Bratislava 10. marca 2023 – Návrh pragmatického rámca pre vodík v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov (RED III) a zohľadnenie potenciálu nízkouhlíkového vodíka pri kalkulácii cieľov pre obnoviteľné kvapalné a plynné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) žiadajú v otvorenom liste zástupcovia vodíkového sektora, ale aj energetiky, oceliarstva a ďalších priemyselných odvetví Európskej únie. Požiadavky dokumentu podporil aj Slovenský plynárenský a naftový zväz a zo slovenských spoločností i Slovenské elektrárne, Matador Group a Probugas.

Signatári listu – adresovaného zastupujúcej premiérke Švédska (aktuálne predsedníckej krajiny EÚ) Ebbe Buschovej, europoslancovi Markusovi Pieperovi, podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi, komisárke pre energetiku Kadri Simsonovej a komisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi – výrazne podporujú ambície/ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie.

„Prebiehajúca revízia smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED III) bude mať za následok ambiciózne stimuly pre obnoviteľný vodík v priemysle a doprave prostredníctvom záväzných cieľov. Zameranie týchto cieľov na RFNBO bez zohľadnenia potenciálu nízkouhlíkového vodíka spomalí proces dekarbonizácie v ťažkom priemysle a doprave. Vyzývame preto tvorcov legislatívy, aby navrhli pragmatický rámec pre vodík v RED III,“ píšu sa v liste.

Podľa signatárov sa  to dá dosiahnuť kombináciou ambicióznych cieľov RFNBO a potrebného uznania nízkouhlíkového vodíka, aby sa splnila trojitá výzva, ktorou je dekarbonizácia, bezpečnosť dodávok a vedúce postavenie priemyslu v kľúčových sektoroch s čistou nulou.

„Sme zapojení do celosvetových pretekov. Zohľadnenie potreby rýchlosti zavádzania v celej legislatíve bude kľúčové na udržanie vedúceho postavenia Únie v oblasti vodíka a na udržanie silnej základne ťažkého priemyslu v Európe. Nízkouhlíkový vodík je doplnkom k RFNBO s cieľom rozšíriť konečné využitie vodíka a jeho derivátov, a tým štruktúrovať celý súvisiaci hodnotový reťazec,“ zdôrazňuje dokument.

V závislosti od teritória to môže rýchlejšie a konkurencieschopnejšie odblokovať dodávky väčších objemov vodíka. Ešte dôležitejšie je, že ťažký priemysel potrebuje stabilné dodávky vodíka na premenu svojich procesov na čistý vodík (napr. výroba ocele, syntéza amoniaku a metanolu Dá sa to dosiahnuť kombináciou nízkouhlíkového vodíka a RFNBO, najmä ak vývoj zariadení na prepravu a skladovanie vodíka bude nejaký čas trvať. „Napokon, súčasný geopolitický kontext je živou pripomienkou toho, že výroba vodíka v Európe je nevyhnutná, aby sa predišlo vytváraniu nových energetických závislostí,“ konštatuje list.

Keďže záväzné ciele RFNBO sú (správne) ambiciózne, navrhovanie ich výpočtu bez akéhokoľvek zohľadnenia objemov vodíka s nízkym obsahom uhlíka bude mať za následok vážny nedostatok rovnakých podmienok pre vodík s nízkym obsahom uhlíka, a tým bude brániť súvisiacim projektom, varujú signatári.

Takýto rámec by podľa nich oddialil zavádzanie elektrolýzy v priemysle a dekarbonizáciu priemyslu, vystavil by vodíkový a ťažký priemysel EÚ značným rizikám a viedol by k faktickej diskriminácii medzi členskými štátmi obmedzením potenciálu využívať výhody využívania ich rozdielnych energetických mixov.

Ako kompromis signatári navrhujú vylúčenie nízkouhlíkového vodíka spotrebovaného v priemysle a doprave z menovateľa používaného na výpočet cieľa záväzného objemu RFNBO. Tento vzorec:

– zohľadňuje príspevok nízkouhlíkového vodíka k dekarbonizácii EÚ;

– udržiava záväzný cieľ pre RFNBO;

–  zvyšuje povinné úsilie o dekarbonizáciu (súčet RFNBO a LCH) v členských štátoch, ktoré by rozvíjali výrobu a používanie nízkouhlíkového vodíka.

Tento návrh podľa listu nie je ani o zavedení nízkouhlíkovej energie do smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, ani o obmedzení potenciálu obnoviteľného vodíka, ale len o legitímnej požiadavke na úpravu základu menovateľa.

Signatári dokumentu podporujú ambíciu EÚ stať sa globálnym lídrom v oblasti vodíka a vyjadrili pripravenosť investovať.

„Ale v rysujúcich sa globálnych pretekoch naliehavo potrebujeme pragmatický a vyvážený rámec pre čistý vodík. Zákonodarcovia EÚ majú príležitosť uvoľniť vodíkový potenciál počas nasledujúcich trialógov RED III. Využime ju!“ uzavreli signatári listu.