Bratislava 21. februára 2023 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy dáva do pozornosti predovšetkým prijatie viacerých nariadení vlády SR, ktorými sa napríklad ustanovujú (i) maximálne ceny a výšky taríf v rámci dodávky energií pre vybraných odberateľov, (ii) výšky stropov trhových príjmov pri predaji elektriny z vybraných zdrojov (resp. palív), (iii) pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET a iné. Zo strany ÚRSO došlo zároveň k vydaniu predbežného opatrenia, v ktorom sa rozhodlo o výške TSS a TPS na rok 2023. V aktuálnom vydaní monitoringu upozorňuje taktiež na novelu Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Taktiež upozorňuje na výzvu MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, ako aj iné (vydané prípadne ešte len plánované) výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac január 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (nahradená Vyhláškou č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu) nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (bude nahradená vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike) nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (nahradená vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla) nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

::       V mesiaci január 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Vláda SR prijala 2 nové nariadenia, ktoré novelizujú znenie nariadenia č. 465/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú maximálne ceny a výšky taríf pri dodávke energií pre vybraných odberateľov

Dňa 13.1.2023 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 16/2023 Z. z. publikované nové nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“), a následne dňa 3.2.2023  aj nové nariadenie vlády SR č. 37/2023 Z. z.

Obe vyššie uvádzané nové nariadenia menia a dopĺňajú nariadenie vlády SR č.465/2022 Z. z., ktorým saustanovujú:

O nariadení vlády SR č. 465/2022 Z. z. sme Vás informovali v Monitoringu za mesiac december 2022.

Čo sa týka nariadenia vlády SR č. 16/2023 Z. z., toto bolo podľa dôvodovej správy prijaté ako reakcia na stále pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dopady (predovšetkým) vo vzťahu k slovenským domácnostiam. Týmto nariadením vláda SR upravila postup určenia maximálnej ceny elektriny alebo plynu (obsiahnutý v predošlom nariadení vlády SR č. 465/2022 Z. z.) pre prípady, ak dodávateľ elektriny alebo plynu nemal pre rok 2022 schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky, resp. regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti.

Čo sa týka nariadenia vlády SR č. 37/2023 Z. z., toto špecifikuje text nariadenia č. 465/2022 Z. z. a zároveň zosúlaďuje postup pri určovaní výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu s nariadením vlády SR č. 19/2023 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 16/2023 Z. z. je účinné od 13.1.2023. Sprievodná dokumentácia spolu s dôvodovou správou k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze. Samotné nariadenie je dostupné TU.

Nariadenie vlády SR č. 37/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023. Sprievodná dokumentácia spolu s dôvodovou správou k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::       Vláda prijala nové nariadenie č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny

Dňa 17.1.2023 bolo v Zbierke zákonov SR bolo pod č. 19/2023 Z. z. uverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny (a podmienky ich uplatnenia) za časť:

Toto nariadenie bolo prijaté za účelom riešenia problému rastúcich cien plynu a elektriny vrátane dopadov týchto vysokých cien energií na odberateľov v domácnosti a na malých odberateľov.

Na základe prijatého nariadenia boli na rok 2023 ustanovené tieto ceny:

V zmysle vyjadrení Ministerstva hospodárstva SR prijatie tohto nariadenia má mať (okrem iného) za následok, že pokiaľ malí odberatelia už dostali od svojho dodávateľa zálohové faktúry vo vyššej sume ako určuje predmetné nariadenie vlády SR, takéto faktúry budú dodávateľmi stornované a odberateľom budú zaslané nové zálohové predpisy v súlade s cenami ustanovenými vyššie uvedeným nariadením. 

Nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z. z. je účinné od 18.1.2023.

Celá dokumentácia vrátane dôvodovej správy k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::       Vláda SR nariadením č. 39/2023 Z. z. ustanovuje pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET

Dňa 3.2.2023 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 39/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej:

 • VÚKVET“).

