Bratislava 11.novembra 2020- Slovenský plynárenský  a naftový zväz (SPNZ) podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS). Dohoda by mala prispieť k napĺňaniu cieľov v oblasti zavádzania vodíkových technológií na báze čistého a nízkouhlíkového vodíka do hospodárstva SR. „Členovia SPNZ sa už viac ako päť rokov zaoberajú skúmaním možností integrácie vodíka do plynárenskej infraštruktúry a možnosti jej využitia pri skladovaní, preprave a distribúcií vodíka. Vnímame ho ako jednu z alternatív dekarbonizácie plynárenstva a energetiky na Slovensku. Spolupráca s NVAS  môže prispieť k rýchlejšiemu využívaniu vodíka v praxi,“ povedal prezident SPNZ Tomáš Malatinský. Medzi úspešné projekty patrí Sun Storage, v rámci ktorého spoločnosť NAFTA spolu s rakúskou firmou RAG a ďalšími partnermi vyskúšala uskladňovanie vodíka v podzemnom zásobníku zemného plynu.

NVAS je členom združenia Hydrogen Europe a podieľa sa na príprave Národnej vodíkovej stratégie SR. Vyjadrenie NVAS. „ Spoluprácu vidíme najmä v tom, že Slovensko je jednou z najplynofikovanejších krajín EÚ a vodík môže prispieť k ozeleneniu celej sústavy. Zároveň, distribučná sústava má veľký potenciál na to, aby sa rozvíjali aj vodíkové technológie v rámci domácností, tepelnej energetiky a vykurovania. Je to aj veľká šanca na rozvoj úložiska energie, pretože vodík alebo Power-to-X, teda premena elektrickej energie na plynovú môže slúžiť na uskladnenie energie. Takže celá distribučná sústava by mohla slúžiť ako jedno veľké úložisko energie. Posledná možnosť spolupráce, kde vidíme veľké prieniky, je distribúcia vodíka vyrobeného na Ukrajine. Existuje iniciatíva 2 x 40 GW, ktorá hovorí o tom, že v rámci EÚ sa má vybudovať 40 GW elektrolyzérov na výrobu zeleného vodíka a ďalších 40 GW elektrolyzérov má byť vybudovaných v okolitých krajinách EÚ, z toho tretina na Ukrajine. Tento vodík by mohol byť v budúcnosti prepravovaný do EÚ práve prepravnou sieťou, ktorá ide aj cez Slovensko a je pre Slovensko veľmi dôležitá,“ zdôraznil člen výkonného výboru NVAS Peter Hegeduš.

Cieľom Memoranda je výmena informácii, identifikovanie možných bariér rozvoja vodíka  a s nimi súvisiaca spolupráca pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívy. V prípade vzájomnej dohody budú obaja partneri spolupracovať na konkrétnych pilotných projektoch prepravy, distribúcie a skladovania vodíka.