Bratislava 15. októbra 2020 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na najnovšiu novelu Zákona o podpore OZE, ktorá bola len nedávno podpísaná prezidentkou SR a publikovaná v Zbierke zákonov SR. Táto novela odstránila existenčný problém vyše 100 výrobcov zelenej elektriny, ktorým hrozila strata podpory pre svoje nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Dávame do pozornosti aj zmeny vo niekoľkých prevádzkových dokumentoch viacerých účastníkov trhu s elektrinou, ako napr. SEPS, OKTE či VSD.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Novela Zákona o podpore OZE

Dňa 24.9.2020 bola schválená novela Zákona o podpore OZE a dňa 8.10.2020 bola aj publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 277/2020 Z. z. Jej znenie je k dispozícii na tomto odkaze.

Novela odstránila existenčný problém vyše 100 výrobcov elektriny, ktorým malo právo na podporu doplatkom zaniknúť. Dôvodom boli ich nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, kvôli ktorým sa ocitli na čiernom zozname Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zákon o podpore ustanovoval, že výrobcovi elektriny zaniká právo na podporu, ak počas doby poberania podpory neuhradil daňový nedoplatok na dani, nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Výška dlhu nebola rozhodujúca. Výrobca elektriny tak mohol prísť o podporu aj pre drobný nedoplatok.

Schválená novela zásadným spôsobom zmenila charakter tejto sankcie a zároveň odstránila jej likvidačné dopady na výrobcov.

Pre všetkých výrobcov s právom na doplatok (nie len tých, ktorí sú uvedení v spomínanom zozname) je teraz kľúčové, aby do času účinnosti novely (t.j. do 1.11.2020) dôkladne preverili doterajšie plnenie svojich daňových a odvodových povinností a prípadné nedoplatky riadne uhradili.

Bližšie informácie k novele nájdete v tomto článku.

::     Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy transpozície Smernice o podpore OZE

Ministerstvo hospodárstva SR informuje verejnosť o príprave transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Odborná verejnosť sa môže do tohto procesu zapojiť formou zaslania podnetov. Podnety na zmenu legislatívy možno zasielať do 22.10.2020 na emailovú adresu red2@mhsr.sk.

Hlavným cieľom smernice je zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ na hrubej konečnej energetickej spotrebe na úroveň aspoň 32 %. %. Viac informácii o smernici si môžete prečítať v sprievodcovi Zimným energetickým balíčkom, ktorý si môžete stiahnuť ako PDF na tomto odkaze.

Oznam ministerstva je k dispozícii na tomto linku.

::     SEPS prijala zmeny vo viacerých svojich prevádzkových dokumentoch

September 2020 priniesol viaceré zmeny v dokumentoch Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, a.s. (SEPS). Upozorňujeme najmä na:

  • : Dňa 29.9.2020 bola schválená zmena Prevádzkového poriadku SEPS. Došlo najmä k zmene kapitoly 5 Prevádzkového poriadku s názvom „Pravidlá nákupu podporných služieb a obstarania regulačnej elektriny“, pričom hlavné zmeny súvisia s oddeleným obstarávaním disponibility podporných služieb typu SRV v kladnom a zápornom smere. Prevádzkový poriadok nadobudol právoplatnosť 1.10.2020. Aktuálne znenie prevádzkového poriadku SEPS nájdete pod týmto odkazom.
  • : Dňa 29.9.2020 boli predstavenstvom SEPS schválené zmeny v dokumentoch A, B, C, D, E, a F v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Zmeny a úpravy Technických podmienok vyplynuli najmä z povinnosti zosúladenia znenia s nariadením EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou. Aktualizované dokumenty nadobudnú účinnosť 1.11.2020, pričom dokumenty nájdete na tomto linku.

Okrem týchto zmien dávame do pozornosti aj nasledovné aktuality:

  • ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny na obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2021. Rozhodnutie je k dispozícii na tomto linku.
  • predpokladané objemy disponibility podporných služieb na rok 2021. Tieto objemy si môžete pozrieť pod týmto odkazom.
  • Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020. Všetky dokumenty súvisiace s výberovým konaním si môžete pozrieť na tomto odkaze.

