Londýn 19. apríla 2022 – Globálna energetická kríza, ktorú ešte prehĺbila ruská invázia na Ukrajinu, upriamila pozornosť Európy na bezpečnosť dodávok za dostupné ceny. Podľa časopisu Medzinárodnej plynárenskej únie Global Voice of Gas (GVG) musí starý kontinent pri snahe o ich dosiahnutie prehodnotiť svoje politiky, zamerať sa na podporu rozšírenia plynárenskej infraštruktúry a využitie domácich dodávok.

Energetická bezpečnosť a cenová dostupnosť sa v posledných mesiacoch dostali do popredia európskej agendy, keďže geopolitické riziká zhoršili globálnu energetickú krízu, ktorá sa začala minulý rok. „Pre európskych lídrov ide o trojitú výzvu, v rámci ktorej je potrebné podniknúť kroky na posilnenie celkovej dodávky energií a zníženie cien, čo najskôr nahradiť ruské zdroje inými alternatívami a zabezpečiť, aby dekarbonizácia zostala prioritou,“ konštatuje GVG.

Uprostred týchto nepriaznivých okolností sa Európska komisia usiluje o zvýšený dovoz LNG a potrubného plynu z neruských zdrojov vzhľadom na kroky Moskvy na Ukrajine. V rámci svojho plánu REPowerEU sa snaží do roku 2030 ukončiť dovoz ruského plynu, ktorý v roku 2021 predstavoval 155 miliárd m3, čiastočne rozšírením alternatívnych dodávok a čiastočne znížením spotreby plynu o 100 miliárd m3. Usiluje sa tiež zvýšiť výrobu a dovoz biometánu a obnoviteľného vodíka.

Infraštruktúra

Komisia uznáva, že plynárenská infraštruktúra sa bude musieť rozšíriť, aby sa zabezpečila väčšia energetická bezpečnosť. Podľa GVG sa však ešte len uvidí, či Únia prehodnotí svoje politiky, aby toto rozšírenie podporila.

V minulosti bola regulačná a finančná podpora EÚ kľúčová pri spúšťaní rozsiahlych infraštruktúrnych projektov vrátane Južného plynového koridoru, ktorý sa v plynárenskom sektore všeobecne považuje za kľúčový úspešný príbeh. „Ale táto úroveň podpory už neexistuje. Európska investičná banka a ďalší európski finančníci postupne ukončujú financovanie ropy a zemného plynu a počet investícií do zemného plynu zahrnutých do zoznamov projektov spoločného záujmu EÚ sa naďalej zmenšuje,“ upozorňuje GVG.

Správne signály treba podľa neho vysielať aj súkromným investorom. Hoci Komisia označila plyn v jej taxonómii za udržateľný, existujú určité výhrady. Aby mohli byť projekty súvisiace s plynom považované za udržateľné, musia spĺňať neúmerne prísne emisné predpisy a do konca roku 2035 musia plne prejsť na obnoviteľné alebo nízkouhlíkové plyny.

Energetické orgány vyjadrili obavy, že tieto predpisy by mohli odradiť investorov. Zložité a rýchlo sa meniace regulačné prostredie v EÚ môže tiež spôsobiť, že niektorí investori nebudú ochotní zaviazať sa k novým projektom, a to aj pri dnešných prudko rastúcich cenách plynu.

Thierry Bros, profesor na Sciences Po Paris, dodáva, že cieľ EÚ znížiť spotrebu plynu o 100 miliárd m3 do roku 2030 tiež „vysiela zlý signál trhu“. Namiesto toho by malo byť cieľom čo najskôr obmedziť spotrebu o približne 10 %, s cieľom prispôsobiť sa potenciálnemu prerušeniu dodávok z Ruska a odstrániť uhlie z energetického mixu, tvrdí Bros. „Trh by mal financovať dodatočné dovozné kapacity, ale to sa dá urobiť len vtedy, ak Komisia prestane očakávať, že dopyt tak výrazne klesne,“ dodal Bros pre GVG.