Predmetné nariadenie v rámci krízovej regulácie v energetike tak týmto ustanovuje výšku pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny:

 • z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy, ktorí zároveň poberajú (i) podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a majú (ii) prevzatú zodpovednosť za odchýlku výkupcom elektriny; a
 • VÚKVET, ktorí zároveň poberajú (i) podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a majú (ii) prevzatú zodpovednosť za odchýlku výkupcom elektriny.

Vyššie uvedené stanovenie pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny sa nevzťahuje na výrobu elektriny z VÚKVET zo zemného plynu a čierneho uhlia, pre rok 2023.

Nariadenie vlády SR č. 39/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023.

Dôvodová správa k tomuto nariadeniu vrátane ďalšej sprievodnej dokumentácie je dostupná na tomto odkaze. Nariadenie č. 39/2023 Z. z. je dostupné TU.

::       Vláda SR v nariadení č. 38/2023 Z. z. bližšie upravila niektoré ustanovenia týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov výroby a predaja elektriny

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 3.2.2023 pod č. 38/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa v súvislosti s tzv. „odvodom z nadmerných príjmov výrobcov elektriny“ustanovuje:

Odvod z nadmerných príjmov výrobcov elektriny bol do slovenského právneho poriadku zavedený novelou Zákona o energetike (č. 433/2022 Z. z.), o ktorej sme Vás informovali v Monitoringu za mesiac december 2022.

Zatiaľ čo predmetná novela Zákona o energetike (v ust. § 25a až § 25k) ustanovuje všeobecné pravidlá pre uplatňovanie a správu odvodu z nadmerných príjmov výrobcov elektriny, predmetné nariadenie vlády SR konkrétnejšie ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny vrátane spôsobu preukazovania stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny, určuje výšky stropov trhového príjmu pre vymedzené zdroje a palivá a iné.

Nariadenie vlády SR č. 38/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023.

Dôvodová správa k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::       Zo strany ÚRSO stále nedošlo k vydaniu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike

Ako sme Vás už informovali v našom poslednom monitoringu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ešte dňa 30.9.2022 predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike. Nová cenová vyhláška má nahradiť doterajšiu cenovú vyhlášku ÚRSO č. 18/2017 Z. z., podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v 5. regulačnom období (t.j. v rokoch 2017 až 2022).

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike má ustanoviť novú cenovú reguláciu v elektroenergetike, a to na 6. regulačné obdobie, pričom podľa pôvodných plánov mala byť v účinnosti už od 1.1.2023 (až do 31.12.2027).

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike bude upravovať rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Cenová vyhláška sa naďalej nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania a jej aktuálny stav možno sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa spolu s návrhom novej cenovej vyhlášky sú dostupné na tomto odkaze.

::       ÚRSO predbežným opatrením rozhodol o výške TSS a TPS na rok 2023

Dňa 16.1.2023 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej lej „OKTE“) na svojom webovom sídle informoval, že ÚRSO na základe vydaného predbežného opatrenia „provizórne“ určil tarify za poskytovanie systémových služieb (TSS) a za prevádzku systému (TPS), a tona obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Výška TSS narástla o cca 60 % na výšku 10,132 Eur/MWh a výška TPS v jednotlivých pásmach koncovej spotreby sa rok 2023 zvyšuje o cca 60 % v porovnaní s rokom 2022.

Podľa tohto rozhodnutia (predbežného opatrenia) sa postupuje pri uplatňovaní cien od 1.1.2023 do 31.12.2023, ak ÚRSO toto predbežné opatrenie nezruší po pominutí dôvodov, pre ktoré bolo vydané, alebo nevydá vo veci príslušné cenové rozhodnutie.

Predbežné opatrenie ÚRSO č.: 0008/2023/E-PR zo dňa 30.12.2022 vydané pre regulovaný subjekt OKTE je dostupné TU.

