Bratislava 13. januára 2021 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorí si nemôžu uplatniť nárok na podporu doplatkom. Zároveň dáva do pozornosti vydanie nových cenových rozhodnutí pre distribučné spoločnosti a zmeny v niektorých prevádzkových poriadkoch.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE áno
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti áno
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::   Novela Zákona o podpore OZE

Dňa 19.12.2020 bola v Zbierke Zákonov SR pod č. 395/2020 Z. z. zverejnená novela zákona č. 309/2009 Zákon o podpore OZE. Návrh tejto novely schválili poslanci v Národnej rade SR dňa 25.11.2020, pričom o tejto skutočnosti sme Vás informovali v monitoringu za november 2020. Návrh zákona bol následne dňa 11.12.2020 podpísaný prezidentkou SR.

Novela zákona upravuje povinnosť uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív spôsobom, že pre roky 2021 a 2022 stanovuje referenčnú hodnotu na úroveň 0,3 %, a pre roky pre roky 2023 a 2024 na úroveň 0,5% .

Zákon o podpore OZE v znení tejto novely s účinnosťou od 1.1.20201 si môžete pozrieť TU.

::   Novela Zákona o energetickej efektívnosti

Dňa 29.12.2020 bola v Zbierke Zákonov SR pod č. 419/2020 Z. z. zverejnená novela Zákona o energetickej efektívnosti. Návrh tejto novely schválili poslanci v Národnej rade SR dňa 1.12.2020. Návrh zákona bol následne dňa 17.12.2020 podpísaný prezidentkou SR.

Cieľom novely zákona je vykonať transpozíciu niekoľkých právnych predpisov EÚ upravujúcich oblasť energetickej efektívnosti.

Novelou zákona sa mení predovšetkým (i) úprava pravidiel pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW, (ii) zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov, upravuje sa povinnosť inštalácie individuálnych meracích zariadení v budovách aj pre nové budovy, a (iv) úprava v oblasti energetických auditov ako aj ďalšie iné zmeny.

Zákon o energetickej efektívnosti v znení tejto novely s účinnosťou od 1.1.2021 si môžete pozrieť TU.

::   Zmeny v Zákone o tepelnej energetike

Dňa 29.12.2020 bol v Zbierke Zákonov SR zverejnený zákon č. 419/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Pre úplnosť uvádzame, že predmetná novela okrajovo mení aj znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Novela dopĺňa druhý bod prílohy zákona, v ktorom označuje ďalší preberaný právne záväzný akt Európskej únie, a to konkrétne Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Aktuálne znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike si môžete pozrieť na tomto odkaze.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::   ÚRSO zverejnil zoznam výrobcov zelenej elektriny, ktorí si nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom

Nedávno sme informovali o tom, že parlament schválil novelu Zákona o podpore OZE, ktorou sa zásadne upravila sankcia zániku práva na podporu doplatkom kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch. Mnohí výrobcovia týmto dostali druhú šancu do zaplatiť svoje nedoplatky na daniach a odvodoch v rozsahu podľa § 3b ods. 5 zákona podpore OZE, čím by im nárok na podporu doplatkom zostal zachovaný. Výrobcovia však museli svoje nedoplatky uhradiť v termíne do 1.11.2020, inak im právo na podporu zaniklo.

Novela Zákona o podpore OZE (okrem iného) stanovila povinnosť ÚRSO, aby na konci každého mesiaca zverejňoval a aktualizoval zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, ktorí si nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom v stanovenom období.

Na základe uvedenej povinnosti ÚRSO s účinnosťou k 30.11.2020 zverejnil zoznam celkovo 42 výrobcov zelenej elektriny, ktorí si kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom.

Oznam ÚRSO je dostupný TU a zoznam dotknutých výrobcov je dostupný TU.

::   ÚRSO informoval o určení hodnoty tarify za prevádzkovanie systému (TPS)

ÚRSO dňa 30.12.2020 zverejnil na svojej internetovej stránke novú výšku TPS, platnú od 1.1.2021. Nová hodnota TPS sa mení zo súčasnej hodnoty 23,621 EUR/MWh na hodnotu 23,7405 EUR/MWh.

TPS tvorí jednu zo zložiek koncovej ceny elektriny prostredníctvom ktorej odberatelia elektriny dotujú výrobu elektriny z OZE a KVET, ako aj výrobu elektriny z domáceho uhlia.

ÚRSO bude v priebehu tohto roka monitorovať situáciu na trhu ovplyvnenom dopadmi pandémie, pričom v prípade potreby výšku TPS znova upraví.

Zmena predstavuje nárast o 0,5 % a pre bežnú domácnosť znamená zvýšenie mesačných nákladov na elektrinu o cca 2,3 centa. V kombinácií s už prijatými zmenami v iných cenových zložkách elektriny však bežné domácnosti celkovo ušetria budúci rok na elektrine priemerne necelých 23 eur v porovnaní s rokom 2020 a domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, vyše 45 eur za rok.