Domáca produkcia

Nárast nákladov na energiu tiež ukázal, ako je európsky domáci trh vystavený výkyvom spotových cien LNG. Produkcia zemného plynu v Európe už desaťročia klesá a prekonala pokles spotreby, ktorý priniesla vyššia efektívnosť. Bez započítania dodávok z Ruska a SNŠ predstavovala produkcia plynu v Európe podľa posledného štatistického prehľadu BP v roku 2020 iba 218,6 miliárd m3, čo je o takmer 30 % menej ako v roku 2010. To znamená, že 90 % plynu do Európy sa teraz dováža, vyčíslil GVG.

„Podporou odklonu investícií – najprv od uhlia, potom od ropy a v menšej miere od plynu – smerom k obnoviteľným zdrojom, európske vlády zabezpečili jasný dlhodobý výhľad pre dekarbonizáciu,“ povedal Douglas Rycroft, riaditeľ britskej poradenskej spoločnosti Gneiss Energy pre GVG. „Avšak nedávna kríza v dynamike ponuka/dopyt poukázala na riziká pre spotrebiteľov, ktorí sú silne závislí od dovážanej energie – konkrétne značnú krátkodobú záťaž pre spotrebiteľov a vystavenie sa cenovej a ponukovej volatilite,“ doplnil.

Rycroft tiež poznamenal, že obnoviteľné zdroje energie neboli imúnne voči nárastu nákladov, ktorý bol zaznamenaný v celom energetickom sektore, pričom náklady na veterné, solárne a batériové technológie v súčasnosti rastú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. „Vzhľadom na to, že ekonomiky sa len začínajú zotavovať z vplyvu pandémie a kritické množstvo OZE, pokiaľ ide o spoľahlivé dodávky, je stále vzdialené, jednoznačne je potrebný vyváženejší prístup,“ hovorí.

Expert súčasne poukázal nielen na ekonomické, ale aj environmentálne výhody využívania domácej produkcie plynu. „Európske predpisy pre bezpečnosť a emisie patria medzi najprísnejšie na svete, pričom miestne dodávky môžu znížiť našu emisnú stopu v porovnaní s dlhými námornými cestami za ropou a LNG,“ povedal. „Využitie domáceho plynu v kombinácii so zachytávaním a skladovaním uhlíka a prípadne vodíkom predstavuje príležitosť, ktorú samotná EÚ nazvala „udržateľnou“,“ pripomenul.

Rycroft varoval, že hoci „nie je na škodu byť ambiciózny, tlak na krajiny, aby prijali vysoko nepravdepodobné čisté nulové ciele, pravdepodobne povedie k ešte väčšiemu zmätku a nestálosti, čo môže viesť k spomaleniu energetického prechodu“.

Komisia vo svojom pláne REPowerEU uviedla, že prednostne posúdi, či sú potrebné opatrenia a investície do plynárenskej infraštruktúry a prepojení s pripravenosťou na vodík, aby bolo možné zvládnuť prekážky s cieľom naplno využiť LNG kapacitu Európskej únie.

Hoci sa v nasledujúcom desaťročí požaduje zvýšená produkcia biometánu a vodíka, nehovorí sa o rozširovaní domácich dodávok zemného plynu.

Existujú však prvé signály, že členské štáty by mohli podniknúť kroky na posilnenie miestnej produkcie. Nemecká vláda napríklad vyzvala na zvýšenie domácej ťažby v rámci plánu na diverzifikáciu energií, pričom ministerstvo financií v polovici marca vyzvalo na prehodnotenie zákazu nového prieskumu a ťažby zemného plynu a ropy v Severnom mori. Mimo EÚ postupuje podobným smerom Spojené kráľovstvo, ktoré sa chystá obnoviť udeľovanie licencií na ťažbu ropy a zemného plynu na mori koncom tohto roka a prehodnocuje ťažbu bridlicového plynu na pevnine, uzavrel GVG.