::     OKTE má nový prevádzkový poriadok

Dňa 1.9.2020 nadobudol účinnosť aktualizovaný Prevádzkový poriadok Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením nových ustanovení Pravidiel trhu (vyhlášky č. 24/2013 Z. z.).

Prevádzkový poriadok po novom spresňuje niektoré ustanovenia týkajúce sa evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Aktuálne účinný prevádzkový poriadok OKTE nájdete pod týmto odkazom.

::     Zoznam energeticky náročných podnikov oprávnených na kompenzácie je zverejnený

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 23.9.2020 publikovalo na svojom webe sídle informáciu, že aj tento rok prerozdelilo finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky. Kompenzácie tento rok získa 97 spoločností, ktoré si rozdelia 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie. Oznam ministerstva je dostupný na tomto linku.

Ministerstvo zároveň zverejnilo aj kompletný zoznam oprávnených spoločností s príslušnou výškou kompenzácie. Vyplatenie kompenzácie je podmienené preukázaním zápisu v Registri partnerov verejného sektora, ak ide o podnik, ktorý má povinnosť zápisu do tohto registra. Zoznam si môžete pozrieť na tomto odkaze.

::     ÚRSO otvára verejnú konzultáciu k návrhom vzorových obchodných podmienok pre dodávku elektriny a plynu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil na svojom webe, že sa bude konať verejná konzultácia k návrhom znenia vzorových obchodných podmienok pre dodávku elektriny a plynu v rámci poskytovania univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti.

Dňa 12.10.2020 bude otvorená verejná konzultácia k návrhu vzorových obchodných podmienok pre dodávku plynu. Pripomienky a návrhy možno zaslať v termíne od 12.10.2020 do 23.10.2020 na adresu: plyn@urso.gov.sk.

Dňa 19.10.2020 bude otvorená verejná konzultácia k návrhu obchodných podmienok pre dodávku elektriny. Pripomienky a návrhy zmien možno zaslať v termíne od 19.10.2020 do 30.10.2020 na adresu: elektrina@urso.gov.sk.

Oznámenie úradu je k dispozícii pod týmto linkom.

::     ÚRSO predložil na verejné pripomienkovanie Dodatok k regulačnej politike

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil na svojom webe návrh Dodatku k regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021 na verejné pripomienkovanie.

Dodatok navrhuje okrem iného predĺžiť súčasné regulačné obdobie (2017-2021) o jeden rok (t. j. do konca roku 2022).

Úrad mal podľa Zákona o regulácii povinnosť zverejniť do 30.11.2020 návrh novej Regulačnej politiky na ďalšie regulačné obdobie (t. j. od 2022). Predseda Úradu však vysvetlil potrebu prijatia dodatku (namiesto novej Regulačnej politiky) nasledovne:

Úrad zároveň oznamuje, že po vyhodnotení pripomienok, finalizácii a prijatí Dodatku následne začne aj s prípravou novej Regulačnej politiky.

Oznam Úradu, ako aj Dodatok k regulačnej politike, je k dispozícii na tomto odkaze.

::     SSE informuje o zmenách v postupe pri prepise odberného miesta pre elektrinu pre podnikateľov a domácnosti

Spoločnosť Stredoslovenská energetike, a.s. (SSE) na svojom webe informuje, že zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s. (SSD) od 1.10.2020 dochádza k zmenám povinností pri zmene odberateľa odberného miesta elektriny.

Podnikateľ alebo domácnosť, ktorí chceli prepísať svoje odberné miesto v elektrine na iného odberateľa, potrebovali doteraz vyplniť formulár na zmenu odberateľa. V rámci tohto jedného formulára pôvodný odberateľ ukončil zmluvu a nový odberateľ uzatvoril novú zmluvu so SSE, ako so svojím novým dodávateľom elektriny.

