Bratislava 28. novembra 2019 – Na mimoriadne vážny problém so znečistením ovzdušia na Slovensku  upozornila na konferencii EU Clean Air Forum prezidentka SR Zuzana Čaputová. V písomnom príhovore zdôraznila, že nesmieme strácať čas a musíme sa plne koncentrovať na to, aby sme znížili počet nezmyselných úmrtí na Slovensku aj v Európe. Ide o problém, na ktorý dlhodobo a opakovane upozorňuje aj Slovenský plynárenský naftový zväz (SPNZ) a ponúka aj konkrétne riešenia.

Najväčším problémom znečistenia ovzdušia sú takzvané tuhé znečisťujúce látky – prachové častice, ktoré sa najviac uvoľňujú pri spaľovaní pevných palív (vrátane biomasy) a tiež pri doprave. Tento problém býva na Slovensku akútny najmä v zimnom období počas vykurovacej sezóny, keď sa najmä v kotlinách drží znečistenie z vykurovacích telies. Výhodou Slovenska je, že tento problém je možné riešiť rýchlo a efektívne využitím existujúcej plynárenskej infraštruktúry. Pri využívaní zemného plynu sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých pevných častíc v porovnaní s pevnými palivami. V porovnaní s uhlím sa uvoľňuje do atmosféry o 60 percent menej oxidu uhličitého.

Zemný plyn ponúka najrýchlejší spôsob zásadného znižovania emisií nebezpečných prachových častíc i skleníkových plynov  z vykurovania, energetiky i dopravy. Energetická chudoba veľkej časti slovenskej populácie je viditeľná a citeľná na pretrvávajúcej kritickej smogovej situácii. Naše ovzdušie je znečistené najmä vykurovaním domácností pevnými palivami. Prezidentka Z. Čaputová upozornila, že len na Slovensku to má za následok zvýšený výskyt respiračných ochorení a predčasných úmrtí približne 5 000 ľudí ročne. Je to dôsledok emisie prachových častíc, ktoré vznikajú pri spaľovaní najlacnejších zdrojov energie – uhlia a dreva.

Slovensko je stále druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou po Holandsku, čo sa týka miery plynofikácie obytných sídiel. Zemný plyn tak prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska. Je dôležité uvedomiť si fakt, že emisie CO2 sa dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto uhlia a dreva, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete. Na zlepšenie ovzdušia by stačilo, keby plynom vykurovali všetci, ktorí ho majú v dosahu. Aj preto SPNZ oceňuje projekty MŽP SR na vyčistenie ovzdušia vrátane takzvaných kotlíkových dotácií na výmenu starých kotlov na vykurovanie pevnými časticami za plynové.

SPNZ upozorňuje, že vo veľkých mestách je za znečistené ovzdušie zodpovedná predovšetkým doprava a naftový pohon. Občianski aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie upozornili, že na viacerých miestach v Bratislave zaznamenali zvýšene hodnoty ultrajemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. Podľa SPNZ ide o alarmujúci stav, ktorý sa dlhodobo nerieši. Väčšina miest napriek tomu stále preferuje nákupy autobusov pre hromadnú dopravu na naftový pohon. Riešením je podpora alternatívnych pohonov pre automobily a autobusy.  Ide nielen o elektromobilitu, ale aj o pohony na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG). Tieto pohony sú prakticky bezemisné a ich rozšírenie dokáže dramaticky zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách. Dokážu sa uplatniť nielen v osobnej, ale aj vo verejnej, či nákladnej doprave. SPNZ preto vyzýva, aby sa podobné dotačné programy ako pre elektromobily uplatnili aj pre automobily s pohonom na CNG a LNG. Konkrétnym krokom smerom k čistej mobilite je realizácia projektu spoločnosti SPP, fueLCNG, spolufinancovaného z programu CEF, prostredníctvom ktorého sa na Slovensku aktuálne buduje 14 plniacich staníc CNG a tri plniace stanice LNG.

Konferencia EU Clean Air Forum sa začala vo štvrtok (28.novembra) na Bratislavskom hrade. Na podujatí diskutuje viac ako 500 odborníkov z oblasti politiky, životného prostredia, ekonomiky a podnikateľského prostredia. Témou konferencie je riešenie aktuálnej situácie súvisiacej s čistotou ovzdušia a mala by priniesť výsledky v podobe konkrétnych riešení, ktoré budú následne v rámci krajín Európskej únie aplikované do praxe.