Bratislava 30. 5. 2024 -Dlhodobý cieľ EÚ a jej členských krajín v oblasti dekarbonizácie dopravy ohrozuje navrhovaná  definícia uhlíkovo neutrálnych palív, ktorá obmedzuje okruh dostupných riešení na znižovanie uhlíkovej stopy v cestnej doprave. Zhodli sa na tom zástupcovia palivových asociácii Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu (SAPPO), Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) s podporou Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) a experti v oblasti dopravy na spoločnej konferencii o uhlíkovo neutrálnych palivách, ktorá sa konala v stredu 29.mája v Bratislave.

Súčasné ciele v oblasti dekarbonizácie nastavuje aj nedávno schválená smernica Európskej komisie o podpore energie z obnoviteľných zdrojoch RED III (Renewable Energy Directive). Jej cieľom je urýchliť proces znižovania emisií skleníkových plynov vo viacerých sektoroch vrátane dopravy do roku 2030. Zásadný vplyv na budúcnosť výroby vozidiel so spaľovacím motorom má aj prijatá novela Nariadenia o CO2 štandardoch pre osobné autá a dodávky, ktorá po roku 2035 umožňuje registráciu nových vozidiel výlučne so 100% znížením emisií CO₂ na výfuku a novela Nariadenia o CO2 štandardoch pre nákladné autá, ktorá umožňuje registráciu nových vozidiel od  2040 len s 90% znížením emisií CO2. Súčasťou oboch nariadení je aj navrhovaná výnimka umožňujúca registráciu vozidiel jazdiacich výlučne na uhlíkovo neutrálne palivá. S návrhom definície uhlíkovo neutrálnych palív prišla Európska Komisia, ktorá ich charakterizuje ako „obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu“, t.j. syntetické palivá (tzv. E-fuels) či zelený vodík. „Pri definícii uhlíkovo neutrálnych palív je za účelom čo najefektívnejšej dekarbonizácie sektoru dopravy nevyhnutné zachovať princíp technologickej neutrality a zahrnúť do nej všetky obnoviteľné palivá v zmysle kritérií trvalej udržateľnosti stanovených Smernicou REDIII,” uviedla Dáša Mamrillová z Európskej asociácie EWABA združujúcej subjekty zo spracovateľského reťazca odpadového a pokročilého biodieslu. “Na úrovni EÚ aktuálne prebiehajú jednania pracovnej skupiny za účasti automobiliek, dodávateľov palív a výrobcov obnoviteľných palív ohľadom definície CO2 neutrálnych palív v kontexte ich spoľahlivého monitorovania vo vozovom parku,” dodala.

 „Kvapalné palivá v súčasnosti predstavujú hlavný zdroj energie vo všetkých odvetviach dopravy a už dnes sú dostupné viaceré alternatívy ku konvenčným palivám, ktoré sú uvádzané na trh. Z pohľadu palivového sektora je proces dekarbonizácie sektora dopravy náročnou výzvou, a preto na jeho efektívne zvládnutie je nevyhnutná podpora širšieho spektra nízko emisných palív, ktoré musia spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti,“ vysvetlil počas konferencie Tibor Kotora, podpredseda predstavenstva SAPPO.

