Bratislava 17. marca 2020 – Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu. Aktuálne prijali viaceré nové opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať možné riziká. Informovali o nich hovorca Slovenského plynárenského podniku, a.s., Ondrej Šebesta a manažér externej komunikácie SPP – distribúcia, a.s., Milan Vanga .

Spoločnosť SPP v tejto súvislosti zatvorila všetky zákaznícke centrá a podateľňu až do odvolania. Zákazníci môžu SPP kontaktovať elektronicky alebo prostredníctvom telefonickej linky. Spoločnosť tiež obmedzila výkon práce zamestnancov na pracovisku a väčšina z nich pracuje z domu.

„Cieľom tohto opatrenia je správať sa zodpovedne voči našim zákazníkom, ako aj voči našim zamestnancom. Vedenie spoločnosti SPP chce v prvom rade ubezpečiť svojich zákazníkov, že v súčasnosti realizuje všetky preventívne opatrenia v rozsahu, ktorý umožňuje plynulé poskytovanie služieb zo strany spoločnosti,“ zdôraznil Šebesta.

Odberatelia elektriny a plynu v domácnosti sa môžu na SPP obrátiť prostredníctvom emailu zakaznickalinka@spp.sk alebo telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363, v čase od 08:00 do 14:00. Odberatelia z kategórie MALOODBER sa môžu SPP kontaktovať prostredníctvom emailu biznislinka@spp.sk alebo telefonicky na Biznis linke SPP 0850 111 565 (v čase od 08:00 do 14:00).

S cieľom prevencie a ochrany zdravia zamestnancov vedenie SPP obmedzilo na nevyhnutnú potrebnú mieru výkon práce zamestnancov na pracoviskách, informoval ďalej hovorca spoločnosti. “Ku dnešnému dňu, z celkového počtu cca 700 zamestnancov, vykonáva svoju prácu formou home office približne 630 z nich,“ špecifikoval s tým, že zvyšní zamestnanci spoločnosti boli rozdelení do niekoľkých tímov. Maximálny počet zamestnancov na viac než 20 pracoviskách SPP po celom Slovensku momentálne neprekračuje číslo 50.

Vedenie SPP zároveň až do odvolania zrušilo všetky zahraničné pracovné cesty, školenia a účasť na konferenciách. Pracovné stretnutia boli obmedzené na minimum, s najmenším možným počtom zúčastnených, Osobnú komunikáciu s externými partnermi nahradila telefonická a elektronická komunikácia.

V súvislosti s aktuálnou situáciou a jednotlivými rozhodnutiami vlády SR vedenie spoločnosti zároveň uložilo svojim zamestnancom, ktorí v uplynulých 14 dňoch strávili dovolenku v zahraničí, najmä v oblastiach s potvrdeným výskytom koronavírusu, povinnosť nahlásiť to svojim priamym nadriadeným. Zamestnanci, ktorí sa od 12. marca vrátane vrátia z pobytu v zahraničí, sú bezprostredne po návrate povinní oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi. U týchto osôb a osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti rozhodne lekár o izolácii v domácom prostredí podľa §12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z., a to na dobu 14 dní.

„Vedenie SPP zároveň dôrazne odporúča svojim zamestnancom, aby sa riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Krízového štábu SR, dodržiavali všetky preventívne opatrenia a správali sa zodpovedne k sebe a k svojmu okoliu,“ zdôraznil Šebesta. 

Pripomenul, že hoci SPP nie je spoločnosť s kritickou infraštruktúrou, v záujme ochrany svojich zamestnancov a zákazníkov zriadila svoj vlastný krízový štáb, ktorý zasadá pravidelne už viac ako tri týždne. Za ten čas prijal viacero dôležitých opatrení. „Spoločnosť priebežne podrobne monitoruje a analyzuje vývoj situácie. Krízový štáb SPP je v permanentnej pohotovosti flexibilne pripravený zasadnúť vždy, keď si to budú vyžadovať okolnosti,“ uzavrel.

SPP – distribúcia, a. s., resp. jej plynárenský dispečing, pracovníci sekcií Prevádzky, Údržby, Investícií, atď., sú nielen v súvislosti s ochorením COVID-19 pripravení čeliť krízovým situáciám, zdôraznil manažér externej komunikácie SPP distribúcia, a.s., Milan Vanga a konkretizoval aktuálne opatrenia spoločnosti na zníženie rizika rozširovania nákazy.

„Od 13. marca 2020 až do odvolania sme pozastavili osobný kontakt v našich Zákazníckych kanceláriách a Pracoviskách technickej dokumentácie. Na komunikáciu naďalej slúžia Online formuláre na stránke spp-distribucia.sk a telefonická linka pre pripájanie 0850 269 269. V prípade poruchy plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení je nepretržite k dispozícii Poruchová služba – Plyn na tel. č. 0850 111 727,“ konkretizoval Vanga.

SPP – distribúcia podľa neho v rámci svojich prevádzkových, údržbových a investičných aktivít neplánuje v najbližších troch týždňoch vykonávať činnosti vyžadujúce dlhodobejšie prerušenie distribúcie zemného plynu do odberných miest odberateľov. Prerušenia budú iba v nevyhnutných prípadoch havarijných projektov a pri odstraňovaní porúch s maximálnou snahou nevyhnutnú dobu prerušenia čo najviac skrátiť.

Ďalšie opatrenie prijala SPP – distribúcia po dohode so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s., ktorá zmluvne zabezpečuje odpočet spotreby zemného plynu v domácnostiach prostredníctvom svojich poštových doručovateľov. „V rodinných domoch, kde odberateľ plynu neumožní doručovateľovi uskutočniť fyzický odpočet stavu počítadla meradla z dôvodu obavy zo šírenia vírusu, môže odberateľ tento stav nahlásiť doručovateľovi sám z bezpečnej vzdialenosti, bez priameho kontaktu s doručovateľom. V bytových domoch môžu odberatelia využiť samoodpočet v zmysle priloženého oznamu, ktorý bude zároveň v čase odpočtu vyvesený na vchodových dverách bytového domu,“ ozrejmil Vanga.

Pripomenul zároveň, že vďaka akčným plánom SPP – distribúcia štandardne nepretržite zabezpečuje znižovanie vplyvov všetkých druhov rizík na chod spoločnosti. „V rámci aktuálnej situácie sme v našej spoločnosti prijali preventívne opatrenia a definovali postupy v prípade zvýšenia počtu prípadov ochorenia COVID-19, resp. nedostupnosti zamestnancov (hospitalizácia, karanténa a pod.),“ dodal.