetickej hospodárnosti budov, a to v oblasti úpravy pravidiel pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1.1.2021. Legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

:: Praktický sprievodca Zimným energetickým balíčkom je dostupný na stiahnutie

Určite ste si všimli, že v monitoringu sa čím ďalej, tým viac začína spomínať tzv. Zimný energetický balíček. Je to súbor ôsmich nariadení a smerníc Európskej únie, ktorý zásadným spôsobom mení terajšiu tvár slovenskej a európskej energetiky. Tieto predpisy sa začínajú postupne transponovať aj do našich predpisov.

Ak chcete mať prehľad, aké legislatívne zmeny v dôsledku Európskeho práva v najbližšom období nastanú, mohol by vás zaujať praktický sprievodca Zimným energetickým balíčkom, ktorý pripravili právnici z POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. Jeho znenie bolo bol pred pár dňami sprístupnené vo formáte PDF na tejto webovej stránke.

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má nového člena Regulačnej rady

S účinnosťou od 1.8.2020 bol prezidentkou SR vymenovaný za nového člena Regulačnej rady Miroslav Dudlák. Nový člen Regulačnej rady nahradil Jána Hijja, ktorý zomrel dňa 24.12.2019. Regulačná rada má tak momentálne päť členov.

Krátku informáciu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví si môžete pozrieť na tomto linku.

:: Spoločnosť OKTE, a.s. má nový prevádzkový poriadok

Od 1.9.2020 vstupuje do účinnosti nový prevádzkový poriadok Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Nový prevádzkový poriadok reaguje najmä na nedávne prijatie novely Pravidiel trhu, o ktorej sme Vás informovali v monitoringu energetickej legislatívy za mesiac júl 2020, ktorý je dostupný na tomto odkaze. Rovnako sme pripravili aj článok, kde sme zhrnuli najdôležitejšie zmeny tejto novely, ktorý si môžete pozrieť na tomto linku.

Nový prevádzkový poriadok je dostupný na tomto odkaze.

:: Nastupujú noví podpredsedovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Od 15.9.2020 bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nových podpredsedov, ktorými budú Szabolcs Hodosy a Martin Horváth. Zároveň boli doterajší podpredsedovia Jozef Mihok a Milan Kubala ku dňu 14.9.2020 odvolaní zo svojich funkcií vládou SR.

Správu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde o tejto skutočnosti informuje, môžete nájsť pod týmto linkom.

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje novú regulačnú politiku

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zriadil za účelom prípravy novej Regulačnej politiky osobitnú Komisiu na prípravu Regulačnej politiky.

Úlohou tejto komisie bude vypracovanie dodatku k súčasnej Regulačnej politike a tiež vypracovanie novej Regulačnej politiky na rok 2022 a nasledujúce. Viac ďalších informácií o činnosti Komisie poskytne Úrad v najbližších týždňoch.

Informáciu Úradu nájdete pod týmto odkazom.