 Definíciu uhlíkovo neutrálnych palív považuje za nedostatočnú aj Združenie pre výrobu a využitie biopalív: „Pri nastavenej definícii by boli všetky obnoviteľné palivá z biomasy i odpadov a zvyškov diskvalifikované, k čomu podľa nás nie je žiadny dôvod. Biopalivá sú na rozdiel od e-fuels už v súčasnosti rozšírenou a dostupnou technológiou, ktorá už dokázala svoj prínos,” potvrdil generálny tajomník ZVVB Radoslav Jonáš. K jeho vyjadreniu sa pridáva aj Slovenský plynárenský a naftový zväz: „Palivá na báze biometánu ako je bioCNG a bioLNG vyrábané z odpadov a zvyškov, môžu mať dokonca záporné hodnoty emisií skleníkových plynov z celého životného cyklu, vďaka čomu ich považujeme za mimoriadne šetrné k životnému prostrediu, ” dodáva výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Medzi panelistami vystúpil aj poradca štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR pre vodíkové technológie profesor Juraj Sinay. Akčný plán realizácie Národnej vodíkovej stratégie prijatý minulý rok v júni obsahuje balík opatrení, ktorými chce vláda upraviť legislatívu na podporu rozvoja využitia tohto typu technológie. „Momentálne prebieha na úrovni Expertnej pracovnej skupiny pre prípravu vodíkovej legislatívy príprava technických noriem a metodika určovania výpočtov emisií skleníkových plynov spojených práve s výrobou, úpravou a prepravou vodíka do miesta jeho spotreby. Veríme, že počas roka 2024 sa nám podarí toto opatrenie splniť, pričom proces bude pokračovať aj v budúcnosti v súlade s rozvojom vodíkovej technológie,” uviedol profesor Sinay.

Zástupca automobilového priemyslu Vítězslav Grepl zo ŠKODA Auto skonštatoval, že “emisné štandardy sa neustále sprísňujú. Najnovší legislatívny proces okolo návrhu EURO7 trvá už  jeden a pol roka a jeho ukončenie predpokladáme až v roku 2025. Jeho nedávne finálne schválenie prinesie pre automobilky nutnosť zapracovávať rôzne technické riešenia a počítať s vývojom viacerých scenárov.“

Asociácie aj experti sa však zhodli, že jedinou správnou cestou k trvalému znižovaniu emisií skleníkových plynov v doprave je využívanie a podpora všetkých nízkoemisných a obnoviteľných zdrojov energie – tých súčasne dostupných ako aj tých rozvojových, ku ktorým patrí práve zelený vodík.  „Obmedzenie iných dostupných technológii ako napríklad sú biopalivá, bioCNG, bioLNG a iné nízko emisné palivá, ktoré preukázateľne prispievajú k dekarbonizácií cestnej dopravy už v súčasnosti, môže negatívne ovplyvniť samotné znižovanie uhlíkovej stopy a znížiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.  Za správny prístup považujeme hodnotenie emisií skleníkových plynov z celého životného cyklu tak u vozidiel ako aj u palív a vieme to dokladovať aj výpočtami. Preto žiadame, aby bol v rámci rokovaní s Európskou komisiou vypracovaný nový návrh definície uhlíkovo neutrálnych palív, ktorý bude zahŕňať všetky obnoviteľné palivá vrátane biopalív, e-fuels, palív na báze biometánu, či recyklovaných uhlíkových palív,” uviedli zástupcovia na stredajšej konferencii.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) od roku 1993 zastupuje záujmy všetkých spoločnosti plynárenského reťazca na Slovensku od produkcie, skladovania, distribúcie, prepravy a obchodu. Podporuje rozvoj plynovej mobility a budovanie jej infraštruktúry. Patrí k iniciátorom Memoranda o podpore plynovej mobility, ktoré podporujú dve desiatky subjektov na Slovensku.

Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu (SAPPO)  vznikla v roku 1994 a združuje najvýznamnejšie petrolejárske spoločnosti, ktoré patria medzi kľúčové energetické podniky nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Aktívne sa hlásime k princípom trvalo udržateľného rozvoja a podporujeme všetky aktivity, ktoré vedú k vytvoreniu stabilného, spravodlivého a konkurencieschopného podnikateľského prostredia na Slovensku a sme si vedomí dôležitosti plnenia cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov v sektore priemyslu aj dopravy.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB)

ZVVB vzniklo v roku 1999. Od svojho založenia je našim hlavným cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä biopalív. Už viac ako desaťročie podrobne monitorujeme domáci i zahraničný vývoj v oblasti biopalív, boli sme pri začiatkoch využívania biopalív na Slovensku a v súčasnosti aktívne podporujeme biopalivový výskum, či už v laboratórnych alebo terénnych podmienkach. Všetky získané informácie následne využívame pri osvete, publikačných aktivitách a pri podpore tvorby legislatívy.