::       Povinnosť výrobcov elektriny voči ÚRSO

ÚRSO na svojom webovom sídle upozornilo výrobcov elektriny o ich povinnosti poskytovať ÚRSO podľa § 27 ods. 2 písm. r) Zákona o energetike každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Tlačivo pre účely povinného hlásenia údajov výrobcami elektriny, aktualizované a doplnené o položku SK NACE kód je dostupné TU

Vyplnené hlásenie je každý výrobca elektriny povinný zaslať elektronicky na e-mailovú adresu ÚRSO: hlasenia@urso.gov.sk a zároveň písomne poštou na adresu sídla ÚRSO. 

Viac k oznamu ÚRSO sa dočítate TU.

::       MH SR vyhlásilo výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) vyhlásilo dňa 9.1.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla z kapitoly MH SR.

Prostredníctvom danej výzvy poskytne MH SR dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023, vďaka čomu sa majú zabezpečiť stabilné dodávky tepla pre všetkých koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, a to prostredníctvom pokrytia rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou ÚRSO a cenou tepla, ktorú určila vláda SR svojím nariadením. 

Výzva určuje, že oprávneným žiadateľom dotácie je regulovaný subjekt (dodávateľ tepla), ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím.

Vykonávanie výzvy upresňuje manuál MH SR pre dodávateľov tepla v súvislosti s vykonávaním predmetného nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, ktorý je dostupný TU.

Lehota na predkladanie žiadostí o túto dotáciu je určená do 31.12.2023.

Finančné zdroje vyčlenené pre danú výzvu predstavujú sumu vo výške 394,8 mil. EUR.

Predmetná výzva MH SR je zverejnená TU.

Viac informácií k poskytnutiu danej dotácie sa dočítateTU

::       Prehľad cien energií pre rok 2023 vypracovaný MH SR

MH SR zverejnilo na svojom webovom sídle všeobecný prehľad jednotlivých vládou SR prijatých opatrení a nariadení, ktoré boli schválené pre jednotlivé subjekty, či už domácnosti, zraniteľných odberateľov alebo podnikateľov, nazvaný ako Prehľad pomoci pre elektrinu, plyn a teplo.

Daný prehľad MH SR je dostupný na tomto odkaze.

Viac k tlačovej správe MH SR k danej téme sa dočítate na tomto odkaze.

::       MH SR pripravuje finančnú pomoc aj na rok 2023

MH SR dňa 10.1.2023  informovalo o svojich aktivitách v boji s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku v minulom roku 2022 a o plánoch pomoci na rok 21023.

MH SR konkrétne informovalo, že v roku 2022 vyhlásilo prvú výzvu vo výške 40 mil. EUR na pomoc v boji s vysokými cenami energií pre energeticky náročné podniky, ktorá bola vyplatená 138 firmám. Následne MH SR vyhlásilo v zmysle schémy pomoci 2.1 Dočasného krízového rámca Európskej komisie výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. Koncom roka zaslalo MH SR Európskej komisii ďalšiu schému pomoci tzv. 2.4 v zmysle Dočasného krízového rámca Európskej komisie. Európska komisia dňa 31.1.2023 oznámila MH SR schválenie tejto schémy štátnej pomoci.

Vďaka schválenému rozpočtu na rok 2023 by malo MH SR pokračovať v príprave viacerých kompenzácií pre podnikateľov aj v priebehu roka 2023.

MH SR na svojom webovom sídle avizuje vyhlásenie novej výzvy v mesiaci február 2023. Podľa slov MH SR bude pripravovaná výzva určená pre malé, stredné a veľké podniky. Konkrétne by daná výzva mala byť pokračovaním pomoci v zmysle schémy pomoci 2.1. Oproti pôvodnej výzve by mala byť nová výzva rozšírená, a to o pomoc menším odberateľom elektriny mimo domácností s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a odberateľom plynu mimo domácností s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh.

Vyhlásenie ďalšej výzvy plánuje MH SR aj na prelome mesiacov marec a apríl 2023. Predmetná výzva by mala byť určená pre energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené Zákonom o podpore (zákon č. 309/2009 Z. z.) a Vyhláškou MH SR č. 106/2019 Z. z..

Bližšie informácie k správe MH SR sa dočítate na tomto odkaze.