Okolnosti, ktoré úrad zvažoval pri stanovení uvedených parametrov sú bližšie vysvetlené TU.

Oznámenie ÚRSO o stanovení TPS na rok 2021 a ďalšie podrobnosti sú dostupné TU.

::   Distribučné spoločnosti informovali o vydaní nových cenových rozhodnutí

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) na svojom webovom sídle informovala o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022. Oznam SSD je dostupný TU.

Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD) na svojom webovom sídle informovala o zverejnení cenového rozhodnutia ÚRSO zo dňa 23.12.2020, ktorým stanovil ceny za distribúciu platné pre všetky odberné miesta v segmente Domácnosti s platnosťou od 1.1.2021. Oznam VSD je dostupný TU.

VSD zároveň informovala aj o vydaní rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil s platnosťou od 1.1.2021 nový Cenník za pripojenie do distribučnej sústavy do 1 kV. Predmetné cenové rozhodnutie VSD je dostupné TU.

Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) na svojom webovom sídle zverejnila nový Cenník za distribúciu elektriny, ktorý bol schválený na základe rozhodnutia ÚRSO č.0110/2021/E zo dňa 23.12.2020. Nový cenník ZSD je dostupný TU.

ZSD zároveň zverejnila nový cenník pre pripojovacie poplatky pre napäťovú úroveň NN platné od 1.1.2021 do 31.12.2021, ktorý bol vyhotovený na základe cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0433/2017/E vydaného dňa 24.5.2017.

Nové pripojovacie poplatky ZSD určené pre nízke napätie platné od 1.1.2021 nájdete TU.

::   Zmeny v Prevádzkovom poriadku SEPS

Dňa 4.1.2021 spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy informovala o zmenách v Prevádzkovom poriadku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0013/2020/E-PP zo dňa 30.11.2020.

Zmeny v Prevádzkovom poriadku SEPS sú platné od 1.1.2021.

Rozhodnutie ÚRSO je dostupné TU a aktuálne znenie Prevádzkového poriadku je dostupné TU.

::   Zmeny v Technických podmienkach SEPS a vo výške tarify za poskytovanie systémových služieb (TSS) v elektroenergetike

SEPS na svojej webovej stránke oznámila zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (Technické podmienky). Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov.

Zmeny boli aktuálne vykonané v Dokumentoch A, B, E, F, N a O, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021.

Podľa vyjadrenia SEPS, zmeny a úpravy dokumentov Technických podmienok vyplynuli najmä z potreby ich ďalšieho zosúladenia so sieťovými predpismi a zapracovania z nich vyplývajúcich metodík záväzných pre účastníkov trhu. V dokumentoch boli vykonané aj ďalšie menšie zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe a technologického vývoja.

SEPS na svojej internetovej stránke zároveň informovala aj o nasledovných vydaných cenových rozhodnutiach, ktorým ÚRSO stanovil SEPS ceny za poskytovanie jednotlivých služieb na obdobie od 1.1.2021 do konca 5. regulačného obdobia:

SEPS informovala o zmenách v Technických podmienkach TU.

Nové cenové rozhodnutia ÚRSO týkajúce sa SEPS na rok 2021 nájdete TU.

::   OKTE informoval výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2022

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) na svojom webovom sídle informoval, že podľa Zákona o podpore OZE má výrobca elektriny právo na vykonanie zmenyuplatňovania podpory výkupom elektriny.

Zmenu uplatnenia podpory výkupom elektriny na rok 2022 môže výrobca uplatniť prostredníctvom oznámenia zúčtovateľovi podpory  (OKTE, a.s.), a to v lehote najneskôr do 31.1.2021. Výrobca v tejto lehote informuje OKTE o:

  • uplatnenie, alebo o

Podrobné informácie nájdete TU a vzor oznámenia TU.

::   Spoločnosť VSD má schválené nové znenie prevádzkového poriadku

Spoločnosť VSD na svojom webe informovala, že dňom 23.12.2020 nadobudlo účinnosť rozhodnutie ÚRSO o prevádzkovom poriadku VSD, a týmto aj samotný nový prevádzkový poriadok.

Aktualizované znenie prevádzkového poriadku VSD účinné od 23.12.2020 nájdete TU.

::   Účinnosť novely Pravidiel trhu

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť časť vyhlášky č. 181/2020 Z. z. ktorou sa menia a dopĺňajú tzv. Pravidlá trhu (t. j. Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom).

Aktuálne znenie Pravidiel trhu si môžete pozrieť na tomto odkaze. Zároveň dávame do pozornosti náš článok, v ktorom sme sa tejto zásadnej novele bližšie venovali. Článok je k dispozícii na tomto linku.

___________________________________________________________

   

Monitoring za mesiac december 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.