Bratislava 13. septembra 2022 – V piatok 9. septembra rokovali ekonomickí ministri členských krajín EU o návrhoch na riešenie energetickej krízy, ktorá postihla Európu. Summit nepriniesol jednoznačnú zhodu na žiadnom z navrhovaných riešení. Minimálne však boli špecifikované okruhy, v ktorých sa bude zhoda hľadať. Výsledkom bola úloha pre Európsku komisiu pripraviť do utorka 13. septembra konkrétne legislatívne opatrenia aspoň v týchto 4 oblastiach:

1.         Zastropovanie cien plynu

2.         Zastropovanie ziskov z elektriny

3.         Zníženie spotreby plynu a elektriny

4.         Zlepšenie likvidity na trhu

Okrem toho sa okrajovo hovorilo aj o zásahoch do trhu s EU ETS a medzi jeden z bodov bola navrhovaná aj podpora spotrebiteľov z prostriedkov vyzbieraných od fosílnych zdrojov.

Zastropovanie cien plynu

Ktorého? Iba ruského? Či aj nórskeho, alžírskeho a LNG?

Pod zastropovaním rozumiem stanovenie maximálnej ceny, za ktorú je možné plyn na trhu predať a kúpiť. V tomto prípade sa nejedná o zastropovanie koncovej dodávky, ale trhovej ceny.

V prípade zastropovania cien iba ruského plynu by sa toto opatrenie dotklo všetkých veľkoobchodných kontraktov a transakcií, vrátane indexovaných dlhodobých, prostredníctvom ktorých Gazprom dodáva plyn do Európy.

Je veľká pravdepodobnosť, že by Rusko svoje dodávky zastavilo. Výsledkom by bola ešte vyššia cena plynu, ktorá by nebola zastropovaná a nedostatok ruského plynu by ju hnal ešte vyššie. Zastropovanie cien všetkého plynu by bolo mimoriadne ťažké realizovať vzhľadom k usporiadaniu trhu s plynom.

Toto opatrenie preto nepovažujem za zmysluplné ani za realizovateľné. Veľmi ťažko sa bude na ňom hľadať konsenzus.

Celkom zmysluplné a realizovateľné je zastropovanie cien plynu pre výrobu elektriny Španielskom a Portugalskom. Prešlo to hladko kvôli tomu, že dotknutým podnikom bude vykompenzovaná strata a odberatelia majú výrazne lacnejšiu elektrinu. Takéto zastropovanie je realizovateľné v celej Európe. To je zároveň podmienka jeho úspešnosti: museli by ho prijať všetci účastníci jednotného trhu s elektrinou.

Realizovateľnejšie je tiež zastropovanie koncových cien všetkým odberateľom, tak ako to majú slovenské domácnosti, s tým, že straty budú dodávateľom vykompenzované, čo inými slovami znamená, že tvorba ceny na liberalizovanom trhu nebude obmedzená. Ak sa však medzi regulovanou a trhovou cenou začnú roztvárať nožnice, štátne rozpočty to nemusia uniesť.

Zastropovanie ziskov z elektriny

Podľa tohto opatrenia by všetky zdroje okrem marginálnych plynových mali vrátiť štátu zisk, ktorý dosiahli nad rámec výrobných nákladov + primeraného zisku. Je to teda taká istá regulácia, aká funguje na Slovensku (a aj inde) u monopolných distribučných a prenosových spoločností. Rozdiel je, že v prípade elektrární to chce EU urobiť spätne. A tu je kameň úrazu. Všetky elektrárne už majú takmer všetku svoju elektrinu pre budúci rok vypredanú a mnohé ju predávali ešte za minuloročné lacné ceny. Ako sa teda spočíta tento zisk? Problém je aj v tom, že sa všade hovorí o zisku, no v českom návrhu je použitý termín „revenue“, čo je výnos. Nepríjemným dôsledkom môže byť aj strata záujmu investorov o Európu.

Zníženie spotreby plynu a elektriny

Toto opatrenie je najpriechodnejšie. Všetci akceptujú, že plynu aj elektriny bude nedostatok a preto treba značné množstvo ušetriť. Návrh predpokladá celoplošné zníženie spotreby elektriny o 10% a v špičkových hodinách ešte o ďalších 5%. Vyrovná sa to tak zníženiu spotreby plynu o 15%, na ktorom sa EU zhodla už dávnejšie, ktoré je však zatiaľ len dobrovoľné. Problémom je, že trhové ceny sú určované stranou ponuky. Na strane dopytu nie sú vyvinuté dostatočne exaktné faktory, ktoré by motivovali k znižovaniu spotreby. Jedným z nich by mohla byť napríklad prémia za zníženie  časti plánovanej spotreby odberateľom.

Zlepšenie likvidity na trhu

Vysoké ceny sú sčasti spôsobené aj nízkou likviditou, kedy mnohí obchodníci obmedzili otváranie nových pozícií na burze kvôli vysokým požiadavkám na maržové vklady. Aj veľké firmy to priviedlo do situácie, kedy im musel pomáhať štát. Hoci jeden z lepších a veľmi vítaných návrhov, nemá zmysel pomáhať s likviditou bez zamedzenia prudkým cenovým pohybom. Burza EEX nemá implementovaný mechanizmus bežný na iných burzách a iných komoditách, kedy burza zastaví obchodovanie, ak sa vyskytne prudký a nevysvetliteľný cenový pohyb a obchodovanie spustí až vtedy, keď sa pôvod tohto pohybu objasní.

Opatrenia môžu trh úplne zablokovať

Všetky opatrenia môžu trhové fungovanie úplne zablokovať a znefunkčniť. Ak však napríklad importéri LNG nebudú mať jasné prostredie, svoje tankeri otočia radšej do Ázie. To by Európa neuniesla.

Napriek naliehavosti je teda opatrnosť a rozvaha rozhodne namieste. Verím, že jej európski politici budú mať dosť.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.