::       ÚRSO usmerňuje dodávateľov a odberateľov tepla ohľadom cien tepla

ÚRSO prostredníctvom svojho webového sídla zverejnil informáciu o aktualizácii usmernenia pre dodávateľov a odberateľov tepla. Uvedená aktualizácia zohľadňuje zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022.

Vláda SR koncom roka 2022 schválila zmenu pôvodného nariadenia č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, a určila, že koncovým odberateľom v bytových objektoch stúpne jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla od 1.1.2023 o maximálne 20 eur/MWh (vrátane DPH) v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou ÚRSO pre rok 2022.

Uvedené tak v praxi znamená, že výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z. z. a neuplatňovať si voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Predmetom uvedeného naradenia vlády SR však nie regulované ceny tepla za dodávku tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre ďalšie skupiny odberateľov, ktoré by sa mali uplatňovať na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí ÚRSO. Uvedené však nevylučuje to, aby si teplárenské spoločnosti voči svojim odberateľom uplatnili aj také ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované.

Detailnejšie informácie ÚRSO o regulovaných cenách tepla na rok 2023 sú zverejnené  na tomto odkaze.

Znenie nariadenia vlády č. 464/2022 Z. Z. (účinné od 29.12.2022) je dostupné TU.

::       Slovensko bude mať prvý klimatický zákon

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) zverejnilo informáciu o predložení historicky prvého klimatického zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

MŽP uvádza, že SR by mala vďaka klimatickému zákonu vstúpiť do éry tzv. uhlíkovej neutrality.

Návrh klimatického zákon obsahuje konkrétne klimatické ciele pre sektory mimo európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), určuje povinnosti a zodpovednosť jednotlivých ministerstiev v oblasti plnenia týchto cieľov na základe sektorových klimatických plánov, ustanovuje vznik Rady pre klimatickú zodpovednosť, zavádza tiež inštitút klimatickej žaloby, ustanovuje systém s mechanizmom reportovania údajov ako aj prípadné sankcie za neposkytnutie týchto údajov.

Návrh klimatického zákona sa aktuálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Viac informácií ku klimatickému zákonu sa dočítate TU.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nie
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách nie
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov nie
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov áno
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách nie
Zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie nie
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nie
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch nie
Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov nie
Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z. nie
Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nie
Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí nie
Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov nie
Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona nie
Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nie
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd nie
Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd nie
Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Návrh novely Zákona o ochrane prírody a krajiny

          Dňa 13.1.2023 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený poslanecký návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý je evidovaný pod číslom parlamentnej tlače 1406.

          Účelom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre vznik Národného parku Podunajsko. Dosiahne sa to prostredníctvom uloženia povinnosti vláde Slovenskej republiky vyhlásiť Národný park Podunajsko, zriadenia Správy Národného parku Podunajsko ako samostatnej príspevkovej organizácie ochrany prírody a umožnenia prechodu správy pozemkov a iného majetku vo vlastníctve štátu, ako aj súvisiacich práv a povinností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a ďalších výlučne štátnych subjektov na Správu Národného parku Podunajsko.

          Návrhom zákona sa ukladá vláde Slovenskej republiky vyhlásiť Národný park Podunajsko do 30. marca 2024.

          Národný park Podunajsko má byť vyhlásený na území sčasti zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území, a to Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, časti Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy a priľahlých maloplošných chránených území. Samotným návrhom zákona sa ešte nevymedzujú konkrétne hranice budúceho národného parku a ani jeho zóny.

Sprievodnú dokumentáciu k novele nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::       Návrh novely Zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

          Dňa 13.1.2023 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený poslanecký návrh novely zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý je evidovaný pod číslom parlamentnej tlače 1402.

          Predloženou novelou sa navrhuje zavedenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.

          Na základe uvedeného sa navrhuje, aby výnimku tvorili prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu určené na výstavbu a ťažbu.

Sprievodnú dokumentáciu k novele nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

Historicky prvý klimatický zákon je v MPK

          Ministerstvo životného prostredia predložilo dňa 30.1.2023 do MPK dlho očakávaný Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). Návrh zákona vychádza z celospoločenskej požiadavky na riešenie klimatickej krízy a opiera sa o európsku legislatívu.

