Bratislava 9. februára 2024 – Mesto Trebišov bude môcť na vykurovanie využiť aj geotermálnu energiu. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré vo svojom záverečnom stanovisku v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) schválilo zámer investora, spoločnosti NAFTA, využiť staré vrty po ťažbe zemného plynu ako výmenníky tepla pre ohrev vody v systéme CZT.

MŽP SR vo svojom stanovisku uviedlo, že „súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení“, ktoré sú uvedené v príslušnej kapitole záverečného stanoviska s platnosťou sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Rezort životného prostredia sa tak rozhodol na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona, pri ktorom bol zohľadnený stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva.

„Navrhovaná činnosť prispeje k využitiu zdrojov geotermálnej energie, ktoré sú na území Slovenskej republiky využívané len v obmedzenej miere. Ich potenciál je pritom vysoký, keďže v určitých oblastiach dosahuje na našom území geotermálny gradient takmer dvojnásobné hodnoty priemerného geotermálneho gradientu v Európe,“ uviedlo MŽP.

Využitie geotermálnej energie, ako domáceho zdroja energie, podľa ministerstva prispieva k znižovaniu energetickej závislosti na externých zdrojoch, čím prispieva k energetickej bezpečnosti. „Zároveň sa zvýši podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré sa geotermálna energia z dôvodu nevyčerpateľných zásob zaraďuje. V neposlednom rade sa geotermálna energia považuje za čistý energetický zdroj, najmä z hľadiska emisii skleníkových plynov,“ dodal rezort životného prostredia.

Zemské teplo sa podľa plánu využije na ohrev vody a vykurovanie. Envirorezort súhlasí „s technickými a technologickými úpravami na existujúcich vrtoch situovaných na ploche bývalého zberného plynového strediska Nafta v katastrálnom území mesta Trebišov s cieľom ich využitia na nový účel, a to na získavanie suchého tepla vrátane vybudovania príslušného strojno-technického zariadenia“. Predpokladom je dodržanie príslušných platných právnych predpisov a splnenie podmienok a realizácie opatrení uvedených v záverečnom stanovisku zo 6. februára, uviedla agentúra TASR.

Päť vrtov – 8, 9, 10, 11 a 12 v dobývacom priestore Trebišov – sa nachádza zhruba kilometer západne od mesta Trebišov. Ich hĺbka, pôvodne 2250 až 2607 metrov, bude po konverzii maximálne 1700 metrov. V takejto hĺbke je teplota 100 stupňov Celzia. „Hĺbkové výmenníky tepla budú predstavovať uzavretý systém s cirkulujúcou teplonosnou kvapalinou, pričom ako teplonosné médium bude použitá úžitková voda. Získané teplo bude prostredníctvom tepelných čerpadiel odovzdané úžitkovej vode, ktorá bude využívaná na vykurovanie mesta Trebišov,“ uvádza podľa TASR zámer.

Vrty sa budú využívať najmä v letných mesiacoch, prípadne podľa potreby aj celoročne. V energetickom vyjadrení pôjde približne o jeden megawatt (MW), na celkové vykurovanie mesta tak budú potrebné aj iné zdroje. Medzi objektmi vrtov vrátane súvisiacej technológie a kotolňou bude podľa zámeru vybudované spojovacie potrubie spoločnosti Trebišovská energetická.

Spoločnosť Nafta predložila zámer do procesu EIA ešte v roku 2022, orientačne vtedy náklady vyčíslila do dvoch miliónov eur. Ako predpokladaný začiatok realizácie uviedla štvrtý kvartál 2023 a predpokladaný začiatok prevádzky rok 2024.

Dobývanie výhradného ložiska zemného plynu Trebišov bolo ukončené v roku 2015. Ak by nedošlo k ďalšiemu využitiu vrtov na geotermálne využitie, museli by byť zlikvidované.

Foto: Ákos Szabó pexels.com