Bratislava 8. septembra 2020 – Slovensko má dlhodobo problémy s kvalitou ovzdušia, najmä so znečistením jemnými prachovými časticami PM10 a PM2,5. Prezidentka SR Z. Čaputová upozornila, že len na Slovensku má znečistené ovzdušie za následok zvýšený výskyt respiračných ochorení a predčasne kvôli nemu umiera približne 5 000 ľudí ročne. Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) pri príležitosti Svetového dňa ovzdušia zdôrazňuje, že práve náhrada uhlia a ostatných pevných palív v tzv. lokálnych kúreniskách (t.j. vykurovania v domácnosti) plynom, prinesie veľký posun v kvalite ovzdušia. Pripravovaný Plánu obnovy by preto mal podporiť riešenia, kde by zemný plyn nahradil uhlie a pevné palivá pri vykurovaní a rozvoj CNG a LNG ako alternatívnych palív v doprave.

Energetická chudoba veľkej časti slovenskej populácie je viditeľná a citeľná na pretrvávajúcom vzniku smogových situácii. Tento problém je možné riešiť rýchlo a efektívne využitím existujúcej plynárenskej infraštruktúry. Pri využívaní zemného plynu sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých jemných prachových častíc v porovnaní s pevnými palivami. V porovnaní s uhlím sa uvoľňuje do atmosféry približne o 50 percent menej oxidu uhličitého. Na zlepšenie ovzdušia by stačilo, keby plynom vykurovali všetci, ktorí ho majú v dosahu. Priestor na to existuje, pretože Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou EÚ po Holandsku. Zemný plyn tak prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí, v ktorých žije viac ako 94 % populácie Slovenska. Emisie CO2 sa tak dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto uhlia a dreva, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete. V súčasnosti približne 350 000 domácností na Slovensku používa na vykurovanie tuhé palivá, pričom 120 000 kotlov je starších ako 30 rokov. Podpora náhrady starých kotlov za tepelné čerpadlá by bola trikrát drahšia ako v prípade ich náhrady za nízkoemisné plynové kotly. V porovnaní s bytovými domami je množstvo domácností – rodinných domov, ktoré prešlo komplexnou rekonštrukciou stále nízke, čo predstavuje značný priestor pre dosahovanie úspor energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Tieto dva problémy sa súčasne prekrývajú aj s problémom energetickej chudoby a už spomínanej zlej kvality ovzdušia. V súčasnosti patrí kvalita ovzdušia na Slovensku k najhorším v rámci Európskej únie. Veľkým slovenským  projektom z Fondu obnovy by mala preto byť podpora chudobnejších domácností na komplexné zateplenie ich rodinného domu a súčasne výmenu zdroja tepla za nízkoemisný zdroj (napr. plynový kondenzačný kotol), ktorý nahradí starý neekologický kotol spaľujúci tuhé palivo. Efektívnejší zdroj vykurovania, spolu so zníženou spotrebou z dôvodu zateplenia by mali kompenzovať zvýšenie nákladov na drahšie, avšak výrazne nízkoemisnejšie palivo. Takýto projekt by mohol zásadným spôsobom zlepšiť životnú úroveň nízkopríjmových domácností a synergicky by riešil nielen zlú kvalitu ovzdušia, ale konečne aj energetickú chudobu a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Aj Európska komisia (EK) zdôrazňuje dôležitú úlohu zemného plynu ako prechodového a flexibilného paliva, ktoré je kľúčové pri nahrádzaní predovšetkým uhoľných zdrojov. Podľa EK je to pre krajiny ako Slovensko vítaná cesta ako počas prechodného obdobia zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Problém značne znečisteného ovzdušia z lokálneho vykurovania tuhými palivami sa týka najmä vidieka a menších miest. Vo veľkých mestách, kde sa na prípravu tepla využíva prevažne nízkoemisný zemný plyn, je zdrojom znečistenia ovzdušia najmä doprava. Podľa SPNZ zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách tak môže priniesť podpora alternatívnych palív v doprave, medzi ktoré patria palivá stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG).

Tieto palivá sú v porovnaní s benzínom a naftou z hľadiska jemných prachových častíc takmer bezemisné a ich rozšírenie dokáže významne zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách. Magistráty by mali na to myslieť pri nákupoch autobusov aj v súvislosti s tým, že od augusta 2021 bude mať verejný sektor povinnosť, aby v rámci verejného obstarávania bola aspoň tretina nových autobusov s alternatívnym pohonom. LNG je palivo, ktoré je nateraz ako jediné alternatívne palivo schopné nahradiť naftu v miestnej, cezhraničnej i diaľkovej nákladnej doprave.

Konkrétnym krokom smerom k čistej mobilite je aj realizácia projektu spoločnosti SPP, fueLCNG, podporeného v rámci fondu CEF, prostredníctvom ktorého sa na Slovensku buduje 14 plniacich staníc CNG a tri plniace stanice LNG. SPNZ očakáva, že podobné projekty dostanú priestor aj v rámci pripravovaného Plánu obnovy slovenskej ekonomiky.