          Záujmom Ministerstva životného prostredia je prijať taký zákon o klíme, ktorý privedie Slovensko do éry uhlíkovej neutrality.

Podľa názoru Ministerstva je silnou stránkou predkladaného návrhu zákona to, že na jednej strane stanovuje konkrétne sektorové klimatické ciele pre sektory mimo európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), ako je cestná doprava, budovy, poľnohospodárstvo, sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva a odpady. Na strane druhej definuje povinnosti a zodpovednosť jednotlivých ministerstiev v oblasti plnenia týchto cieľov prostredníctvom sektorových klimatických plánov.

V návrhu zákona je zakotvený vznik Rady pre klimatickú zodpovednosť, ktorej hlavnou úlohou bude zhodnotenie pokroku jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní sektorových klimatických cieľov.

Návrh zákona taktiež zavádza inštitút tzv. klimatickej žaloby. To znamená, že občania budú mať možnosť podať žalobu na orgán verejnej správy za nedostatočné plnenie svojich záväzkov.

V návrhu zákona je ďalej samostatne určený systém s mechanizmom reportovania údajov a sankcie za ich neposkytnutie.

Ďalšie zaujímavé informácie ku klimatickému zákonu nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/29) môžete sledovať TU.

Sprievodnú dokumentáciu k predbežnej informácii nájdete TU.

::       Veterná turbína na rodinnom dome (oznámenie pre stavebné úrady)

          Úrad pre územné plánovanie a výstavbu zverejnil na svojej internetovej stránke oznámenie pre stavebné úrady týkajúce sa povoľovaní veterných elektrární, ktoré môže slúžiť ako návod pre stavebné úrady v prípade povoľovania výstavby veterných elektrární.

          V predmetnom oznámení Úrad okrem iného poukazuje na skutočnosť, že stavebné úrady musia pri povoľovaní veterných elektrární vychádzať zo smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2010-4.1., ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky, s výnimkou tzv. mikro veterných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom 5 kW, alebo s maximálnym priemerom vrtule 3,5 m alebo s výškou stožiara maximálne 35 m vrátane.

          Úrad ďalej poukazuje na nasledujúce zaujímavé skutočnosti:

 • vo všeobecnosti veterná elektráreň je inžinierskou stavbou podľa Stavebného zákona, ktorá môže byť samostatnou stavbou pevne spojenou so zemou;
 • v prípade, ak sa veterná elektráreň umiestni priamo na existujúcu stavbu, posudzuje sa ako nadstavba, teda zmena pôvodnej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. a) stavebného zákona;
 • v prípade, že stavba malej domovej veternej elektrárne spĺňa požiadavky uvedené v § 139b písm. c) stavebného zákona, t. j. zastavaná plocha stavby nepresahuje 300 m2 a výška stavby nepresahuje 15 m, možno takúto stavbu zaradiť medzi jednoduché stavby, na ktoré sa vzťahuje zjednodušený postup povoľovania;
 • pre povolenie výstavby veternej elektrárne okrem štandardných dokladov v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebník primerane podľa druhu veternej elektrárne potrebuje zabezpečiť taktiež:
  • rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie „EIA“ (podľa prílohy č. 8, bod 2 – Energetický priemysel, pol. 3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) – bez limitu);
  • stanovisko prevádzkovateľa distribučnej siete k predpokladanému vplyvu sústavy a spôsobu pripojenia;
  • stanovisko prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS) k umiestneniu zariadenia, vplyvu na prenosovú sústavu, na bezpečnosť dodávok a spôsob pripojenia;
  • povolenie na podnikanie v energetike (vydávané ÚRSO), ak ide o výrobu a dodávku elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW a viac; do 1 MW je stanovená len oznamovacia povinnosť;
  • stanovisko prevádzkovateľa konkrétnej distribučnej siete k žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej siete.

Ďalšie informácie o povoľovaní výstavby veterných turbín v územnom a stavebnom konaní sa dočítate TU.