Bratislava 6. októbra 2020 – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) víta, že Národný integrovaný reformný plán, považuje za prioritu v oblasti Zelená ekonomika znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie kvality ovzdušia. Plynárenstvo môže prispieť k cieľu SR znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20% oproti roku 2005 (mimo sektory ETS) a jemných prachových častíc (PM 2,5) v ovzduší takmer o polovicu, najmä v oblasti vykurovania a dopravy.

SPNZ oceňuje zámer vymeniť do roku 2026 80,000 kotlov na tuhé palivá za nízkoemisné alternatívy. V tejto súvislosti pripomína, že pri využívaní zemného plynu sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých jemných prachových častíc v porovnaní s pevnými palivami. Navyše, v porovnaní s tuhými palivami sa pri spaľovaní zemného plynu uvoľňuje do atmosféry približne o 50 percent menej oxidu uhličitého. Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou EÚ po Holandsku. Zemný plyn tak prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska. Emisie CO2 sa tak dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto tuhých palív, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete. SPNZ pripomína, že proces výmeny kotlov by mal pokračovať aj po roku 2026, pretože v súčasnosti až približne 350 000 domácností na Slovensku používa na vykurovanie tuhé palivá, pričom 120 000 kotlov z nich je dokonca starších ako 30 rokov. Podpora náhrady starých kotlov na tuhé palivá za tepelné čerpadlá by bola približne trikrát drahšia ako v prípade ich náhrady za nízkoemisné plynové kotly.

SPNZ považuje za pozitívne, že Národný integrovaný reformný plán kladie tiež dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti priemyslu a budov. Veríme, že v prípade obnovy budov bude podpora zameraná primárne na chudobnejšie domácnosti bývajúce v nezateplených domoch a vykurujúce tuhým palivom a to na komplexné zateplenie ich rodinného domu a súčasne výmenu zdroja tepla za nízkoemisný zdroj ako je napríklad plynový kondenzačný kotol. Efektívnejší zdroj vykurovania, spolu so zníženou spotrebou z dôvodu zateplenia by mali kompenzovať zvýšenie nákladov na drahšie, avšak výrazne nízkoemisnejšie palivo. Takýto projekt by mohol zásadným spôsobom zlepšiť životnú úroveň nízkopríjmových domácností a synergicky by riešil nielen zlú kvalitu ovzdušia, ale konečne aj energetickú chudobu a zvýšenie energetickej efektívnosti.

SPNZ rovnako víta, že na modernizáciu teplárenstva sa využije aj zemný plyn ako tranzitívne palivo, ktorý môže priniesť pozitívne efekty pri znižovaní emisií skleníkových plynov a jemných prachových častíc. Rovnako očakáva, že regulačná politika vytvorí predpoklady na rozvoj trhu s obnoviteľných plynom biometánom, ktorá sa javí ako ideálny zdroj na ešte výraznejšiu dekarbonizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT).

SPNZ vidí tiež priestor na zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách, ktorý môže priniesť podpora alternatívnych palív v doprave, vrátane plynovej mobility. K nej patria palivá stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG).

Tieto palivá sú v porovnaní s benzínom a naftou z hľadiska jemných prachových častíc takmer bezemisné a ich rozšírenie dokáže významne zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách. Magistráty by mali na to myslieť pri nákupoch autobusov aj v súvislosti s tým, že od augusta 2021 bude mať verejný sektor povinnosť, aby v rámci verejného obstarávania bola aspoň tretina nových autobusov s alternatívnym pohonom. LNG je palivo, ktoré je nateraz ako jediné alternatívne palivo schopné nahradiť naftu v miestnej, cezhraničnej i diaľkovej nákladnej doprave. Národný integrovaný reformný plán by pritom mal obsahovať aj plán zavedenia dlhodobého robustného programu preplácania rozdielu samosprávam, najmä väčším mestám v procese obstarávania nových vozidiel, medzi cenou dieslových autobusov a drahšej, avšak nízkoemisnej CNG alternatívy – samosprávy by tak konečne nakupovali lepšiu ekologickú nízkoemisnú alternatívu, nakoľko rozdiel v cene by im doplácal štát v rámci realizácie plánu obnovy.

Konkrétnym krokom smerom k čistej mobilite je aj realizácia projektu spoločnosti SPP, fueLCNG, podporeného v rámci fondu CEF, prostredníctvom ktorého sa na Slovensku buduje 14 plniacich staníc CNG a tri plniace stanice LNG. SPNZ očakáva, že podobné projekty dostanú priestor aj v rámci finančného balíka 100 miliónov na podporu alternatívnych palív v rokoch 2021-26.