Od 1.10.2020 bude distribučná spoločnosť SSD navyše vyžadovať pri zmene odberateľa aj ukončenie pripojovacej zmluvy pôvodného odberateľa a uzatvorenie novej pripojovacej zmluvy pre nového odberateľa.

Oznámenia SSE nájdete pod týmto týmto linkom.

::     VSD má nový cenník služieb a poplatkov a novú Technickú špecifikáciu pre výmenu dát

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) na svojom webe informuje, že od 1.10.2020 vstúpi do platnosti nový Cenník služieb a poplatkov VSD. Nový cenníka je k dispozícii pod týmto linkom.

VSD zároveň zverejnila, že od 1.9.2020 platí nová sada dokumentov súvisiacich s výmenou dát medzi dodávateľmi elektriny a distribútorom. Dokumenty nájdete pod týmto odkazom.

:: Ústavný súd SR nevyhovel návrhu na vyslovenie neústavnosti platieb za systémové služby a prevádzkovanie systému

Dňa 29.9.2020 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 19/2017-115 zo dňa 8.7.2020. Súd v predmetnom náleze nevyhovel návrhu skupiny 35 poslancov na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 Pravidiel trhu (Vyhlášky č. 24/2013 Z. z.) s Ústavou SR a ďalšími zákonmi označenými v návrhu.

Návrh bol odôvodnený najmä tým, že (i) povinnosť uhrádzať platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému nemá oporu v ustanovení žiadneho zákona, (ii) tarifa za prevádzkovanie systému nemá povahu ceny v sieťových odvetviach, a preto by nemala byť ani výsledkom regulačnej činnosti úradu, a nakoniec tým, že (iii) pri zvolenom spôsobe určenia výšky platby (tarify) za prevádzkovanie systému nie sú dotknuté osoby objektívne spôsobilé akokoľvek zasiahnuť do procesu tvorby jej výšky.

Ústavný súd SR v predmetnom náleze konštatoval, že niektoré námietky navrhovateľov boli v čase podania návrhu dôvodné, keďže právna úprava Pravidiel trhu skutočne vykazovala isté nedostatky (najmä vo vzťahu k rozsahu a kvalite regulácie). Podľa Ústavného súdu však v priebehu konania došlo k zmene právnej úpravy, v dôsledku ktorej sa predmetné nedostatky napravili a odstránili.

Ústavný súd napokon návrhu na vyslovenie nesúladu nevyhovel.

Znenie predmetného nálezu Ústavného súdu a jeho odôvodnenie je dostupné na tomto linku.

::     ÚRSO zverejnil zoznam dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví si splnil svoju povinnosť podľa Zákona o regulácii a zverejnil na svojom webe zoznam dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu.

Univerzálnou službou sa rozumie služba pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti alebo pre malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny lebo plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu. Táto služba zahŕňa súčasne aj distribúciu a dodávku elektriny alebo plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.

Zoznam je k dispozícii na tomto odkaze.

::     ÚRSO z vlastného podnetu znižuje ceny plynu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webe informuje o potrebe premietnutia trendu znižovania cien medzinárodnom trhu so zemným plynom do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre malé podniky.

Úrad tak začal cenové konania voči všetkým dodávateľom plynu vo veci zníženia ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky. Celkovo sa jedná o 42 regulovaných subjektov. Účinnosť znížených cien bude plošne uplatnená od 1.1.2021.

Oznam Úradu je k dispozícii na tomto odkaze.

::     Ministerstvo hospodárstva SR opäť podporuje výstavbu elektronabíjačiek, zapojiť sa môžu už aj podnikatelia

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 2.9.2020 informovalo na svojom webe, že od 2.9.2020 do 30.11.2020 je možné požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktoré je vyčlenených 650 tisíc eur. Tentoraz môžu o dotáciu požiadať okrem samosprávy už aj podnikatelia.

Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %.

Výzva je k dispozícii na tomto odkaze. Oznam ministerstva je dostupný na tomto linku.